In actie voor eerlijke fiscaliteit

In actie voor een rechtvaardige fiscaliteit

Steeds meer mensen raken overtuigd van het feit dat ons belastingsysteem verre van rechtvaardig is. Het mooie motto dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen, klinkt mooi, maar wordt in de praktijk niet bewaarheid. De voorbije jaren klaagden we deze manifeste ontrechtvaardighed meer dan eens aan. Hieronder een overzicht van waar, wanneer en hoe we actie voerden.

Tax Justice Day 2016

Tax Justice Day 2016

Mensen zijn geen afval!

Op 9 juni 'vieren' we dit jaar de Tax Justice Day. Tijdens die dag willen we aandacht vragen voor de schrijnende onrechtvaardige belastingverdeling in ons land. 
Al meer dan dertig jaar zijn we in België en in Europa getuige van de sluipende en steeds brutalere ontmanteling van de openbare diensten. Gezondheidszorg, vervoer, justitie, onderwijs, cultuur, volkshuisvesting, kinderopvang, rusthuizen, enz.: geen enkele sector wordt gespaard. Het overheidstekort is de ultieme rechtvaardiging voor deze besparingen. Geen geld meer in de schatkist? Nochtans rolt het geld wel ... naar belastingparadijzen!
Onlangs onthulden de ‘Panama Papers’ belastingontwijking op grote schaal, die tientallen miljarden kostte aan de staat. Rijke belastingbetalers en multinationals hebben schermbedrijven opgericht in die belastingparadijzen, om zo hun vermogen te verbergen. De 732 Belgen of Belgische ingezetenen die geïdentifi ceerd werden in deze ‘Panama Papers’ zijn echter slechts het topje van de ijsberg.
Wanneer zal de politiek de ogen openen om deze ondoorzichtige circuits te sluiten die worden gebruikt om te frauderen, belastingen te ontwijken, geld wit te wassen voor corruptie en ook het financieren van terrorisme?

28 mei 2015: Tax Justice Day

Stop de belastingfraude en de ontmanteling van de belastingadministratie

Offshoreleaks, Luxleaks, Swissleaks, ...zijn allemaal recente, fiscale schandalen die ons er aan herinneren dat gefortuneerde personen en ondernemingen hun geld blijven wegstoppen dankzij offshore bedrijven en geheime rekeningen in belastingparadijzen. Het jaarlijks verlies aan belastinginkomsten ten gevolge van de fiscale fraude in België wordt geschat op ongeveer 20 miljard euro. Elk jaar lopen de Europese overheden 1000 miljard euro mis door fraude en ontwijking. Dankzij de fiscale gunstmaatregelen kregen de duizend meest winstgevende bedrijven van België in 2013 een fiscale korting van 13 miljard euro. En de rijkste 1%  van de Belgische bevolking beschikt over een vermogen dat net iets groter is dan wat de 60% minst rijken bezitten. Ze beschikken gemiddeld over een vermogen van + 8 miljoen euro. Intussen heeft sinds 2006 de belastingadministratie 6000 personeelsleden verloren en heeft de regering Michel besloten slechts één op vijf personen te vervangen.
Een rechtvaardige fiscaliteit is meer dan nodig
Op de vijfde Tax Justice Day doen het FAN (Financieel Actie Netwerk) en het RJf (Réseau pour la Justice Fiscale) opnieuw een oproep om te blijven ijveren voor fiscale rechtvaardigheid. Dat gebeurt met een symbolische actie aan de Financietoren, Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel waar om 11.00u. een bureau zal geïnstalleerd worden om virtueel personeel bij de Fiscus aan te werven. En net zoals de voorgaande jaren worden aan de belangrijkste treinstations tussen 07.00u en 09.00u duizenden folders uitgedeeld. De belangrijkste eisen zijn de volledige opheffing van het bankgeheim, de invoering van een vermogensbelasting en een versterking van de belastingadministratie.

De taart is niet eerlijk verdeeld

banner 145x220
Op 19 juni organiseerde het Financieel Actienetwerk (FAN) voor de vierde maal de dag van de fiscale rechtvaardigheid (Tax Justice Day, naar analogie met de liberaal getinte Tax Freedom Day). 
De eis voor eerlijke belastingen werd dit jaar in een lekkere vorm gegoten. Koen Geens, uittredend minister van financiën, kreeg een taart aangeboden verdeeld in twee erg ongelijke delen. Een stuk dat twee derden van de taart omvat staat symbool voor de belastinginkomsten uit arbeid en consumptie. Twee derden van de overheidsmiddelen waarmee onderwijs, infrastructuur en allerlei publieke dienstverlening wordt georganiseerd wordt dus betaald door de werkende bevolking. Op dat stuk taart was in chocoladeletters te lezen ‘Enkel gewone mensen betalen belastingen’. 
(Foto's Guy Puttemans) 
Het wordt hoog tijd dat de grote bedrijven en vermogens hun deel bijdragen! Die boodschap hebben de vertegenwoordigers van het FAN aan de minister gegeven in de vorm van een memorandum als gebruiksaanwijzing bij de taart. Het FAN wil dat de vraag naar een rechtvaardige fiscaliteit deel uitmaakt van de onderhandelingen voor de vorming van de regering. De minister toonde begrip voor de eisen maar maande tegelijk tot realisme en voorzichtigheid. Inzake notionele aftrek bv stelde hij: “Je moet als overheid betrouwbaar blijven voor multinationale ondernemingen, anders heeft dat negatieve gevolgen voor de tewerkstelling”. Wat hebben onze politici gezegd aan het management van Ford, van Arcelor, van Delhaize, …? 
Dezelfde boodschap van herverdeling werd aan het grote publiek meegegeven door te flyeren aan de stations van de centrumsteden. Daar kregen de flyeraars veel bemoedigende reacties. De roep naar rechtvaardige fiscaliteit wordt breed gedragen. 
Het ACV en LBC-NVK zullen zich binnen het FAN vastberaden blijven inzetten om dat te realiseren. 

Onderleggers leggen eerlijke fiscaliteit op tafel

Naar jaarlijks gewoonte organiseren het Financieel Actienetwerk (FAN) en de vakbonden een eigen Tax Justice Day. Dit jaar zal die actiedag niet alleen tastbaar zijn tijdens een manifestatie in Brussel op 31 mei, maar ook de refters of kantines van talloze bedrijven.
De actievoerders hebben op grote schaal tafelonderleggers verdeeld om het gesprek over eerlijke fiscaliteit ook aan te zwengelen tussen collega’s tijdens de middagpauze.
Het is voor ons en het FAN duidelijk dat de berekeningen van PwC het maatschappelijk draagvlak voor de noodzaak van belastingen ondermijnen. PwC legt de klemtoon op de hoge belastingdruk. Volgens ons is de hoge belastingdruk net het gevolg van structurele onrechtvaardigheden in ons bestaand belastingsysteem, met name geen belastingheffing naar draagkracht en een gedoogbeleid t.a.v. fiscale fraude.
De Tax Freedom Day verstevigt de overheersende negatieve beeldvorming en ridiculisering van belastingen. Voor LBC-NVK en het FAN zijn belastingen middelen die de overheid nodig heeft om een sociaal beleid te voeren. Het stoort ons heel erg dat enkel gewone mensen belastingen betalen en dat de grote vermogens de dans ontspringen.
Samen met het FAN willen wij op 31 mei 2013, nl op de dag die wij tot dag van de rechtvaardige fiscaliteit uitroepen (Tax Justice Day), duidelijk maken dat de boodschap van PwC zeer tendentieus en ongenuanceerd is:
  • PwC laat achterwege dat tegenover al die inhoudingen die voor de overheid inkomsten zijn, ook een bedrag aan uitgaven staat dat zelfs hoger is dan wat de overheid aan inkomsten ontvangt. PwC vergeet(?) erbij te vermelden dat de belastingtarieven hoog zijn omdat de Belgische wetgever ervoor gekozen heeft om tal van aftrekken, belastingverminderingen en belastingvrijstellingen in te voeren waardoor de belastbare materie erg werd versmald met als gevolg dat de belastingtarieven op de belastbare materie die overblijft, ook hoog blijven. Bovendien ontsnapt heel wat inkomen aan belasting omwille van de fiscale fraude.
  • De Tax Freedom Day die PwC berekent, verhult dat de belastingdruk erg ongelijk is naargelang de soort belasting waarover het gaat : hoog op inkomsten uit arbeid, laag op inkomsten uit kapitaal en vermogen.

Wat tonen de vier tijdsbanden op de onderlegger? 

De eerste tijdsband toont dat de Belgische belastingbetaler gans het jaar kan rekenen op allerlei collectieve diensten: degelijk en goedkoop onderwijs, gezondheidszorg, wegen, openbaar vervoer, bescherming, enz. Het is ook een antwoord op de misleidende boodschap van Tax Freedom Day die een onderscheid maakt tussen werken voor de overheid en werken voor zichzelf. Waar die openbare diensten niet bestaan of ondermaats zijn, moeten de burgers alles zelf betalen.
De tweede tijdsband toont de fiscale(personenbelasting) en parafiscale druk(werkgevers - en werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid) op het gemiddeld bruto jaarloon van een alleenstaande werknemer in 2010. Van een gemiddeld bruto jaarloon (41.407 euro) verhoogd met de werkgeversbijdragen voor de RSZ (12.342 euro) wordt in totaal 55,4% ingehouden voor de sociale zekerheid en belastingen. De Tax Freedom Day voor deze werknemers valt op 22 juli. Bron: OESO 2011, Taxing Wages 2009-2010.
De derde tijdsband toont de belastingdruk op vennootschapswinst. Het gemiddelde effectieve tarief van de vennootschapsbelasting voor alle vennootschappen samen voor het aanslagjaar 2009 bedroeg 11,8%. Deze gegevens zijn terug te vinden in een antwoord van de Minister van Financiën op een vraag gesteld door Dirk Van der Maelen op 29 juni 2011(Vr. en Antw., Kamer, 2010-2011, nr. 040, blz. 38-41). De Tax Freedom Day voor deze belasting valt op 13 februari. Het officiële tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33,99%. De grootste MNO’s betalen nauwelijks belastingen.
De vierde tijdsband toont de belastingdruk op vermogen. Hier halen we de gegevens bij de Nationale Bank van België (NBB). Voor 2009 bedragen de heffingen op het vermogen en het inkomen uit vermogen van de particulieren 9,78 miljard euro (informatie terug te vinden in het Economisch Tijdschrift van de NBB van 20 december 2010). In het jaarverslag van de NBB voor 2009 is het totaal netto vermogen van de gezinnen geraamd op 1.700 miljard euro. Zo komen we aan een gemiddelde aanslagvoet van 0,58% (9,78/1.700). De Tax Freedom Day voor de vermogenden valt al op 3 januari.

Link met de overheidsfinanciën

Er zijn enerzijds de inkomsten van de overheid en anderzijds de uitgaven. Er is momenteel een overheidstekort (rond de 3% van het BBP) dat moet weggewerkt worden. De politici willen dit doen via besparingen. Wij willen met onze campagne duidelijk maken dat aan de inkomstenkant heel wat pistes openliggen via een correcte inning van de belasting (o.m. strijd tegen de fiscale fraude en volledige opheffing bankgeheim), belasting naar draagkracht (o.m. meer belasting voor de grote vermogens).

31 mei 2012 Tax Justice Day

FAN voerde vanmorgen actie aan de grote stations. Wat later die ochtend verzamelden 'de spookjes' aan het Centraal Station in Brussel. Daar bleken nog meer betogers aanwezig: ze kregen immers het gezelschap van betogers van de witte woede die al voor de zoveelste keer op straat komen voor een sociaal akkoord in de federale zorgsector.
Onder meer Ferre Wyckmans, algemeen-secretaris hield een toespraak.
“Wij zijn niet tegen belastingen, maar wel voor rechtvaardige belastingen. Het is de beste manier om de rijkdom te herverdelen en een dam op te werpen tegen armoede”, zegt Ferre Wyckmans, algemeen secretaris van de christelijke bediendecentrale LBC-NVK.

FAN-Valentijnscadeau voor grote bedrijven en vennootschappen

De 1000 grootste Belgische ondernemingen en vennootschappen hebben meer te vieren dan Valentijn op 14 februari. Het FAN bezorgt ze ook graag een cadeau. Vandaar dat het Financieel Actie Netwerk vandaag, op 14 februari actie voerde bij het VBO, het Verbond voor Ondernemingen: 14 februari is niet alleen Valentijnsdag maar tegelijk ook Tax Justice Day. Het FAN wil zo weerwerk bieden aan iedereen die pleit voor minder (fiscale) inkomsten voor de overheid. Het is niet alleen de fiscale fraude die telt en waar paal en perk aan moet worden gesteld. Wat met allerlei achterpoortjes waar grote bedrijven met graagte gebruik van maken?
Het FAN eist:
  • meer fiscale controle voor bedrijven en vennootschappen 
  • meer transparantie en uitwisseling van financiële gegevens 
  • beperking van het gebruik van de notionele intrest 
  • de sluiting van de achterpoortjes. Deftig innen van de bedrijfsbelastingen aan het effectieve tarief van 33% zou de overheid miljarden euro's opleveren.
  • dat de verregaande 'vervennootschappelijking' moet stoppen. Sommige mensen richten vennootschappen op, enkel om aan de personenbelasting te ontsnappen. Dat mag niet de bedoeling zijn.

2 januari: Tax Freedom Day voor de grote vermogens

Het Financieel Actie Netwerk (FAN) heeft op 4 januari een nieuwjaarsreceptie gehouden aan het Brusselse Square Des Bois. Met bubbels en hapjes ‘vierde’ de organisatie het feit dat mensen met veel vermogen al vanaf 3 januari de fiscale dans ontspringen. Op hun vermogen wordt nauwelijks 0,58 procent belastingen geheven. Vanaf 3 januari werken ze nog alleen voor zichzelf… 
In het jaarverslag van de Nationale Bank van België (NBB) voor 2009 wordt het totaal netto vermogen van de gezinnen geraamd op 1.700 miljard euro. Voor datzelfde jaar haalde de overheid een bedrag van 9,78 miljard euro uit belastingen op vermogens en inkomsten uit vermogens van particulieren. Dat is een gemiddelde aanslagvoet van 0,58 procent.
Mensen met veel vermogen vieren al op 2 januari Tax Freedom Day. 
Volgens het adviesbureau PricewaterhouseCoopers (PwC) werken ze amper twee dagen voor de staat en 363 dagen voor zichzelf. En toch genieten ze van alle diensten die de overheid organiseert!
De plek voor de actie van het FAN was niet toevallig gekozen. Het Square Du Bois is namelijk een privéstraat: officieel "le square des bois" genaamd, maar in de volksmond heeft men het over "le square des milliardaires". Brussel heeft slechts twee zulke privéstraten en dit "square" is zonder twijfel het meest selecte. De straat loopt dood en wordt langs haar ene toegang met een hek afgesloten.
Vandaag bedraagt de gemiddelde verkoopprijs van een appartement aan het Square du Bois zo’n 9.500 euro per m². Zowat het duurste dat je in de hoofdstad moet neertellen. Voor een huis moet dan weer tussen de drie en 5,5 miljoen euro opgehoest worden. Huren dan maar? Met een minimumbedrag van 7.000 euro per maand moet dat daar wel lukken. 
Meer info vind je op www.hetgrotegeld.be.