Werkbaar werk bij AXA Belgium

Vakbonden AXA Belgium verwachten ernstig overleg over ‘werkbaar werk’

Axa
Op initiatief van de federale minister van Werk, minister Kris Peeters, is er morgen opnieuw een rondetafel 'Werkbaar Werk', samen met de leden van de Groep van Tien. Deze keer komen de deelnemers samen in de gebouwen van bank en verzekeraar AXA Belgium in Brussel.
De vakbonden bij AXA Belgium willen naar aanleiding van de rondetafel aan minister Peeters en de leden van de Groep van Tien uitleggen welke ervaringen zij hebben opgedaan op het vlak van AXA Belgium.
Bij de banken en verzekeringsmaatschappijen zal naar alle waarschijnlijkheid nog heel wat veranderen, mee als gevolg van een voortgaande digitalisering. Het wordt één van de cruciale vragen hoe hiermee moet worden omgegaan. De brief hieronder, geschreven door de vakbonden, licht de grote bezorgdheid van de werknemersorganisaties toe.
Spijtig genoeg kiest AXA Belgium tot nu toe niet voor overleg. De vakbonden hopen op beterschap. Overleg zal absoluut nodig zijn.

Open brief

Geachte Vice Eerste Minister, minister van werk, economie en consumenten, belast met Buitenlandse handel,
Geachte heer Peeters, 
Via de respectieve voorzitters van onze organisaties werden wij, de vakbondsvertegenwoordigers van de verschillende bedrijfseenheden van AXA, ingelicht over het plaatsvinden van de tweede Ronde Tafel van 'werkbaar werk' binnen de gebouwen van AXA Belgium in Watermaal-Bosvoorde op 17 november. 
Middels deze brief wensen wij u en uw genodigde leden van de Groep van 10 of hun vertegenwoordigers ook namens de lokale werknemersdelegaties van harte welkom te heten in ons bedrijf. Sta ons evenwel toe enigszins verrast te zijn over de keuze van onze bedrijfsgebouwen als locatie voor jullie verdere besprekingen. Ongetwijfeld zal AXA Belgium niet nalaten zich op te werpen als voorbeeld  van een best practice inzake werkbaar werk. Enkele kanttekeningen hierbij vanuit de buik van het plaatselijke sociaal overleg zijn ons inziens dan toch wel op zijn plaats.
Bij AXA werden er vooreerst zeker wel enkele "positieve" initiatieven op punt gesteld om het werken in onze dagdagelijkse bank- en verzekeringswereld werkbaarder te maken. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is de "New World of Work (NWOW)" waar vooral gewerkt wordt aan een kader rond "plaats en tijdsonafhankelijk werken". Iets wat het werken in een zeer concurrentiële en stressvolle omgeving vast iets comfortabeler maakt voor veel van onze collega’s.
We willen er u wel op wijzen dat een dergelijke manier van werken slechts een klein onderdeel, één aspect is van "werkbaar werken" en zeker niet naar voor kan worden geschoven als hét antwoord op de uitdaging voor elkeen van ons om in alle fases van onze loopbaan met evenveel plezier en enthousiasme het werk gedaan te krijgen.
Voor ons zijn er wat 'werkbaar werken' betreft dus meerdere en belangrijkere facetten dan enkel het "plaats- en tijdsonafhankelijk werken".
We denken hier bijvoorbeeld aan een levensfase-bewust personeelsbeleid waar men, afhankelijk van leeftijd en gezinssituaties, de keuze heeft om zich aan te passen aan bepaalde veranderingen in je leven door minder of meer te werken of door de intensiteit van je job te verhogen of te verlagen.
In die zin verbaast het ons toch enigszins dat AXA Belgium werd uitgekozen als locatie om dit overleg van 17 november te laten doorgaan. AXA is immers tot onze spijt en naar onze ervaringen (zeker de meest recente periode) alles behalve een schoolvoorbeeld te noemen van een bedrijf waar "werkbaar werk" los van het NWOW-verhaal via correct en duurzaam sociaal overleg (onder andere wat dit thema betreft) hoog in het vaandel gedragen wordt.
Stressenquêtes binnen het bedrijf bevestigen dat veel te veel collega's lijden aan/onder een te hoge werkdruk. Meer werken met minder personeel is al jaren de rode draad evenals een niets ontziende kostenbesparingsdrang. Cost-income ratio weet u wel. Return on equity weet u wel. Dàt zijn de begrippen die, mocht u een word cloud kunnen maken van de gesprekken binnen de hogere echelons van het bedrijf, in het oog zouden springen. En niet, “menselijker”, “draaglijker”, “werkbaarder”, etc.
Concreet krijgen bijvoorbeeld veel 50-en 60-plussers binnen het bedrijf het moeilijker en moeilijker om ‘in het gareel’ te blijven lopen, met slechte evaluaties en soms ook ontslag tot gevolg. En dit zal er niet op verbeteren. In de niet zo verre toekomst wachten ons immers nog grote transformaties (ten gevolge van de doorgedreven digitalisering en wereldwijde concurrentiële druk) binnen AXA, die het werken op de maat van de markt op een drastische manier zullen veranderen.
En laat daar nu net het schoentje wringen. Duurzaam sociaal overleg waarbij alle partijen op een gedragen manier naar die toekomst toewerken, gebeurt niet door het eenzijdig opzeggen van een aantal basiscao’s. Om ons als vakbonden op die manier, onder druk van te behalen financiële ratio’s, het mes op de keel te zetten om akkoord te gaan met een aanzienlijke devaluatie van de arbeidsvoorwaarden. Ook dit is wat ons betreft een belangrijk aspect van ‘werkbaar werk’ in de toekomst: met respect voor de sociale dialoog en met een gedragen visie op de toekomst aanpassingen in overleg doorvoeren. Quod non dus helaas vandaag bij uw gastheer op 17 november.
Voor een goed begrip. Werkbaar werk binnen AXA Belgium is een verhaal met verschillende kanten. Positief en negatief. Via deze brief hebben wij gepoogd u en de sociale partners heel beknopt (u bent een drukbezet man) ter gelegenheid van jullie bezoek hierover wat meer inzicht en achtergrondinfo te bieden.
Wij wensen jullie in naam van al onze collega’s tot slot een vruchtbaar tweede ronde tafel gesprek toe in een constructieve sfeer van dialoog en vertrouwen. Wij durven onszelf ook het zelfde toe te wensen in ons eigen bedrijf maar it takes two to tango, nietwaar?
Hoogachtend
Namens alle syndicale partners van AXA Bank en Verzekeringen België