Je rechten en plichten bij de controlearts

Ziekte controlearts
Een zieke werknemer heeft rechten en plichten. Je hebt recht op gewaarborgd loon, betaald door de werkgever. Maar je hebt ook plichten. Zo moet je je werkgever zo snel mogelijk op de hoogte brengen van je ziekte en arbeidsongeschiktheid. De werkgever kan je arbeidsongeschiktheid vervolgens controleren. Hiervoor doet hij een beroep op een controlearts. Als werknemer ben je verplicht om in te gaan op dit verzoek tot controle. In dit artikel gaan we wat dieper in op de rechten en plichten inzake controlegeneeskunde.

Aan welke voorwaarden moet de controlearts voldoen?

Een controlearts is een gediplomeerde huisarts met minstens vijf jaar ervaring. Iedereen die aan deze voorwaarden voldoet, kan worden aangesteld als controlearts. Deze arts moet in elk geval onafhankelijk zijn van de werkgever én van de werknemer. De werkgever mag dus wettelijk gezien nooit de arbeidsgeneesheer op je afsturen en ook jouw eigen huisarts mag niet je controlearts zijn. 

Om zijn of haar onafhankelijkheid te bewijzen, moet de controlearts altijd een onafhankelijkheidsverklaring voorleggen aan de werknemer bij een controleonderzoek. Deze verklaring is opgesteld in twee exemplaren; één exemplaar is voor de werknemer en één voor de werkgever. Beide partijen krijgen daarnaast ook een attest met de schriftelijke bevindingen van de controle en het onderzoek. 

Wanneer mag de controlearts zijn onderzoek uitvoeren?

Vanaf het moment dat je je werkgever verwittigt over je arbeidsongeschiktheid, kan een controlearts ingeschakeld worden. Als je van je behandelend geneesheer de toelating hebt om je huis te verlaten, dan ben je niet verplicht om thuis te blijven en te wachten tot de controlearts langskomt. Behalve wanneer hierover afspraken zijn gemaakt binnen je onderneming of sector via het arbeidsreglement. Dan moet je je wel aan die afspraken houden.

De controlearts moet zijn onderzoek uitvoeren op een redelijk uur. Dit is bijvoorbeeld niet na 22 u. De controlearts is evenwel niet verplicht om de controle uit te voeren tijdens de normale arbeidsuren van de werknemer. Je kan bijvoorbeeld in de week waarin je de late shift zou doen, toch al ’s ochtends een bezoek krijgen van de controlearts. Ook op zondag of een andere vrije dag mag de controlearts langskomen. Wanneer je niet thuis bent tijdens dit bezoek, kan je uitgenodigd worden voor een medisch onderzoek in het kabinet van de controlearts. De verplaatsingskosten die je hiervoor maakt, zijn ten laste van je werkgever. 

Wat mag de controlearts onderzoeken?

Een controlearts heeft een wettelijk afgebakende opdracht. Deze houdt in dat hij of zij mag ‘nagaan of je werkelijk arbeidsongeschikt bent op het moment van de  controle’. Ook bekijkt de controlearts of de vermoedelijke duur van de arbeidsongeschiktheid waarheidsgetrouw is.

De aard van de ziekte en de voorgeschreven behandeling/medicatie vallen onder het medisch beroepsgeheim. Het is dus verboden als controlearts om hierover iets mee te delen aan de werkgever. In de mededeling aan de werkgever en de werknemer vermeldt de controlearts dus enkel of hij de behandelend arts al dan niet volgt in zijn uitspraak over de arbeidsongeschiktheid.

Kan je beroep aantekenen tegen de beslissing van de controlearts?

Ja. Als de controlearts niet akkoord gaat met de behandelend arts, dan moeten beide artsen eerst in gesprek gaan. Daarna neemt de controlearts een beslissing. Blijven beide artsen onderling niet akkoord, dan is er een patstelling (dit betekent dat beide partijen niet verder in overleg kunnen gaan wegens het niet akkoord gaan).

Vaak is er discussie over de duur van de arbeidsongeschiktheid. Gezien het oordeel van beide artsen evenwaardig is, moet een derde arts de beslissing nemen. Twee werkdagen na de overhandiging van het attest van de controlearts, start dan een scheidsrechterlijke procedure. Het initiatief moet komen vanuit de meest gerede partij. Dit is meestal de werknemer zelf, die verder aanspraak wil maken op het gewaarborgd loon. De werknemer neemt dus contact op met de werkgever en samen duiden ze een ‘arts-scheidsrechter’ aan. Deze arts kan gekozen worden uit de lijst die te vinden is op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De arts-scheidsrechter voert vervolgens een medisch onderzoek uit en beslist binnen de drie dagen na zijn aanstelling. Deze beslissing is definitief en bindend. De arts-scheidsrechter moet zijn beslissing meedelen aan de behandelend arts en aan de controlearts. Ook de werkgever krijgt de bevindingen toegestuurd via een aangetekende brief. De kosten van het onderzoek zijn ten laste van de verliezende partij. Dit kan dus ook de werknemer zijn! 

Download de nieuwe folder

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.