Reportages

Steeds meer mensen raken overtuigd van het feit dat ons belastingsysteem verre van rechtvaardig is. Het mooie motto dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen, klinkt mooi, maar wordt in de praktijk niet bewaarheid. De voorbije jaren klaagden we deze manifeste ontrechtvaardighed meer dan eens aan. Hieronder een overzicht van waar, wanneer en hoe we actie voerden.

De taart is niet eerlijk verdeeld

banner 145x220
Op 19 juni organiseerde het Financieel Actienetwerk (FAN) voor de vierde maal de dag van de fiscale rechtvaardigheid (Tax Justice Day, naar analogie met de liberaal getinte Tax Freedom Day). 
De eis voor eerlijke belastingen werd dit jaar in een lekkere vorm gegoten. Koen Geens, uittredend minister van financiën, kreeg een taart aangeboden verdeeld in twee erg ongelijke delen. Een stuk dat twee derden van de taart omvat staat symbool voor de belastinginkomsten uit arbeid en consumptie. Twee derden van de overheidsmiddelen waarmee onderwijs, infrastructuur en allerlei publieke dienstverlening wordt georganiseerd wordt dus betaald door de werkende bevolking. Op dat stuk taart was in chocoladeletters te lezen ‘Enkel gewone mensen betalen belastingen’. 
(Foto's Guy Puttemans) 
Het wordt hoog tijd dat de grote bedrijven en vermogens hun deel bijdragen! Die boodschap hebben de vertegenwoordigers van het FAN aan de minister gegeven in de vorm van een memorandum als gebruiksaanwijzing bij de taart. Het FAN wil dat de vraag naar een rechtvaardige fiscaliteit deel uitmaakt van de onderhandelingen voor de vorming van de regering. De minister toonde begrip voor de eisen maar maande tegelijk tot realisme en voorzichtigheid. Inzake notionele aftrek bv stelde hij: “Je moet als overheid betrouwbaar blijven voor multinationale ondernemingen, anders heeft dat negatieve gevolgen voor de tewerkstelling”. Wat hebben onze politici gezegd aan het management van Ford, van Arcelor, van Delhaize, …? 
Dezelfde boodschap van herverdeling werd aan het grote publiek meegegeven door te flyeren aan de stations van de centrumsteden. Daar kregen de flyeraars veel bemoedigende reacties. De roep naar rechtvaardige fiscaliteit wordt breed gedragen. 
Het ACV en LBC-NVK zullen zich binnen het FAN vastberaden blijven inzetten om dat te realiseren. 

Onderleggers leggen eerlijke fiscaliteit op tafel

Naar jaarlijks gewoonte organiseren het Financieel Actienetwerk (FAN) en de vakbonden een eigen Tax Justice Day. Dit jaar zal die actiedag niet alleen tastbaar zijn tijdens een manifestatie in Brussel op 31 mei, maar ook de refters of kantines van talloze bedrijven.
De actievoerders hebben op grote schaal tafelonderleggers verdeeld om het gesprek over eerlijke fiscaliteit ook aan te zwengelen tussen collega’s tijdens de middagpauze.
Het is voor ons en het FAN duidelijk dat de berekeningen van PwC het maatschappelijk draagvlak voor de noodzaak van belastingen ondermijnen. PwC legt de klemtoon op de hoge belastingdruk. Volgens ons is de hoge belastingdruk net het gevolg van structurele onrechtvaardigheden in ons bestaand belastingsysteem, met name geen belastingheffing naar draagkracht en een gedoogbeleid t.a.v. fiscale fraude.
De Tax Freedom Day verstevigt de overheersende negatieve beeldvorming en ridiculisering van belastingen. Voor LBC-NVK en het FAN zijn belastingen middelen die de overheid nodig heeft om een sociaal beleid te voeren. Het stoort ons heel erg dat enkel gewone mensen belastingen betalen en dat de grote vermogens de dans ontspringen.
Samen met het FAN willen wij op 31 mei 2013, nl op de dag die wij tot dag van de rechtvaardige fiscaliteit uitroepen (Tax Justice Day), duidelijk maken dat de boodschap van PwC zeer tendentieus en ongenuanceerd is:
  • PwC laat achterwege dat tegenover al die inhoudingen die voor de overheid inkomsten zijn, ook een bedrag aan uitgaven staat dat zelfs hoger is dan wat de overheid aan inkomsten ontvangt. PwC vergeet(?) erbij te vermelden dat de belastingtarieven hoog zijn omdat de Belgische wetgever ervoor gekozen heeft om tal van aftrekken, belastingverminderingen en belastingvrijstellingen in te voeren waardoor de belastbare materie erg werd versmald met als gevolg dat de belastingtarieven op de belastbare materie die overblijft, ook hoog blijven. Bovendien ontsnapt heel wat inkomen aan belasting omwille van de fiscale fraude.
  • De Tax Freedom Day die PwC berekent, verhult dat de belastingdruk erg ongelijk is naargelang de soort belasting waarover het gaat : hoog op inkomsten uit arbeid, laag op inkomsten uit kapitaal en vermogen.

Wat tonen de vier tijdsbanden op de onderlegger? 

De eerste tijdsband toont dat de Belgische belastingbetaler gans het jaar kan rekenen op allerlei collectieve diensten: degelijk en goedkoop onderwijs, gezondheidszorg, wegen, openbaar vervoer, bescherming, enz. Het is ook een antwoord op de misleidende boodschap van Tax Freedom Day die een onderscheid maakt tussen werken voor de overheid en werken voor zichzelf. Waar die openbare diensten niet bestaan of ondermaats zijn, moeten de burgers alles zelf betalen.
De tweede tijdsband toont de fiscale(personenbelasting) en parafiscale druk(werkgevers - en werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid) op het gemiddeld bruto jaarloon van een alleenstaande werknemer in 2010. Van een gemiddeld bruto jaarloon (41.407 euro) verhoogd met de werkgeversbijdragen voor de RSZ (12.342 euro) wordt in totaal 55,4% ingehouden voor de sociale zekerheid en belastingen. De Tax Freedom Day voor deze werknemers valt op 22 juli. Bron: OESO 2011, Taxing Wages 2009-2010.
De derde tijdsband toont de belastingdruk op vennootschapswinst. Het gemiddelde effectieve tarief van de vennootschapsbelasting voor alle vennootschappen samen voor het aanslagjaar 2009 bedroeg 11,8%. Deze gegevens zijn terug te vinden in een antwoord van de Minister van Financiën op een vraag gesteld door Dirk Van der Maelen op 29 juni 2011(Vr. en Antw., Kamer, 2010-2011, nr. 040, blz. 38-41). De Tax Freedom Day voor deze belasting valt op 13 februari. Het officiële tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33,99%. De grootste MNO’s betalen nauwelijks belastingen.
De vierde tijdsband toont de belastingdruk op vermogen. Hier halen we de gegevens bij de Nationale Bank van België (NBB). Voor 2009 bedragen de heffingen op het vermogen en het inkomen uit vermogen van de particulieren 9,78 miljard euro (informatie terug te vinden in het Economisch Tijdschrift van de NBB van 20 december 2010). In het jaarverslag van de NBB voor 2009 is het totaal netto vermogen van de gezinnen geraamd op 1.700 miljard euro. Zo komen we aan een gemiddelde aanslagvoet van 0,58% (9,78/1.700). De Tax Freedom Day voor de vermogenden valt al op 3 januari.

Link met de overheidsfinanciën

Er zijn enerzijds de inkomsten van de overheid en anderzijds de uitgaven. Er is momenteel een overheidstekort (rond de 3% van het BBP) dat moet weggewerkt worden. De politici willen dit doen via besparingen. Wij willen met onze campagne duidelijk maken dat aan de inkomstenkant heel wat pistes openliggen via een correcte inning van de belasting (o.m. strijd tegen de fiscale fraude en volledige opheffing bankgeheim), belasting naar draagkracht (o.m. meer belasting voor de grote vermogens).

31 mei 2012 Tax Justice Day

FAN voerde vanmorgen actie aan de grote stations. Wat later die ochtend verzamelden 'de spookjes' aan het Centraal Station in Brussel. Daar bleken nog meer betogers aanwezig: ze kregen immers het gezelschap van betogers van de witte woede die al voor de zoveelste keer op straat komen voor een sociaal akkoord in de federale zorgsector.
Onder meer Ferre Wyckmans, algemeen-secretaris hield een toespraak.
“Wij zijn niet tegen belastingen, maar wel voor rechtvaardige belastingen. Het is de beste manier om de rijkdom te herverdelen en een dam op te werpen tegen armoede”, zegt Ferre Wyckmans, algemeen secretaris van de christelijke bediendecentrale LBC-NVK.

FAN-Valentijnscadeau voor grote bedrijven en vennootschappen

De 1000 grootste Belgische ondernemingen en vennootschappen hebben meer te vieren dan Valentijn op 14 februari. Het FAN bezorgt ze ook graag een cadeau. Vandaar dat het Financieel Actie Netwerk vandaag, op 14 februari actie voerde bij het VBO, het Verbond voor Ondernemingen: 14 februari is niet alleen Valentijnsdag maar tegelijk ook Tax Justice Day. Het FAN wil zo weerwerk bieden aan iedereen die pleit voor minder (fiscale) inkomsten voor de overheid. Het is niet alleen de fiscale fraude die telt en waar paal en perk aan moet worden gesteld. Wat met allerlei achterpoortjes waar grote bedrijven met graagte gebruik van maken?
Het FAN eist:
  • meer fiscale controle voor bedrijven en vennootschappen 
  • meer transparantie en uitwisseling van financiële gegevens 
  • beperking van het gebruik van de notionele intrest 
  • de sluiting van de achterpoortjes. Deftig innen van de bedrijfsbelastingen aan het effectieve tarief van 33% zou de overheid miljarden euro's opleveren.
  • datde verregaande 'vervennootschappelijking' moet stoppen. Sommige mensen richten vennootschappen op, enkel om aan de personenbelasting te ontsnappen. Dat mag niet de bedoeling zijn.

2 januari: Tax Freedom Day voor de grote vermogens

Het Financieel Actie Netwerk (FAN) heeft op 4 januari een nieuwjaarsreceptie gehouden aan het Brusselse Square Des Bois. Met bubbels en hapjes ‘vierde’ de organisatie het feit dat mensen met veel vermogen al vanaf 3 januari de fiscale dans ontspringen. Op hun vermogen wordt nauwelijks 0,58 procent belastingen geheven. Vanaf 3 januari werken ze nog alleen voor zichzelf… 
In het jaarverslag van de Nationale Bank van België (NBB) voor 2009 wordt het totaal netto vermogen van de gezinnen geraamd op 1.700 miljard euro. Voor datzelfde jaar haalde de overheid een bedrag van 9,78 miljard euro uit belastingen op vermogens en inkomsten uit vermogens van particulieren. Dat is een gemiddelde aanslagvoet van 0,58 procent.
Mensen met veel vermogen vieren al op 2 januari Tax Freedom Day. 
Volgens het adviesbureau PricewaterhouseCoopers (PwC) werken ze amper twee dagen voor de staat en 363 dagen voor zichzelf. En toch genieten ze van alle diensten die de overheid organiseert!
De plek voor de actie van het FAN was niet toevallig gekozen. Het Square Du Bois is namelijk een privéstraat: officieel "le square des bois" genaamd, maar in de volksmond heeft men het over "le square des milliardaires". Brussel heeft slechts twee zulke privéstraten en dit "square" is zonder twijfel het meest selecte. De straat loopt dood en wordt langs haar ene toegang met een hek afgesloten.
Vandaag bedraagt de gemiddelde verkoopprijs van een appartement aan het Square du Bois zo’n 9.500 euro per m². Zowat het duurste dat je in de hoofdstad moet neertellen. Voor een huis moet dan weer tussen de drie en 5,5 miljoen euro opgehoest worden. Huren dan maar? Met een minimumbedrag van 7.000 euro per maand moet dat daar wel lukken. 
Meer info vind je op www.hetgrotegeld.be.

Tax Freedom of Tax Justice?

Het is verkeerd om te pleiten voor zo weinig mogelijk belastingen. Wel moet de fiscaliteit rechtvaardiger worden. Met die kernboodschap pakte het Financieel Actie Netwerk (FAN) -een consortium van de drie grote vakbonden en ruim veertig ngo's- gisteren uit op de allereerste editie van de Tax Justice Day. 
Met hun eigen 'belastingdag' willen de bonden en ngo's een tegengewicht bieden aan de Tax Freedom Day, die jaarlijks wordt georganiseerd door het consultancykantoor PricewaterhouseCoopers. Volgens de vakbondsleiders Anne Demelenne (secretaris-generaal ABVV), Ferre Wyckmans (topman van de christelijke bediendebond LBC) en Jan Vercamst (voorzitter ACLVB) moeten de Belgen anders leren denken over het betalen van belastingen en over de waarde ervan. 'Iedereen werkt het hele jaar door tegelijk voor zichzelf én voor de gemeenschap, wat onrechtstreeks ook voor zichzelf is. Niemand mag vergeten dat dankzij de belastingen onmisbare collectieve diensten als onderwijs en gezondheidszorg worden betaald.
Tijdens een manifestatie op de Brusselse Kunstberg mocht het FAN gisteren een opgemerkte gast verwelkomen, de Waalse filmregisseur Luc Dardenne. De sociaal geëngageerde cineast kwam er het 'handvest voor fiscale rechtvaardigheid' ondertekenen. Dardenne motiveerde zijn aanwezigheid als volgt: 'Belastingen zijn de prijs voor onze beschaving, voor onze sociale welvaartsstaat. Het is de mooiste uitvinding van de democratie. Als verantwoorde burger wil ik die belastingen betalen. Als ze rechtvaardig zijn.' Als werknemer werkt u tot half juni voor de belastingen. Als werkgever hebt u uw fiscale plicht al half februari al volbracht en de rentenier werkt alleen maar de eerste week van januari. 
PricewaterhouseCoopers (PwC), een bekende internationale accountant en belastingadviseur, berekent elk jaar wanneer de ‘Tax Freedom Day’ valt. Dat is dan de dag waarop de Belg eindelijk al zijn belastingen voor dat jaar heeft betaald. “Pas vanaf de dag daarna werkt hij voor eigen rekening”, is de gedachte. PwC telt elk jaar alle belastingen en sociale bijdragen op die de Belgische overheid int. Dat bedrag wordt dan gedeeld door het bruto binnenlands product (BBP). In 2010 leverde dat het cijfer van 43,3 procent op. PwC leidde daaruit af dat de Belgen tot 8 juni niets voor zichzelf verdienen. De inkomsten die ze verdienen tussen 1 januari en 8 juni, belanden in de vorm van belastingen en sociale bijdragen bij de overheid. 
De mensen van FAN maakten een gelijkaardige berekening maar kwamen tot enigszins andere resultaten. Zo gaat het inkomen van een werknemer niet tot 8 juni naar belastingen en sociale zekerheid maar tot voorbij half juli. Nagenoeg 55,4% van hun inkomen gaat naar belastingen en sociale zekerheid. De 500 vennootschappen met de grootste winsten in ons land betalen gemiddeld amper 3,76 procent belastingen. Gemiddeld betalen vennootschappen 13,6 procent belastingen en hebben ze dus ergens half februari hun bijdrage geleverd aan de belastingen en de sociale zekerheid. Wie zijn inkomen verwerft uit vermogen heeft na de eerste week van januari al zijn bijdrage geleverd. Hij moet immers amper 0,58 procent van zijn inkomen bij te dragen. 
Het Financieel Actie Netwerk omvat de drie vakbonden (ABVV, ACV & ACLVB) maar ook Bond Beter Leefmilieu, 11.11.11, Oxfam, Attac Vlaanderen, KWB, Netwerk Vlaanderen en LBC-NVK. 
Met de Tax Justice Day willen ze niet enkel de ongelijke verdeling van de belastingdruk aanklagen, ze willen ook in de verf zetten dat er niets fout is met eerlijke belastingen en wel integendeel.

Het spookte op de non-profitmanifestatie

FAN-fans steunen anderen. Zo was een flinke delegatie FAN-fans op de manifestatie van de non-profit op 29 maart  2011 in Brussel. Bekijk de fotoreportage:

Het grote geld mag niet ontsnappen

Aan de voet van het ministerie van Financiën, de North Galaxy-toren lanceerden de leden van het Financieel Actienetwerk (de vakbonden, sociale actiegroepen en de Noord-Zuidbeweging) op 9 februari 2011 een petitie en een reeks voorstellen om het grote geld niet te laten ontsnappen. “We willen daarmee vanaf nu een draagvlak vinden bij de bevolking voor onze eisen”, zegt Eric Goeman, coördinator van het Financieel Actienetwerk. 
In het kader van de nationale actiecampagne “Laat het grote geld niet ontsnappen”, lanceerde FAN (Financieel Actie Netwerk) en RJF (Réseau pour la Justice Fiscale) een actiepakket en een petitie die onze eisen samenvat op federaal, Europees en mondiaal niveau. 
De nieuwe regering is op zoek naar tientallen miljarden euro's. Snoeien in de sociale zekerheid zou deze keer niet te vermijden zijn en 'iedereen' zou moeten inleveren! Iedereen? Ook de mensen die van te kleine uitkeringen moeten rondkomen? Of werkenden die een inkomen hebben waarmee ze niet eens boven de armoedegrens uitkomen? Het FAN (Financieel Actie Netwerk) wijst erop dat bijna alleen nog gewone mensen belastingen betalen. Grote vermogens, sterke bedrijven en speculanten eisen met toenemend succes het recht op om zich te verrijken ten koste van de gemeenschap. Het FAN aanvaardt die groeiende kloof niet langer en pleit voor realisme: zonder herverdeling en fiscale rechtvaardigheid wordt sociale welvaart en veiligheid onbetaalbaar. Het grote geld mag niet ontsnappen.

Alternatieven? Ze bestaan!

Progressieve belasting van de grote fortuinen, strijd tegen de fiscale fraude, opheffing van het bankgeheim, beperkende wetgeving inzake notionele interesten, stopzetting van de belastingsvermindering voor de vennootschappen, taxering van de superwinsten van Electrabel, en bijkomende middelen bezorgen aan de fiscale administratie om de belastingscontroles correct uit te voeren. Dit zijn enkele voorbeelden van maatregelen die 25 miljard euro per jaar zouden kunnen opleveren aan het federaal budget. 
We willen hierbij extra alle medewerkers en werknemers van Financiën in het zonnetje zetten die moeten werken in moeilijke omstandigheden door het gebrek aan politieke wil bij beleidsverantwoordelijken die het grote geld ongemoeid laten. 
De aanwezigheid van vakbondsmilitanten en vakbondsverantwoordelijken en leden van de bewegingen die deel uitmaken van onze netwerken geven een sterk signaal aan de financieel-economische wereld en aan onze verkozenen.

Lancering campagne Fiscale Rechtvaardigheid

Fotoverslag lancering campagne Rechtvaardige Fiscaliteit

Wat is volgens jouw fiscale rechtvaardigheid?

video volgt

Luc Cortebeeck tijdens de Euromanifestatie 29 september 2010

Campagne rechtvaardige fiscaliteit op ACV congres