LBC-NVK
2.10.2014
Goedemorgen
Banner
Home | Sitemap |EN
Terug | Contact
Help | Registreren
 
 
LBC-NVK  >  Sectoren  >  Diensten  >  PC 218 ANPCB  >  Cao
Printen | Delen
 
 

Cao-akkoord 2013-2014 in paritair comité 218

HandGeven2

Vrijdag 29 november is een nieuw sectorakkoord goedgekeurd voor de meer dan 400.000 bedienden uit het PC 218. Na moeizame onderhandelingen en onder druk van een stakingsaanzegging werd een compromis bereikt. Geen baanbrekend akkoord, maar dat was in de huidige context ook niet mogelijk.


Naast de verlenging van de afspraken over brugpensioen SWT op 58 jaar tot eind 2014 springen vooral de uitbreidingen op het vlak van het tijdkrediet in het oog. Voortaan heb je in de sector, ongeacht je leeftijd recht op 12 maanden extra tijdkrediet, halftijds of voltijdse stelsel en mits een geldig motief, bovenop het basisrecht van 1 jaar. Heb je 5 jaar anciënniteit in je onderneming dan wordt dat 24 maanden extra. Oudere werknemers kunnen voortaan ook hun loopbaan definitief met 1/5 verminderen vanaf 50 jaar voor zover ze een loopbaan van 28 jaar kunnen bewijzen.

Er worden ook bijkomende inspanningen gedaan door de werkgevers om het vormingsaanbod voor werknemers uit de sector te financieren en het loonplafond voor de terugbetaling van de verplaatsingskosten met de eigen wagen gaat licht omhoog.

Alle info op het pamflet.Gemeenschappelijke eisenbundel PC 218 CAO 2013-2014

1. Syndicale premie

 • Invoering van een syndicale premie

2. Koopkracht

 • Verhoging van de minimumbarema’s en van de reële lonen
 • Afschaffing van de barema’s ‘jonge werknemers’, ‘studenten’
 • Verlenging barema’s
 • Ecocheques: mogelijkheid om deze in 2014 binnen het bedrijf in een gelijkwaardig voordeel om te zetten

3. Functieclassificatie

 • Actualisering van de functies
 • Verhoging van het aantal klassen van 4 naar 6
 • Invoering van een sectorale beroepsprocedure

4. Sectoraal pensioenplan

 • Invoering van een sectorale 2de pijler

5. Eindeloopbaan (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag)

 • Verlenging van de CAO’s tot 31 december 2014
  • SWT 58 jaar
  • SWT 56 jaar nachtarbeid
 • Verlofdagen op einde loopbaan

6. Opleiding

 • Opvolging van het opleidingstraject (opleidings-cv)
 • Toekenning van een 5de dag opleiding tijdens de arbeidstijd om op termijn te komen tot 1 week opleiding per jaar voor iedere bediende, inbegrepen voor deeltijdse werknemers
 • Recht op opleiding voor bedienden in opzegging
 • Betere definiëring van opleiding in de sector
 • Verbetering van het sanctiemechanisme

7. Tijdskrediet en landingsbanen

 • Maximalisering van de rechten inzake tijdskrediet
  • Tijdskrediet met motief “zorg en opleiding”: bijkomend recht van 36 maanden voor voltijds en halftijds tijdskrediet
  • 4/5 tijdskrediet aan het einde van de loopbaan (28 jaar loopbaan): recht vanaf 50 jaar + bijkomende vergoeding
 • Vervangingsplicht
 • Verhoging van de drempel van 5%
 • Berekening van de verbrekingsvergoeding en van de aanvullende SWT-vergoeding op basis van de oorspronkelijke werkregeling

8. Combinatie werk – gezin

 • Invoering van anciënniteitsverlofdagen

9. Vervoerskosten woon-werkverkeer

 • Privévervoer:
  • Afschaffing van het sectoraal loonplafond
  • Verhoging van de terugbetaling
  • Terugbetaling vanaf de 1ste kilometer
 • Invoering van een fietsvergoeding
 • Garanties bij 3de betalerssysteem

10. Telewerk

 • Invoering van een sectoraal kader met minimumvergoeding

11. Economische werkloosheid

 • Invoering van een sectoraal kader met minimumvergoeding + assimilatie voor berekening eindejaarspremies

12. Werkzekerheid

 • Procedure bij individuele afdanking wegens beroepsonbekwaamheid
 • Procedure bij ontslag wegens economische redenen (meervoudige ontslagen)

13. Syndicale afvaardiging

 • Verlaging van de drempels (bedienden en gesyndiceerde bedienden voor de invoering van een SA)
 • Verhoging van het aantal opleidingsdagen voor de afgevaardigden
 • Vereenvoudiging van de procedure voor oprichting en vernieuwing van de SA’s in het ANPCB
 • Schrappen van artikel 1 van de bijlage

14. Verlenging aanbevelingen – niet-discriminatie en waardig werk


Cao's voor PC 218 getekend

Maandag 19 september is de CAO 2011-2012 getekend door alle partijen, behalve LBC-NVK. Nieuw is 0,3% loonsverhoging, 80% i.p.v. 75% tussenkomst in de treinkaart en terugbetaling tot 100 euro van opleidingskosten buiten de werkuren. De andere punten zijn gewoon een verlenging van bestaande CAO-afspraken. Voor 90% van de werknemers blijft de nieuwe CAO dus beperkt tot 0,3% loonsverhoging, terwijl in andere sectoren extra voordelen worden toegekend. Reden waarom LBC-NVK het sectorakkoord heeft afgewezen.

Bij een aantal afspraken geven we hieronder nog wat meer tekst en commentaar.

2011_Cover_Info218_CAO

1.ECOCHEQUES: elk jaar in juni uit te betalen

De regels uit CAO 2009-2010 worden op 2 punten aangepast.

 1. De ecocheques kunnen voor 31 oktober 2011 worden omgezet in een gelijkwaardig voordeel, mits schriftelijk akkoord met de syndicale vertegenwoordiging. In ondernemingen zonder vakbonden moet de werkgever de werknemers voorafgaandelijk informeren. Voor nieuwe ondernemingen moet de omzetting ten laatste 31 mei 2012 plaatsvinden.

 2. Bij uitdiensttreding moet de werkgever de werknemer informeren over het nog verschuldigde bedrag aan ecocheques. De betaling moet ten laatste in juni plaatsvinden. De andere afspraken uit de CAO 2009-2010 blijven ongewijzigd en worden hieronder nog eens beschreven:

Ecocheques in verhouding tot de arbeidsduur:

 • 38u voltijds: € 250
 • Vanaf 4/5: € 250
 • Vanaf 3/5: € 200
 • Vanaf 1/2: € 150
 • Minder dan 1/2: € 100

Ecocheques bij onvolledige prestaties:
Werknemers die niet de hele referteperiode (periode juni - mei voorafgaand aan de maand van betaling) bij het bedrijf hebben gewerkt, hebben recht op cheques in verhouding tot de gewerkte periode. Bij schorsing van het contract wordt het aantal dagen met loon in rekening gebracht. Dat is niet hetzelfde als gewerkte dagen. Bij schorsing is er geen verlies voor ziektedagen met gewaarborgd loon, moederschapsverlof en dagen gedekt door het vakantiegeld


2. Verhoging lonen en minimumbarema

Verhoging van lonen en weddeschalen met 0,3% op 1 januari 2012. De werkgevers kunnen deze loonsverhoging niet eenzijdig omzetten in een gelijkwaardig voordeel. De enveloppe kan wel voor 31 oktober 2011 via een bedrijfsakkoord met de vakbondsafvaardiging op een gelijkwaardige manier worden ingevuld.


3. Gratis woon-werkverkeer met trein wordt mogelijk

De werkgeversbijdrage in de prijs van de treinkaart wordt vanaf 1 juli 2012 op 80% gebracht, wat de werkgever de mogelijkheid geeft om de regeling derdebetaler in te voeren. Een bijdrage van 20% van de overheid bovenop de werkgeversbijdrage maakt het woon-werkverkeer met de trein gratis.


4. Vorming

Nieuw: bedienden die op eigen initiatief elders dan bij Cevora en buiten de werkuren beroepsopleiding volgen, krijgen hun inschrijvingsgeld terugbetaald tot een maximum van 100 euro per jaar.
Wanneer je minder dan 1 jaar in dienst bent of geen diploma hoger onderwijs of 45 gepasseerd, kan je maximaal 375 euro tussenkomst genieten. Een maatregel die al enige tijd bestaat.

Downloads

___________________________________________________________________________________

CAO voor PC 218

Vrouw_copy_frontaal

Op maandag 19 september wordt Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de sector PC 218 getekend.

Die dag zal het voorstel van de sociaal bemiddelaar worden omgezet in een aantal collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO-brugpensioen, CAO-tijdskrediet,…) die door alle partijen, behalve LBC-NVK, zal getekend worden. Daar CNE zal tekenen, is voldaan aan de voorwaarde dat een van de twee bediendecentrales van het ACV zijn handtekening moet plaatsen.

De LBC-NVK-achterban heeft het voorstel van sectorakkoord afgewezen, omdat het voor 90% van de 400.000 bedienden beperkt blijft tot 0,3% loonsverhoging, terwijl in andere sectoren extra voordelen worden toegekend.

Maar de komende twee jaar gaan we niet stilzitten. De werkgevers zullen duidelijk geweten hebben dat het PC 218 niet langer kan misbruikt worden om sociale dumping te organiseren. Dit najaar zetten we alles in op bedrijfsonderhandelingen.

_______________________________________________________________________________________________

Waarom is er nog geen sectorakkoord in het PC 218?

5 juli 2011

7 antwoorden op 7 veelgestelde vragen

Zoals voor tal van bediendesectoren (winkels, verzekeringen, vrije beroepen, luchtvaart,…) is het ook voor een sectorakkoord in het PC 218 wachten tot het najaar. Meer dan 75% van de werknemers heeft het voorstel van de sociaal bemiddelaar verworpen. De afwijzing lag voor de hand. Voor 90% van de werknemers zit er niet meer in dan 0,3% loonsverhoging, terwijl in andere sectoren bijkomende voordelen worden toegekend. Waarom moet 218 altijd achter blijven?

De communicatie over de sectoronderhandelingen 218 schept verwarring. Om duidelijkheid te scheppen voor onze leden geven we 7 antwoorden op 7 veelgestelde vragen.
Voor meer informatie kan je altijd terecht op een van de LBC-NVK secretariaten:

1. Is er een sectorakkoord?

Neen. Er is pas een sectorakkoord wanneer in het PC (paritair comité) een CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) wordt afgesloten. Hiervoor heb je in het PC 218 4 handtekeningen nodig: VBO, ACLVB, ABVV, ACV. Het ACV wil dat het voorstel van de sociaal bemiddelaar verbeterd wordt. Hopelijk komt er in september schot in de zaak.

BBTK en ACLVB hebben met VBO en UNIZO een akkoord buiten PC gesloten. Dit akkoord is bindend voor alle werkgevers die aangesloten zijn bij VBO of UNIZO. Maar het regelt enkel de verhoging van de lonen met 0,3% op 1 januari 2012 en de tussenkomst treinvervoer van 75 naar 80%.

2. Welke CAO’s van de sector moeten toegepast blijven, want afgesloten voor onbepaalde duur?

 • Indexering van de lonen
 • Jaarlijkse toekenning van 250 euro eurocheques in juni, tenzij voor 30 oktober 2009 omgezet in gelijkwaardig voordeel
 • Functieclassificatie en minimumbarema sector
 • Arbeidsduur
 • Eindejaarspremie
 • Tussenkomst werkgever in verplaatsingskosten
 • Klein verlet

3. Wat met het tijdskrediet?

De sector-CAO liep tot 30 juni 2011. Wat wil zeggen dat het tijdskrediet opnieuw beperkt wordt tot 1 jaar, tenzij de werkgever bereid is hierover een CAO te maken. Het tijdskrediet kan enkel geregeld worden via een sectorCAO of een bedrijfsCAO. Niet met een akkoord gesloten buiten PC.

De premie voor 4/5 tijdskrediet vanaf 55 jaar wordt niet meer betaald door het sociaal fonds vanaf 30 juni 2011.
Zolang er geen sectorakkoord is, wordt het tijdskrediet weer een recht voor alle bedienden, ook voor niet-uitvoerende bedienden en bedienden met een unieke functie. De 5%-drempel geldt niet voor 55-plussers die 1/5e loopbaanvermindering willen opnemen. De werkgever kan wel 12 maanden uitstel inroepen wanneer hij dit kan motiveren en enkel voor ‘sleutelfuncties’.

4. Wat met het brugpensioen?

De sectorCAO liep tot 30 juni 2011. Na ontslag door de werkgever kan de werknemer het recht op brugpensioen inroepen, wanneer hij 60 jaar is en 35 loopbaanjaren kan bewijzen. Het brugpensioen vanaf 58 jaar kan alleen via een sectorCAO of een bedrijfsCAO ingevoerd worden. Niet met een akkoord gesloten buiten PC.


5. Welke punten van het akkoord buiten PC moeten de aangesloten werkgevers toepassen?

 • De verhoging van de lonen met 0,3% op 1 januari 2012
 • Tussenkomst treinvervoer van 75 naar 80%

6. Welke zaken zijn niet geregeld door het akkoord buiten PC?

 • De mogelijkheid tot omzetting van de ecocheques in een gelijkwaardig voordeel voor 31 oktober 2011
 • De vormingsafspraken voor 2012
 • Het brugpensioen vanaf 58 jaar en vanaf 30 juni 2011
 • Het bijkomend tijdskrediet vanaf 30 juni 2011

7. Kan er op sectorvlak een CAO-brugpensioen en CAO-tijdskrediet worden gesloten, zonder een CAO over de rest?

Alles hangt met alles samen. De werkgevers zijn niet bereid enkel een CAO te maken over de punten die de werknemers vooral interesseren, zoals LBC-NVK en CNE niet bereid zijn om enkel een CAO te maken over de punten die vooral de werkgevers interesseren.

 • Specifieke vraag over jouw situatie? En ben je lid van LBC-NVK?
  Contacteer een van de LBC-NVK secretariaten

____________________________________________________________________________________________

Nog geen sectorakkoord in PC 218

27 juni 2011

Bediende_landschapskantoor_fluid

In het PC 218 kon geen officieel sectorakkoord worden gesloten. Het voorstel van de sociaal bemiddelaar werd door de ACV-achterban verworpen (het ACV haalde met de sociale verkiezingen in de sector 60% van de stemmen). Het ACV zet alles in het werk om tot een aanvaardbaar sectorakkoord te komen.

Download het pamflet (NL) als pdf-bestand

_______________________________________________________________________________________________

Geen akkoord voor 400.000 bedienden in PC 218

24 juni 2011

Vrouwen_kantoor_computer
In het Paritair Comité 218 kon vandaag geen sectorakkoord worden gesloten. Het voorstel van de sociaal bemiddelaar werd door de ACV-achterban verworpen (het ACV haalde met de sociale verkiezingen in de sector 60% van de stemmen). In september nemen we terug de draad op, want acties tijdens de vakantie zijn niet realistisch.

LBC-NVK en CNE willen een beter sectorakkoord

Voor meer dan 90% van de werknemers betekent het huidig voorstel 0,3% loonsverhoging op 1 januari 2012. Niet meer, niet minder. Terwijl in andere sectoren met dezelfde werkgeversfederaties betere akkoorden werden gemaakt.

De werkgevers proberen bovendien CAO-onderhandelingen op bedrijfsvlak onmogelijk te maken. Ook in de vele ondernemingen met hoge winsten, bonussen en individuele loonsverhogingen. Intussen is al meer dan duidelijk dat de bedrijven zich voor hun salarisstijgingen niets aantrekken van de wettelijke loonbeperkingen. Maar CAO-overleg op bedrijfsvlak voor betere arbeidsvoorwaarden, daar kan voor de werkgevers geen sprake van zijn.

_______________________________________________________________________________________________

Voorstel sociaal bemiddelaar PC 218 voor een sectorakkoord afgewezen

20 juni 2011

Vrouw_copy_frontaal

De ACV-achterban heeft het voorstel van de sociaal bemiddelaar afgewezen. Tel daar de neen-stemmen van de andere bonden bij en je komt aan een ruime meerderheid van de werknemers in de sector die het voorstel afwijzen.

Donderdag 9 juni had de sociaal bemiddelaar een voorstel van sectoraal akkoord geformuleerd. Dat voorstel betekent niets meer dan een verhoging van de lonen met 0,3% op 1 januari 2012.


En een verlenging van de bestaande afspraken rond brugpensioen en tijdskrediet. Minder dus dan wat in sectoren als metaal en bouw werd overeengekomen met resp. Agoria en Confederatie Bouwbedrijf, nochtans ook belangrijke spelers in PC 218.

Als gevolg van deze grote afwijzing hebben LBC-NVK en CNE, bediendebonden van ACV, de sociaal bemiddelaar gevraagd een nieuw verzoeningsinitiatief te nemen.

______________________________________________________________________________________________

Voorstel sociaal bemiddelaar CAO PC 218: LBC-NVK spreekt zich uit op 17 juni

Donderdag 9 juni heeft de sociaal bemiddelaar tijdens een verzoeningsvergadering een voorstel van sectoraal akkoord geformuleerd. De LBC-NVK zal hierover haar leden raadplegen en vrijdag 17 juni een standpunt innemen.

Het voorstel van de sociaal bemiddelaar houdt onder meer in:

 • Een verhoging van de lonen met 0,3% op 1 januari 2012 met de mogelijkheid de enveloppe voor 31 oktober 2011 via bedrijfsonderhandelingen in te vullen op een gelijkwaardige wijze

 • Mogelijkheid tot invoering gratis woon-werkverkeer

 • Verlenging afspraken brugpensioen en tijdskrediet

______________________________________________________________________________________________

Vakbonden eisen goed akkoord voor alle bedienden

30 mei 2011

Na 3 onderhandelingen staan wij nergens. Werkgevers hebben geen enkele van onze eisen beantwoord. Integendeel, zij stellen hun eigen eisen. Werkgevers willen sociale afbraak, wij willen sociale vooruitgang.
Op 6 juni gaat een verzoening door in het paritair comité. De verzoening van de laatste kans. Indien er komende maandag geen doorbraak komt zal actie moeten worden gevoerd.

WIJ WILLEN EEN GOED AKKOORD VOOR ALLE BEDIENDEN

MET ALS BELANGRIJKSTE PUNTEN:

 • Een syndicale premie zoals dat al het geval is in vele bedrijven 218 en in andere sectoren.

 • Een forfaitaire verhoging van de barema's en de reële lonen.

 • Verbetering van de vormingsmodaliteiten voor iedereen.

 • Gratis openbaar vervoer en fietsvergoeding.

 • Verlenging van alle bestaande brugpensioen- en tijdskredietregimes.

______________________________________________________________________________________________

CAO-onderhandelingen in het slop. Mogelijk acties vanaf 6 juni

12 mei 2011

Bediende
De werkgevers hebben op onze eisenbundel een antwoord gegeven met zware accenten op sociale achteruitgang.
Erger, de meeste van onze vragen werden als onbespreekbaar bestempeld.
Nog erger is dat de werkgevers ons gezegd hebben dat de “marge van 0,3 % voor 2012” niet gewaarborgd is.
Wij vinden déze marge al minimalistisch. Als verantwoordelijke onderhandelaars konden wij niet rond de tafel blijven zitten gezien de inhoudsloze werkgeversvoorstellen.
Als je niets positiefs kan zeggen, heeft het ook geen zin om in het belachelijke te vervallen.

Wij hebben dan ook een verzoeningsbureau gevraagd. Dit was gepland voor 23 mei jl, maar draaide uit op een mislukking. De werkgevers hadden geen mandaat en waren niet bereid om te praten.
Besluit: een verslag van niet-verzoening.

Gevolg : de vakorganisaties in gemeenschappelijk front hebben diezelfde avond van 23 mei een actie- en stakingsaanzegging ingediend die afloopt op 5 juni.

Download hier het pamflet
__________________________________________________________________________________________

Gemeenschappelijke eisenbundel PC 218 CAO 2011-2012

Op 22 maart hebben de vakbonden een gemeenschappelijk eisenbundel voorgelegd. Voor meer koopkracht en kwaliteit van de arbeid.

Zonder blikken of blozen pleiten we voor de invoering van een syndicale premie voor vakbondsleden. Dat is een jaarlijkse premie voor werknemers die lid zijn van de vakbond. Arbeiders hebben doorgaans zo'n premie, bedienden ook, maar niet in het paritair comité 218.

Daarnaast pleiten we voor het behoud van de index en moeten de lonen omhoog. En ijveren we voor het behoud van de ecocheques, 250 euro per jaar.

Ook letten we op de mobiliteit: een fietsvergoeding en en kosteloos openbaar vervoer. En natuurlijk moet het recht op vorming behouden blijven, liefst nog worden verhoogd van vier naar vijf dagen per twee jaar.

Cover_Info218_maart2011Download het volledige eisenpakket en de toelichting in de nieuwe Info 218
(maart 2011)

____________________________________________________________________________________________

Home  |  Actueel  |  Voorstelling  |  Subsectoren  |  Je rechten  |  Cao  |  Sectorpublicaties  |  Nieuwsbrief  |  Ondernemingssites  |  Contact
Disclaimer