De nieuwe regeling

Opzegtermijn-nieuwe regeling
De nieuwe regeling is van toepassing op ontslagen vanaf 1 mei 2018.
De opzegging door de werkgever of door de werknemer, begint op de maandag na de betekening.

Wat bepaalt de duur van je opzegtermijn?

Anciënniteit

De duur van de opzegtermijn, uitgedrukt in weken, wordt bepaald op grond van je anciënniteit. Er wordt een onderscheid gemaakt naargelang het een opzegging door de werkgever dan wel door de werknemer betreft. Voor de tegenopzegging (opzegging door een ontslagen werknemer die tijdens de opzegtermijn werk heeft gevonden), gelden bijzondere beperkingen.
 

Op wie zijn deze regels van toepassing?

Deze regels zijn van toepassing op alle werknemers en in alle sectoren.  
In tegenstelling tot wat vaak het geval was voor arbeiders is het niet langer mogelijk opzegtermijnen te bepalen die van sector tot sector verschillen. Of in een verkorte opzegtermijn te voorzien wanneer je minder dan 6 maanden anciënniteit had.

Wat met het proefbeding?

Het proefbeding bestaat niet meer. Dus is er niet langer sprake meer van een specifieke opzegtermijn voor die periode.

Uitzonderingen

  • Wanneer de opzegging wordt gegeven door de werkgever om ten einde te lopen de eerste dag van de maand na die waarin je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt (d.i.  65 jaar), kan de opzegtermijn niet langer zijn dan 26 weken.
  • De opzegtermijn kan worden teruggebracht tot 26 weken indien het ontslag wordt gegeven in het vooruitzicht van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT- het voormalig brugpensioen) door een werkgever die is erkend als in moeilijkheden of in herstructurering.
  • Als je bent tewerkgesteld in een programma tot opslorping van de werkloosheid kan je de arbeidsovereenkomst opzeggen mits een opzegtermijn van 7 dagen.
  • Tijdens de periodes van tijdelijke werkloosheid om economische redenen kan je ontslag nemen zonder opzegtermijn. Dat geldt ook bij tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer langer dan een maand.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Dit is editie 2014. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):