Loonlasten te hoog?

Vinden jullie de loonlasten dan niet te hoog? Dat kan zo toch niet blijven duren?

  • De loonlasten in België zijn hoog omdat er een uitgebreid en degelijk stelsel van sociale zekerheid bestaat. Het is een solidair systeem dat ervoor zorgt dat wie pech heeft of niet meer kan of moet werken toch nog een redelijk vervangingsinkomen heeft. Overigens is door opeenvolgende besparingen dat vervangingsinkomen, zowel bij ziekte, werkloosheid als pensioenen al sterk verlaagd. Soms situeren deze uitkeringen zich zelfs beneden de Europese armoededrempel. Wat de wettelijke pensioenen betreft scoort België zelfs bedroevend laag.
  • De werkgevers stellen de zaken steeds zo voor dat zij veel belastingen op arbeid moeten betalen. Niets is minder waar. Het zijn de werknemers die van hun brutoloon heel veel moeten afdragen aan belastingen (voorheffing). De werkgevers betalen buiten een deel sociale zekerheidsbijdragen geen euro aan belasting op arbeid. Het zijn de werknemers die die belasting betalen. En die belasting is heel hoog omdat alle andere inkomens of inkomensgroepen veel minder belastingen betalen.
  • Als wij het hebben over een tax shift (een verschuiving in belastingdruk) dan pleiten we ervoor dat werknemers minder belasting betalen zodat hun nettoloon stijgt en dat anderen (vermogens, bedrijven, aandeelhouders, verhuurders…) wat meer zouden betalen. De tax shift die de werkgevers bepleiten is: verlaging van de sociale zekerheidsbijdragen en een verlaging van de vennootschapsbelasting. Voor ons loon betekent dat geen euro netto meer.
  • Er is absoluut geen bereidheid van de werkgevers om lastenverlaging om te zetten in bijkomende tewerkstelling. De lastenverlagingen bedragen momenteel al zo’n 10 miljard euro per jaar. Door de indexsprong en de door de vorige regering besliste verlaging én de bijkomende nieuwe verlaging van de sociale zekerheidsbijdragen voor werkgevers van 33 naar 25 % zal dat nog zo’n 5 miljard groter worden. Met uitzondering van de loonlastenverlagingen in de sector non-profit, die worden toegekend mits (sociale maribel) er tewerkstelling mee wordt gefinancierd, geldt er geen enkele omzettingsplicht naar werk. Dat kan wat ons betreft niet blijven duren!
De werknemers betalen op hun inkomsten uit arbeid veel meer belastingen dan andere inkomens. Als lastenverlagingen niet verplicht worden aangewend voor bijkomende tewerkstelling dan incasseren bedrijven deze lastenverlagingen alleen voor hun eigen gewin.