Fnac

JUN 26

Vertrouwensovereenkomst Fnac-Vanden Borre in het nadeel van Fnac-personeel?

fnac
Naar aanleiding van de overname van Vanden Borre (Darty) door Fnac loopt er een onderlinge aanpassing tussen de twee Belgische merken, die enorme problemen en spanningen veroorzaakt bij het personeel van Fnac op de hoofdzetel en binnen de human ressources.
De verhuis van de zetel en de centralisatie van de diensten zullen gebeuren via de sluiting van een collectieve arbeidsovereenkomst (32 bis) die echter erg in het gedrang komt door de onbuigzame opstelling van de directies.
De syndicale delegaties in gemeenschappelijk front betreuren enerzijds het gebrek aan communicatie vanwege de directies (Fnac-Vandenborre) en anderzijds het gebrek aan begrip en constructieve voorstellen in verband met de verhuis waarop de werknemers botsen, meer bepaald op vlak van de verlengde verplaatsingstijd.
Na afloop van de personeelsvergadering die op donderdag 22 juni zowel op bij de kaderleden als bij de bedienden werd gehouden, werd een duidelijk mandaat van het personeel aan de afgevaardigden gegeven.
De intentie is duidelijk: ze zijn bereid om zich te mobiliseren om hun werk te behouden met goede voorwaarden voor de verandering van arbeidsplaats en goede arbeidsomstandigheden.
Momenteel is het voornaamste struikelblok de weigering van de directies om rekening te houden met de problemen die samenhangen met de nieuwe reorganisatie, waarbij gevreesd wordt voor een dubbele tewerkstelling voor bepaalde werkposten en voor de moeilijkheden waarmee het personeel te kampen zal hebben als gevolg van de verlengde reistijden, die vast en zeker een impact zullen hebben op de verzoening tussen werk en privéleven. 
Het is immers zo dat een enkele reis voor de verplaatsing naar Sint-Pieters-Leeuw in plaats van Evere voor sommige werknemers heel wat meer tijd in beslag neemt.
Ze vrezen bijgevolg voor hun baan en hun arbeidsomstandigheden.
De werknemers zijn daarom bereid om aanstaande maandag 26 juni duidelijk hun misnoegen te uiten bij de onderhandelingsvergadering met de directies en de sociale partners indien ze geen aanvaardbaar en gunstig voorstel krijgen. 
We hopen oprecht een akkoord te vinden met de directie FNAC zoals dat in het verleden reeds gebeurd is, maar is de directie van VANDEN BORRE wel bereid om hetzelfde te doen?
Er zullen bijgevolg andere acties mogelijk zijn indien de directie teleurstellend zou reageren en de oproep van de werknemers zou negeren.