LBC-NVK
19.09.2014
Goedenavond
Banner
Home | Sitemap |EN
Terug | Contact
Help | Registreren
 
 
LBC-NVK  >  Sectoren  >  Industrie  >  PC 214 Textiel en breiwerk  >  Cao
Printen | Delen
 
 

 

Collectieve Arbeidsovereenkomsten online...

Downloads:

 • CAO-bundel (pdf-bestand met alle CAO's tot en met 2009 netjes bij elkaar gebracht)

 • Handig PC 214: link Federale Overheid CAO

______________________________________________________________________________________________

Gemeenschappelijk eisenbundel 2013-2014 PC 214 Textiel en breiwerk

1. Koopkracht

 • We verdedigen het principe van vrije en verantwoordelijke onderhandelingen in de sectoren waar koopkrachtverhoging een essentieel onderdeel van uitmaakt.

 • Afschaffing van de jongerenlonen

 • Instellen van een sectorale groepsverzekering

 • Toepassing van het indexsysteem voor ALLE bedienden

2. Kwaliteit van de arbeid

Een betere combinatie arbeid – gezin.

 • Verbetering van het anciënniteitsverlof.

 • Uitbreiding van de toegang tot tijdskrediet

 • Tijdskrediet met motief

 • Recht op landingsbanen vanaf 50 jaar mits een loopbaan van 28 jaar.

 • Verlenging regionale aanmoedigingspremies.

 • Klein verlet :

  • bij overlijden partner/kind uitbreiden van 4 naar 5 dagen

  • idem arbeiders : nog in te vullen

Werkbare loopbanen.

 • Sectorale afspraken rond werkbare loopbanen.

 • Sectorale regeling ADV-dagen 50+

  • Vanaf 50 jaar : 6dagen

  • + 55 : 12 dagen

  • +60 : 24 dagen

3. Werkgelegenheid

 • Verbetering van de tewerkstellingsverbintenissen en duidelijker en rechtvaardiger ontslagcriteria bij herstructurering.

 • Afspraken over het gebruik van interim arbeid

 • Beperking van precaire contracten

 • Verplichte arbeidstijdregistratie

4. Eindeloopbaan

 • Onmiddellijke en maximale verlenging en toepassing van alle wettelijk mogelijke stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

5. Vorming en opleiding

 • Een versterking van het opleidingsbeleid naar meer duurzame en werkbare tewerkstelling in een innovatieve omgeving.

 • Toepassing van de 1,9 % vormingsinspanningen.

 • Individueel recht op vorming en opleiding.

 • Betere omkadering van de inspraak over en de controle op bedrijfsopleidingsplannen.

6. Statuut arbeiders – bedienden

 • Gelijke behandeling van alle sectoren door het interprofessioneel kader.

 • Onmiddellijke afschaffing van de carenzdag.

 • Geen afbouw van de opzegtermijnen

 • Positieve gelijkschakeling van de sectorale voordelen arbeiders – bedienden

7. Sociale voordelen – sociale fondsen

 • Een duurzame en correcte financiering van de sociale fondsen.

 • Verbetering van de bestaande sectorale sociale voordelen.

 • Verhoging van de syndicale premie.

9. Tijdelijke werkloosheid

 • Indexering en verhoging van de toeslag bij tijdelijke werkloosheid

10 . Toepassingsgebied

 • de CAO moet integraal van toepassing zijn op alle werknemers met een bediendecontract, inclusief de kaderleden.

11. Verlenging van alle collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur.

______________________________________________________________________________________________

Ontwerpakkoord cao 2011-2012 voor PC 214 Textiel en Breiwerk

1juni 2011

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE
TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK

30 mei ll. werd er een ontwerp van akkoord bereikt voor de bedienden in de textielsector. De onderhandelingen die eraan vooraf gingen, verliepen moeizaam gezien het beperkte mandaat van de werkgeversfederatie. Hieronder vindt u in grote lijnen de belangrijkste punten :

1. Duurtijd : Cao voor de jaren 2011-2012.

2. Toepassingsgebied: op alle bedienden, behalve wat betreft de bepalingen inzake koopkracht ;

3. Koopkracht - alleen voor de gebaremiseerde bedienden: verhoging van het patronaal aandeel in de maaltijdcheque met 0,65 euro vanaf 1 september 2012;

4. Verlenging van de tewerkstellingsverbintenissen;

5. Verlenging van de Vlaamse aanmoedigingspremies in 2011 en 2012;

6. Verlenging van de huidige CAO’s mbt. tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking;

7. Brugpensioen : verlenging van alle bestaande stelsels voor de duurtijd van deze CAO of resp. 30 juni 2013 :

- brugpensioen op 60 jaar (algemeen stelsel).
- conventioneel brugpensioen op 58 jaar
- brugpensioen op 56 jaar met 20 jaar nachtarbeid
- brugpensioen op 56 jaar lange loopbaan : 40 jaar
- halftijds brugpensioen op 56 jaar

9. Verhoging syndicale premie vanaf 2012 : 123,9 euro;

10. De opleidingsinspanningen in de textielsector worden verhoogd. Er zal een strikt voorwaardenkader worden opgemaakt waarbij de werkgevers gebruik kunnen maken van het be¬taald educatief verlof voor opleidingen op de werkvloer. Dit systeem mag geen afbreuk doen aan het individueel recht op het betaald educatief verlof.

11. Verlenging van de CAO van 15 juni 2009 betreffende een tijdelijke collectieve regeling van volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tot 30 juni 2013.


De vakbonden leggen dit ontwerpakkoord voor aan hun achterban in de week van 6 juni;
Fedustria legt dit voor aan hun Raad van Bestuur in de week van 13 juni;
Alle partijen maken hun standpunt bekend op de vergadering van het Paritair Comité van 27 juni 2011.

Home  |  Actualiteit  |  Ledenvoordelen  |  Wie zijn wij  |  Publicaties en documentatie  |  Sectoren  |  Sociale wetgeving  |  Van A tot Z  |  Contact
Disclaimer

 

 
 
Zie ook:
Sectoren
  Inleiding