Waarom we opkomen voor rechtvaardige fiscaliteit

De misleiding van Tax Freedom Day

PricewaterhouseCoopers (PwC), een bekende internationale accountant en belastingadviseur, berekent ieder jaar wanneer de “Tax Freedom Day’ valt. IN 2012 viel Tax Freedom Day op 14 juni.
De Tax Freedom Day wordt berekend door het bedrag aan belastingen en sociale bijdragen dat de overheid in totaal heeft geïnd te delen door het Nationaal Inkomen. Dat vermenigvuldigt men vervolgens met 365, het aantal dagen in een jaar.
Niet echt een hoog wetenschappelijk niveau om iets aan te tonen! Om volgende twee redenen:
  1. Alles op een hoop gooien en vergelijken met het nationale inkomen, verbergt de ongelijke verdeling onder de inkomens uit arbeid en tussen de inkomens uit arbeid en vermogen. Zo worden inkomens uit arbeid zwaarder belast dan inkomens uit vennootschapswinst en nog veel zwaarder belast dan inkomens uit vermogen. Waarom laat PricewaterhouseCoopers (PwC) de media niet weten dat de Taks Freedom Day voor de vermogens in België al op 2 januari valt?
  2. Zo vertelt de berekening niets over de belastingdruk in de enge zin van het woord omdat de sociale zekerheidsbijdragen worden meegeteld. Maar sociale zekerheidsbijdragen zijn geen belastingen! Voor de werknemers vormen de sociale zekerheidsbijdragen een uitgesteld loon. Bij ziekte, werkloosheid of bij pensionering wordt het vervangingsinkomen vanuit die solidaire pot betaald. 
Wie pleit voor minder belastingen, krijgt immers meer bijval dan wie pleit voor sociale afbraak.
Het concept ‘Tax Freedom Day’ knipt bewust de band door tussen de overheidsbijdragen en wat ermee wordt gefinancierd. Het is een uitvinding om het bestaande negatieve beeld over belastingen nog te versterken. Het is een propagandamiddel overgewaaid uit de VS. ‘Tax Freedom Day’ werd er dertig jaar geleden in het leven geroepen door de libertaire denktank Tax Foundation. De ideologische strijd voor de afbraak van de overheid en van de sociale bescherming werd verpakt in een pleidooi voor minder belastingen. En inderdaad, waar pleit PwC voor? Besparen lijkt voor PwC de enige oplossing, want het vinden van extra inkomsten is niet evident in een land dat zowat de hoogste belastingdruk van Europa kent. Dus…voor PwC duidelijk geen belasting op vermogens. Nochtans kan een vermogensbelasting 8 miljard euro per jaar opbrengen!
En dan komt de vraag aan PwC: waarop willen jullie besparen? 
Op pensioenen, gezondheidszorg, onderwijs, kinderbijslag, politie, justitie, brandweer, openbaar vervoer, bibliotheken, parken, zwembaden, autowegen, fietspaden, op de vervangingsinkomens? Om maar enkele te noemen!

Rechtvaardige fiscaliteit op federaal en internationaal niveau: teken de (online) petitie

Eisen op federaal niveau

De federale overheid moet de komende jaren de broeksriem aanhalen. Maar volgens het FAN (Financieel Actie Netwerk) is het onaanvaardbaar dat de burgers twee keer voor de crisis moeten opdraaien. Er zijn immers alternatieven voor de politiek van besparingen. We sommen een paar fijne maatregelen op die het grote geld NIET laten ontsnappen:
  • Invoering van een progressieve belasting op vermogens van meer dan 1 miljoen (eigen en enige woning niet inbegrepen) levert minimaal 8 miljard euro per jaar op.
  • Beperking van het gebruik van de notionele intrestaftrek door bedrijven levert minimaal 3 miljard euro per jaar op.
  • Verminderen van de fiscale fraude in België door het bankgeheim op te heffen, levert minimaal 10 miljard euro per jaar op.

Eisen op internationaal en Europees niveau

1. Invoering van een financiële transactietaks (FTT)
De Belgische regering moet blijven aandringen dat er een Financiële Transactie Taks (FTT) komt op Europees en mondiaal niveau. Een FTT biedt financiële middelen voor de strijd tegen de globale opwarming van de aarde en voor de strijd tegen de armoede en de honger in de wereld. De FTT zou net als de Tobintaks een regulerend effect hebben. Het zou speculaties en buitensporige liquiditeiten verminderen. Dit zou bijdragen tot meer stabiliteit van het financiële stelsel. Een taks van 0,05% zou wereldwijd 375 miljard euro per jaar kunnen opbrengen. Ter vergelijking: in 2009 werd globaal 102 miljard euro aan ontwikkelingshulp gegeven. 
2. Automatische uitwisseling van financiële gegevens
Door belastingontduiking en -fraude onthouden de belastingparadijzen de andere staten en hun inwoners belastinginkomsten. In de huidige tijden van begrotingsschulden van staten treft dit mislopen van inkomsten in de eerste plaats de openbare diensten en de sociale subsidies. De persoonlijke bezittingen die zich in belastingparadijzen bevinden, worden wereldwijd door de OESO geschat op 3750 tot 5250 miljard euro. Het jaarlijks verlies aan fiscale inkomsten van de staten omwille van beleggingen in belastingparadijzen bedraagt ongeveer 188 miljard euro. Om corruptie en fraude te bestrijden eist het FAN een automatische uitwisseling van gegevens tussen de staten op alle financiële producten. 
3. Invoering van een Europese minimum vennootschapsbelasting
Het tarief van de vennootschapsbelasting staat al lang onder druk. Door de vele aftrekken en misbruiken betalen vennootschappen weinig tot geen belastingen. De concurrentie tussen de Europese landen leidt ertoe dat de vennootschapsbelasting zo goed als niets meer opbrengt. Het Fan eist dat er een evenwaardige belasting wordt geheven door de invoering van een minimumbelasting op basis van een vergelijkbare grondslag.

België is een fiscaal luilekkerland

in 2013 hebben de vermogenden op 4 januari in stilte hun Tax Freedom Day gevierd. Het is niemand opgevallen!
Ook in 2012 was België opnieuw een fiscaal luilekkerland voor de meest vermogenden onder ons. Terwijl ze intussen toch steen en been klagen over de hoge belastingdruk in ons land, ontdekken steeds meer buitenlandse multimiljonairs, zoals Bernard Arnault en Gérard Dépardieu, de immense voordelen van een land zonder vermogenskadaster, zonder vermogensbelasting en een volwaardige meerwaardebelasting waarin het bankgeheim nog steeds niet volledig is opgeheven. 
De meerderheid van de politieke klasse in ons land beschermt de hoge vermogens waardoor de gewone werknemers (waaronder een stijgend aantal “working poor”) verantwoordelijk worden gesteld voor de crisis, moeten inleveren en nog steeds de meeste belastingen betalen.
Het totale netto vermogen van de Belgische gezinnen in 2011 bedroeg volgens de Nationale Bank van België 1.800 miljard euro. Volgens dezelfde bron bedroegen de heffingen op het vermogen 3,9% van het BBP. Omgerekend in geld is dat 14,4 miljard euro. Dat is een gemiddelde aanslagvoet van 0,80%.
Als we de redenering volgen van PricewaterhouseCoopers (PwC), dan werken de vermogenden vanaf de vierde dag van het jaar voor zichzelf.

Tax Freedom Day

PwC, een bekende internationale accountant en belastingadviseur, berekent ieder jaar wanneer de Tax Freedom Day valt. Dat is de dag waarop de Belg al zijn belastingen heeft betaald. “Vanaf die dag werkt hij voor zijn eigen rekening”, is de gedachte. Met deze boodschap wordt op een kunstmatige wijze een onderscheid gemaakt tussen werken voor de overheid en werken voor jezelf. De klanten van PwC zijn mensen met dikke portefeuilles en grote vermogens, multinationals en andere grote bedrijven. De specialisten van het bureau leggen hun klanten in de watten door alle wettelijke mogelijkheden en achterpoortjes op te zoeken om zoveel mogelijk belastingen te ontwijken. PwC en zijn klanten willen géén overheid met veel middelen maar een zo groot mogelijke opeenstapeling van private rijkdom.
Volgens het FAN werkt iedereen zowel voor de eigen behoeften als voor de uitbouw van onze welzijnsstaat. Enerzijds geven mensen geld uit aan hun woning, auto, levensmiddelen, energie, vrije tijd enzovoort. Anderzijds dragen ze af voor onderwijs, cultuur, gezondheidszorg, bejaardenzorg, openbare parken, openbare zwembaden, wegen, trein-tram-bus, …. Niemand van ons kan zonder die verzorgingsstaat. Zelfs de rijken niet! Wie rijk is, heeft ons mooi sociaal model misschien wat minder nodig. Maar ook kinderen van rijke mensen genieten van goed en goedkoop onderwijs, worden ziek en maken maar al te graag gebruik van onze degelijke gezondheidszorg. Hun ouders en grootouders hebben zorg nodig, ze maken gebruik van onze goedkope musea en ze maken ofwel zelf gebruik van onze openbare wegen of hebben die wegen nodig om de winsten te maken waarop ze later weinig of geen belastingen willen betalen.
Vermogensbelasting? Ja zegt 80% van de Belgen
Het rechtvaardigheidsgevoel van 80 procent van de Belgen vraagt om een vermogensbelasting in te voeren. Peilingen hebben aangetoond dat de Belgen massaal achter een vermogensbelasting staan en willen dat de regering het geld in de eerste plaats gaat halen bij wie veel geld heeft. Het is niet meer dan logisch, als je weet dat het vermogen in België erg ongelijk is verdeeld.
Enkele cijfers:
  • het gemiddelde vermogen van de 1% rijkste Belgen bedraagt 7.545.870 miljoen euro;
  • de 10% rijkste Belgen bezitten de helft van het totale Belgische vermogen;
  • de tien rijkste Belgische families bezitten samen een vermogen van 42 miljard euro;
  • de families de Spoelberch, de Mevius & Vandamme, grootaandeelhouders van AB InBev en bezitters van het grootste vermogen van ons land, bezitten een vermogen van 25,6 miljard euro. Dat is precies evenveel als het totale budget in 2012 van de ziekteverzekering.

België is een belastingparadijs

In België is het bankgeheim nog altijd niet volledig opgeheven, is er geen vermogenskadaster, is er geen vermogensbelasting en is er geen volwaardige meerwaardebelasting. Moest dat wel het geval zijn, dan had de regering genoeg geld om de crisis te betalen die de banken hebben veroorzaakt. 
Om de lage uitkeringen voor gepensioneerden, werklozen, invaliden en leefloners boven de armoedegrens te tillen, is een bedrag nodig van 1,2 miljard euro. Dat is amper drie procent van het persoonlijk fortuin van de rijke Fransman Bernard Arnault, dat 41 miljard euro bedraagt, en die al geruime tijd in de Brusselse gemeente Ukkel is gedomicilieerd.
Armoede en sociale uitsluiting nemen toe
Overal in Europa ondergraven regeringen het sociaal model met als gevolg dat volgens de gegevens van Eurostat zo’n 115 miljoen Europeanen door armoede en sociale uitsluiting worden bedreigd. Ook onze regering doet daaraan mee en onderneemt weinig om de rijken en de winsten van bedrijven meer te belasten. Met de saneringsoperatie van 2012 speelde ze het klaar om de uitkeringen van de werkzoekenden te verminderen in de tijd. Door deze maatregel zullen nog meer mensen afglijden naar de armoede!
Met de uitkeringen die de mensen vandaag krijgen is het onmogelijk een fatsoenlijk bestaan te leiden. Met een leefloon van 785 euro per maand heeft een alleenstaande 350 euro per maand tekort om minimaal financieel rond te komen. Een gezin met een leefloon van 1.403 euro per maand heeft 619 euro per maand tekort. Een alleenstaande werkloze met een uitkering van 916 euro per maand kampt met een tekort van 219 euro per maand. Voor een werkloos gezin met 1.446 euro per maand is het tekort 576 euro per maand.

Het antwoord? Een rechtvaardige politiek!

Een rechtvaardige politiek zorgt ervoor dat deze bedragen worden aangepast en dat er geen jacht wordt gemaakt op werkloze en arme mensen.
Een rechtvaardige politiek is een politiek die zorgt voor ‘alle’ mensen en die een vermogensbelasting uitwerkt. Een vermogensbelasting waarbij multimiljonairs zoals Arnault worden belast, met 1 procent op het deel van het vermogens boven de 1 miljoen euro, 2 procent boven de 2 miljoen euro en 3 procent boven de 3 miljoen euro. Met een vrijstelling voor de eigen woning met een waarde van 500.000 euro, brengt deze vermogensbelasting bijna 8 miljard euro op. Met dat bedrag verhoog je niet alleen de uitkeringen maar zorg je er ook voor dat je niet moet besparen op sociale huisvesting, sociale zekerheid en onderwijs.

Meerwaardenbelasting van één bedrijf voldoende om saneringsplannen te bekostigen

Als de regering een meerwaardebelasting zou invoeren, dan zou één bedrijf het bedrag van de saneringsinspanning kunnen betalen! Waarom dan saneren in de sociale zekerheid?
Trends onderzocht de bedrijven die de voorbije vijf jaar minstens één miljard euro winst hebben geboekt en berekende hoeveel belastingen ze daarop hebben betaald. Minstens 30 bedrijven die miljardenwinsten maken, betalen daarop niet meer dan 2 procent belastingen. Dertien van hen betaalden zelfs de voorbije vijf jaar nul euro belastingen. En dat doen ze niet onwettig! 

Belastingvrij

Zo kent ons land een wettelijke regeling, waarbij meerwaarden niet worden belast. Als een bedrijf bijvoorbeeld een dochterbedrijf of aandelen verkoopt, en daarop aardig wat winst boekt, dan is dat in België belastingvrij. Anheuser-Busch InBev, het bedrijf dat aan de kop staat van het lijstje van 13 bedrijven die nul euro belastingen betalen, realiseerde met de verkoop van aandelen in 2011 een meerwaarde van 15,1 miljard. In ons land worden winstuitkeringen belast aan 25%. Stel dat we ook 25% zouden heffen op de meerwaarden die InBev in 2011 realiseerde, dan zou dit de overheid 3,7 miljard hebben opgebracht.
En dit bedrag is nu precies evenveel als het bedrag van de saneringsinspanning die de regering Di Rupo voor het jaar 2013 heeft opgelegd via besparingen in de sociale zekerheid, indexmanipulatie en loonstop!
Hoog tijd dus dat we van een rechtvaardige fiscaliteit onze prioriteit maken. Omdat een rechtvaardige fiscaliteit miljarden kan opbrengen.

Akkoord over opheffing bankgeheim goedgekeurd: FAN gaat niet akkoord

De Kamercommissie Financiën en Begroting heeft op 2 maart 2011 het akkoord goedgekeurd dat de vijf partijen van de uittredende meerderheid waren overeengekomen over de opheffing van het bankgeheim en de daaraan gekoppelde minnelijke schikking. 
De betekenis die de politici geven aan het “Bankgeheim opheffen”, ligt ver af van de betekenis die het FAN er aan geeft. 
Voor het FAN moet het bankgeheim volledig verdwijnen!
Lees hier het persbericht van FAN