Indexsprong

Een indexsprong, is dat nu zo erg? Men neemt toch niks af, men krijgt er alleen niks bij...

  • De automatische indexering van lonen en sociale uitkeringen moet ervoor zorgen dat onze koopkracht behouden blijft. Overigens is die index geen 100 % garantie voorkoopkrachtbehoud, want er zijn producten waarvan de prijsverhogingen nietgecompenseerd worden (diesel, alcohol, tabak…). De index zorgt er dus voor dat weals we 100 euro verdienen en er prijsstijgingen naar 102 zijn, we toch nog eenaanpassing naar 102 euro krijgen. Gebeurt dit niet dan verliezen we 2 % aankoopkracht. Dat koopkrachtverlies ben je voor altijd en dus voor je hele carrière kwijt.En de regering verbiedt om afspraken te maken om dat verlies te compenseren.
  • De indexaanpassing ligt vast in cao’s die met de werkgevers werden gesloten. De regering zegt nu: stop, geen aanpassing meer met de eerstvolgende 2 %. De regering grijpt dus in cao’s in, dat is geen aanmoediging maar een inbreuk op het sociaal overleg, waarvan cao’s een gevolg zijn.
  • Die indexaanpassing gebeurt overigens slechts nadat die prijzen al met 2 % gestegen zijn. Er is met andere woorden al een hele periode, waarbij de prijsstijgingen al zijn doorgevoerd, dat we nog met hetzelfde loon zitten.
  • Die indexsprong geldt voor de lonen van werknemers en voor de sociale uitkeringen(werklozen, zieken, gepensioneerden…). Er is geen enkel ander inkomen dat een gelijkaardige inlevering van koopkracht of blokkering krijgt opgelegd. Vrije beroepen,vennootschappen, verhuurders… geen enkele inspanning wordt hen gevraagd.
  • De regering zegt dat de indexsprong, die dus niet door de werkgevers aan de werknemers moet worden betaald, de loonlasten verlaagt en dat er zo tewerkstelling zal worden gecreëerd. De werkgevers moeten evenwel geen enkele verplichting nakomen om deze opgelegde gift van de werknemers aan hun werkgever om te zetten in tewerkstelling. Kortom: deze maatregel zal alleen het financieel resultaat van de onderneming of instelling ten goede komen. Werknemers betalen dus aan de werkgevers en aandeelhouders: de omgekeerde wereld.
  • Er is een lage inflatie (prijsstijging) dus is die indexsprong niet zo erg, stellen sommigen. Dat heeft daar niets mee te maken. Het betekent alleen dat we er langer zullen over doen voor we de volledige indexsprong van 2 % kwijt zijn, maar die 2 % moeten we wel definitief inleveren.
  • Maatregelen die de koopkracht verminderen van gewone mensen zijn trouwens nefast voor de binnenlandse vraag en economie.
De indexsprong is een (voorlopig) éénmalige ingreep maar het effect ervan geldt gedurende onze volledige loopbaan. Alleen werknemers en uitkeringstrekkers worden erdoor getroffen. De werkgevers winnen erbij en zijn tot niets inzake tewerkstelling verplicht.