Actie Non-profit

MEI 30

Nationale Actie van de Non-Profit op 1 juni in Brussel

Nieuwe sociale akkoorden voor zorg, welzijn en cultuur: komt er nog wat van?

Na grote betogingen van de Non-Profitsector in november 2016 en maart 2017 gingen de onderhandelingen over nieuwe sociale akkoorden van start, zowel met de federale regering  als met de Vlaamse regering. Beide regeringen hebben een deel van de non-profitsectoren onder hun bevoegdheid, waardoor een nieuw sociaal akkoord met elke van beide regeringen noodzakelijk is. Een sociaal akkoord voor de Non-Profit is bovendien een tripartite aangelegenheid van regeringen, vakbonden en werkgevers.
Wat is de stand van zaken? Premier Charles Michel gaf namens de federale regering een onderhandelingsmandaat aan minister Maggie De Block (Volksgezondheid en Sociale Zaken) en minister Kris Peeters (Werk). De onderhandelingsgroep stak begin 2017 van wal met een kalender die reikt tot aan het politiek zomerreces, zodat een ontwerpakkoord zou kunnen worden bereikt.
Maar na vijf maanden blijkt dat het door de premier toegekende onderhandelingsmandaat vooral uitblinkt in onduidelijkheid. Er is geen vooruitzicht op een meerjarenperspectief voor een nieuw sociaal akkoord. Dat is essentieel voor de toekomst van de zorgsector en noodzakelijk om de maatregelen, gespreid in de tijd, mogelijk te maken. In de begrotingscontrole was voor het jaar 2017 een enveloppe voorzien van 15 miljoen euro, als onderdeel van een nieuw sociaal akkoord. Of die enveloppe 2017 echt bestaat en of de vooropgestelde bestemming ervan gehandhaafd is gebleven, is tot vandaag volstrekt onduidelijk. 
De Vlaamse regering stelde in januari een ‘gevolmachtigde onderhandelaar’ aan. Na een kalender van ontmoetingen, inleidingen en evaluaties over het verleden bleven echte onderhandelingen uit wegens een onduidelijk mandaat en budget. Op 9 mei stelde de Vlaamse regering een kader voor ‘een nieuw Vlaams Intersectoraal Akkoord’ (VIA) voor. Maar we hebben nog geen antwoord op kritieke vragen. Die gaan bijvoorbeeld over het ontbreken van de sectoren cultuur en sociale economie in het kader kwaliteit, en over de budgettaire timing (2020) in verhouding tot de omvang van de werknemersgroep waarop het akkoord van toepassing zou moeten zijn.
De Non-Profit zal de druk op de ketel houden tot er nieuwe sociale akkoorden zijn. De regeringen moeten de noden van zorg, welzijn en cultuur ernstig nemen en afspraken maken over meer jobs, werkbaar werk en kwaliteitsvolle loopbanen voor de honderdduizenden werknemers die deze zorg elke dag weer opnieuw bieden. 

De actie van donderdag 1 juni, praktisch

  • 10.30u: samenkomst op het Barricadenplein in Brussel
  • Optocht naar de ambtswoning van premier Charles Michel
  • Alle sectoren van zorg, welzijn en cultuur, uit het hele land