Herstructurering ING

Akkoord maakt aderlating bij ING Bank veel minder groot

ING

Commentaar van minister Kris Peeters valt in slechte aarde

Het gemeenschappelijk vakbondsfront is er bij de Belgische poot van ING Bank in geslaagd om de impact van de vorig jaar aangekondigde herstructurering aanzienlijk te verkleinen. Eén van de gevolgen is dat het aantal naakte ontslagen sterk wordt teruggedrongen. “De LBC-NVK is tevreden dat er een akkoord uit de bus is gekomen maar we zijn teleurgesteld over uitlatingen van bepaalde bewindslieden, met name minister van Werk Kris Peeters”, verklaart LBC-NVK-onderhandelaar Herman Vanderhaegen.
Vandaag zal in de bijzondere ondernemingsraad bij de ING Bank België de informatie- en consultatiefase in het kader van de Wet Renault worden afgesloten. Deze fase ging op 3 oktober 2016 van start nadat de ING-directie een ingrijpende herstructurering in België had aangekondigd. ING wilde 3.156 banen schrappen, onder meer door 1.700 naakte ontslagen. Het ging om een plan met een ongeziene impact op de Belgische financiële sector. Het ‘businessplan’ voor 2017-2021 had effecten op zowat alle onderdelen van de bank.
De werknemersvertegenwoordigers en hun vakbonden stonden dan ook voor een enorme uitdaging. “Na maanden van onderhandelen is er nu een akkoord tussen het gemeenschappelijke vakbondsfront en de directie”, zegt LBC-NVK-secretaris Herman Vanderhaegen. “Dat plan vermindert gevoelig de sociale gevolgen van de herstructurering.”
Om te beginnen zal het ‘retail-kantorennet’ minder sterk worden afgebouwd dan aanvankelijk werd gepland. Zo zullen 22 ‘statutaire kantoren’ dan toch niet dichtgaan. Een aantal ondersteunende functies zal behouden blijven in het net. Dat is positief voor meer dan 200 jobs.

Begeleidingsmaatregelen

Het aantal naakte ontslagen wordt teruggebracht tot 409. Dat is te danken aan begeleidingsmaatregelen die zijn afgesproken. Zoals een aanbod tot vrijwillig vervroegd vertrek voor werknemers die dit jaar 55 jaar oud worden en minstens 10 jaar anciënniteit hebben bij ING. Er zijn ook formules voor wie vrijwillig wil vertrekken. Mensen die met een zelfstandige activiteit willen starten zullen worden aangemoedigd. Verder komen er arbeidsherverdelende maatregelen en wordt deeltijds werk financieel gepromoot. De afgesproken maatregelen slaan op een periode van 5 jaar zodat het mogelijk is om het personeelsbestand op een veel minder pijnlijke manier in te krimpen.
In het akkoord tussen vakbonden en directie is ook sprake van een meer flexibele arbeidsorganisatie om in te spelen op de veranderde behoeftes van het cliënteel en de gevolgen van elektronisch bankieren. Hierbij worden alle afspraken op sectorniveau wel gerespecteerd. Er zijn ook garanties die ervoor moeten zorgen dat de werknemers een gezond evenwicht kunnen behouden tussen werk en privéleven.

Meer koopkracht

De vakbonden onderstrepen dat de bijsturing van het verloningsmodel niet neerkomt op loonmatiging of inleveringen voor het personeel van ING. Integendeel, het vereenvoudigde verloningsmodel leidt voor de werknemers tot méér transparantie en garanties dan voordien. Iedereen gaat er qua koopkracht op vooruit.
“De vakbondsmilitanten van de LBC-NVK bij ING zijn tevreden dat er een akkoord is bereikt”, aldus Vanderhaegen. Maar ze zijn ook erg ontgoocheld over recente reacties van de federale regering, in het bijzonder van de minister van Werk, Kris Peeters. De minister zette vraagtekens bij het akkoord, meer bepaald bij de afspraken over het vervroegde vertrek van 55-plussers. “Het is belangrijk om te beseffen dat deze formule ertoe zal leiden dat werknemers niet worden ontslagen maar aan het werk blijven als oudere collega’s vrijwillig besluiten om de bank te verlaten”, stelt Vanderhaegen. “Bovendien wordt voor dit aanbod aan 55-plussers geen enkel beroep gedaan op centen van de gemeenschap. Wel integendeel. De LBC-NVK benadrukte steeds dat ING de factuur van de sociale gevolgen niet mocht afwentelen op de gemeenschap. Met dit akkoord is dat ook een feit.”
“Toen ING de grootscheepse herstructurering aankondigde, ontbrak het niet aan verontwaardigde verklaringen en sterke uitspraken van diverse politieke verantwoordelijken. Daarna zweeg de politiek maandenlang. De bewuste bewindslieden namen geen enkel concreet initiatief in dit dossier. Nu er een akkoord is, constateren we dat politici, zonder enig overleg met de sociale partners bij ING, in de media verklaringen afleggen waar het getroffen personeel in de praktijk niets aan heeft.”