PC 218 wordt PC 200

Functieclassificatie

Sluitstuk in hervorming die voortaan het sectoraal sociaal overleg voor alle werknemers realiseert

Op 1 april 2015 wordt het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (PC 200) effectief opgericht, en het wordt meteen ook het grootste Paritair Comité, door de integratie van alle werknemers uit het PC 218. Hierbij zijn meer dan 440.000 bedienden betrokken. Deze operatie is het sluitstuk van een jarenlang proces. 
Het PC 200 was vele jaren een niet werkend paritair comité. Toch vielen heel wat werkgevers en hun werknemers onder dat PC dat als aanvullend gedefinieerd was (met name alles wat niet onder een andere Paritair Comité valt). Door het feit dat dit een niet werkend paritair comité was bleven de werknemers uit deze ondernemingen verstoken van sectorale sociale dialoog met alle negatieve gevolgen van dien.
Enkele jaren geleden werd de aanzet gegeven voor een oplossing door de creatie van 3 nieuwe paritaire comités
  • Paritair comité 335: voor dienstverlening en ondersteuning aan zelfstandigen en bedrijven (vb sociale secretariaten, kinderbijslagfondsen, …)
  • Paritair comité 336: voor de vrije beroepen
  • Paritair comité 337: aanvullend paritair comité voor de non-profit (vzw’s, mutaliteiten, …) 
Deze PC’s werden dus voornamelijk samengesteld vanuit het PC 200. Er bleef echter een restgroep aan ondernemingen en organisaties in dit PC achter (voornamelijk burgerlijke vennootschappen, vb SABAM).
De definitieve oplossing bestaat erin dat het bestaande PC 218 wordt opgeheven en volledig geïntegreerd wordt in het nieuw opgerichte PC 200. Hierdoor komen alle werknemers nu onder een werkend paritair comité terecht. Alle bestaande cao’s van het PC 218 worden meteen van toepassing in het PC 200 waardoor continuïteit in de loon- en arbeidsvoorwaarden gegarandeerd is. 
LBC-NVK is tevreden met deze nieuwe indeling. Sectorale afspraken over loon- en arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers zijn van enorm belang voor kwalitatieve jobs in elke onderneming. We zullen dan ook blijven ijveren voor degelijke cao’s, in het PC 200 én in de nieuw opgerichte Paritaire comités.