24 november 2016: grote Nationale Betoging Non-Profitsector

manif24novNP-klein

24 november 2016: grote Nationale Betoging Non-Profitsector in Brussel

  • vertrek: 10.30u: aan het kruispunt Koning Albert II laan/Kruidtuinlaan (omgeving Noordstation)
  • aankomst: Albertinaplein/Kunstberg omstreeks 13.00u.

Organisatorische informatie:

  • De Nationale Betoging van de Non-Profitsector verenigt op 24 november alle sectoren van zorg, welzijn en cultuur[1], uit het hele land, ongeacht onder welke regeringsbevoegdheid (federaal, Vlaanderen, Wallonië, Brussel), of taalgemeenschap ze vallen.
  • Op de dag van de betoging is een onderhoud aangevraagd met de bevoegde eerste minister/minister-presidenten en met de zakelijk voor de Non-Profitsector bevoegde ministers van de betrokken overheden.
  • Volgens de actuele schattingen zullen meer dan 17.000 mensen deelnemen aan de betoging.
  • Er is een verzekerde minimumdienstverlening in alle zorginstellingen. In geen enkele zorg- of welzijnsinstelling zal de minimale dienstverlening in het gedrang komen. Het gaat op 24 november 2016 trouwens niet om een “nationale staking”, zoals door sommige media eerder is bericht, maar om een massale Nationale Betoging van de Non-profitsector. De actieaanzeg in de sector beoogt juist de navolging van de procedure om de minimumdiensten te verzekeren. In de strijd van de non-profitwerknemers voor een voldoende aanbod van kwalitatieve zorg en welzijn, zijn de patiënten en cliënten, en hun families, vanzelfsprekend de eerste en belangrijkste bondgenoot. Samen willen we een menselijke zorg en een beleid dat investeert in zorg en welzijn. 

Wat zijn de thema’s van de Nationale Non-Profitbetoging?

We eisen nieuwe sociale meerjarenakkoorden met een geloofwaardig perspectief voor zorg en welzijn.
De Non-Profit eist nieuwe sociale meerjarenakkoorden, die een perspectief bieden voor het behoud van kwaliteitsvolle zorg voor de mensen. Dat vereist ook kwaliteitsvolle loopbanen voor de werknemers die deze zorg elke dag weer opnieuw bieden. Hand in hand komen we op voor het behoud van menselijke zorg en welzijn, voor iedereen die dat nodig heeft. De vorige sociale akkoorden voor de zorg- en welzijnssectoren, die nog echt perspectief gaven aan zorg en welzijn, zijn intussen al sinds geruime tijd verlopen, en nu is er niets meer. Een nieuw voorstel van de vakbonden om sociale onderhandelingen te voeren over de toekomst van de sectoren van zorg en welzijn is al lang geleden aan de bevoegde regeringen bezorgd. Al die tijd gaven ze hierover geen enkel teken van leven.
Handen af van de loopbaanregeling van de Non-Profitsector.
Net nu de noodzaak van langere loopbanen voor iedereen en werkbaar werk ‘hot items’ zijn in de actualiteit, vond de regering het nodig om de loopbaanregeling van de Non-Profit brutaal aan te vallen. 
De “loopbaanregeling” van de zorgsector houdt in dat de arbeidsduur in de sector (38 uur op voltijdse basis) vanaf de leeftijd van 45 jaar elke vijf jaar met twee uur per week verminderd wordt. Deze loopbaanregeling vloeit voort uit onderhandelde en ondertekende sociale akkoorden met de overheid en heeft als doel om de uitstroom uit de sector te beperken, een langere actieve loopbaan in de zorgsector mogelijk te maken en werk en privéleven beter te combineren. 
Het is een zeer doeltreffende en noodzakelijke regeling. Dank zij deze loopbaanregeling blijven de werknemers in de zorg- en welzijnssector effectief veel langer aan de slag. Dat tonen objectieve cijfers van o.a. de RSZ aan. Sinds het ontstaan van de loopbaanregeling is de uitstroom uit de sector sterk verminderd, en houden de werknemers hun loopbaan in de sector langer vol. In de betrokken leeftijdsgroepen blijft een beduidend groter aantal werknemers actief aan de slag.
Bovendien leidt de loopbaanregeling tot een duidelijke toename van de jobtevredenheid en motivatie, en maakt ze de sector aantrekkelijk voor instromers. En die instromers hebben we in de komende jaren van vergrijzing en van stijgende zorgnoden in zeer grote aantallen nodig. 
De Non-Profitwerknemers zijn bovendien beter bestand tegen langdurige ziekte, en houden het belastende werk op die manier langer vol. Het countert de actuele en stijgende cijfers van ziekte en burn-out, met praktische oplossingen. Wat bezielt deze overheid dan, om net nu, de aanval in te zetten op deze regeling? Gezond verstand? Meer uitstroom en langdurige ziekte? 
Noteer bovendien: over werkbaar werk heeft deze regering nog geen enkel geloofwaardig initiatief genomen. Wat dan wél werkt in de praktijk, moet zo nodig onderuit? Een “veel te voordelige loopbaanregeling”, zo zal de politiek het in de media waarschijnlijk omschrijven. Maar dat is regelrechte onzin, althans voor wie de moeite neemt om de waarheid recht te doen. In andere sectoren dan de Non-Profit is een arbeidsduur van 36 of zelfs 35 uur/week van toepassing, vanaf de eerste werkdag, én ongeacht hoe jong je ook bent. Je hoeft er niet eens eerst 45 jaar voor te worden, zoals vandaag in de Non-Profit het geval is. 
Laten we dus bij de feiten blijven en serieuze oplossingen bieden voor werkbaar werk, en dat een hele loopbaan lang. Bestaande regelingen aanvallen, die hun effect al bewezen hebben, dat gelooft niemand meer.
[1] Ziekenhuizen, Psychiatrie, Ouderenzorg, Thuisverpleging, Revalidatie, Gezondheidsinstellingen, Wijkgezondheidscentra, Gezinszorg, Opvoedingsinstellingen, Gehandicaptenzorg, Jongerenwelzijn, Algemeen Welzijnswerk, Kinderopvang, Centra Geestelijke Gezondheidszorg, Beschutte en Sociale werkplaatsen (Maatwerkbedrijven), Lokale Diensteneconomie, Sociaal-cultureel Werk.