DXC Technology

FEB 5

Staking dreigt bij IT Vlaamse overheid

dxc
Systematische leeftijdsdiscriminatie bij DXC Technology Belgium
De “nieuwe” directie van DXC Technology in Mechelen (ex-HP, nu ESB) kondigde aan om systematisch de meerderheid van de 45+te willen vervangen door “jonge teams”. Hoewel de Vlaamse Overheid op de hoogte is van de plannen van haar grootste IT-onderaannemer, kijkt ze de andere kant op.
DXC Technology is de fusie van de service afdeling van HP (met als grootste klant de IT van de Vlaamse Overheid) en CSC. Het bedrijf bestaat in België uit 5 juridische entiteiten. Voor de entiteit die de IT van Vlaamse overheid verzorgt (DXC Mechelen), kondigde country manager Philippe Jaeken (ex-CSC) op 26 oktober 2017 een intentie aan om 89 van de 584 bedienden te willen ontslaan. Daarmee zet DXC Technology het beleid van HP verder, waarbij IT-afdelingen van overheden en grote bedrijven worden overgenomen, waarna een groot deel van de personeelsleden wordt ontslagen. Bij HP werden ze vervangen door personeel in lageloonlanden in de EU (voornamelijk Roemenië, Bulgarije en Polen).
Omdat de overheden in bv. Polen en Schotland steeds bedongen dat er een tewerkstellingscreatie diende te gebeuren en de Vlaamse Overheid dit steeds naliet, zijn er zo al enkele 1000-en jobs uit Vlaanderen naar deze hubs verhuisd. Tijdens een vorige legislatuur werd daar nog tevergeefs bij de Vlaamse overheid tegen geprotesteerd. Toen was minister Bourgeois bevoegd. Vandaag is dat minister Homans.
In het verleden legden de vakbonden bij HP/DXC Technology er in elk sociaal plan de nadruk op dat er eindelijk een vormings- en opleidingsplan zou komen om van België ook een hub te maken voor toekomstige jobs. Dit werd in de lopende CAO ook toegezegd. Ondanks maandelijks aandringen door de werknemersvertegenwoordigers heeft HP/DXC Technology eens de ontslagen uitgevoerd, evenwel geweigerd om opleiding aan te bieden en gaat het opnieuw over tot ontslagen.
Philippe Jaeken gaat evenwel meer dan één een stap verder dan HP. In afwachting van een echt opleidingsplan, ontmoedigt de CAO het bij voorrang ontslaan van oudere werknemers. De onderneming kent dan ook een hogere gemiddelde leeftijd. Jaeken wil evenwel het model van DXC Zaventem overzetten, en daarvoor zitten de oudere en ervaren werknemers in de weg. Bij DXC Zaventem koopt het bedrijf het logo van “Top Employer” om jonge mensen aan te trekken. Na enkele jaren ontdekken zij de ware aard van de onderneming en zijn ze weer weg. Jaarlijks verlaat gemiddeld 20% van het totale personeelsbestand DXC Zaventem op eigen initiatief. Het zegt iets over de waarde van dergelijke puur commerciële logo’s. Hij kondigde dus aan nog meer 45+-ers te willen ontslaan, om ze ook te vervangen door schoolverlaters die dan maar enkele jaren in de onderneming moeten blijven. Tegen de 89 ontslagen van ouderen, staat dit jaar een aanwerving van 50 jongeren.
Na het beantwoorden van nog geen 2 vragen in de informatiefase van de “procedure Renault”, hield Jaeken het voor bekeken. Hij stelde formeel dat dit allemaal zinloos is, omdat hij immers alles met naam en toenaam heeft beslist voor de “intentie” aan te kondigen. Op 11 januari legde hij daarom formeel een chantage voor aan het personeel. Samengevat moesten zij kiezen tussen het accepteren van zijn op voorhand vastgelegde lijst ontslagen op uiterlijk 31 januari, met toepassing van het lopende sociaal plan, maandelijkse ontslagen vanaf 1 november 2018 van 50+ aan 25% van het sociaal plan en vanaf 1 april 2019 zonder verdere begeleiding. Zo niet zou hij het collectief ontslag formeel stoppen en de 89 mensen alsnog ontslaan voor “disfunctioneren” zonder sociale begeleiding en zonder toepassing van de ondernemings-CAO.
Hoewel deze operatie manifest illegaal is, legde de werknemersleden de keuze toch voor aan het personeel. In een geheime stemming, waaraan 440 werknemers deelnamen, werd de chantage op 22 januari door bijna 98% van het personeel afgewezen, met de beslissing actie te voeren indien de onderneming niet terugkeert naar de onderhandelingstafel.
Na enkele weken bedenktijd heeft Jaeken donderdag 25 januari aangekondigd het collectief ontslag in te trekken. Goed nieuws, ware het niet dat vandaag blijkt dat hij de chantage uitvoert. Tegen een deel van de slachtoffers van het collectief ontslag zal nu inderdaad een “personal improvement plan” worden gestart om ze alsnog te ontslaan. Andere mensen op de lijst worden onder druk gezet een dading te tekenen om “zelf” te vertrekken. In een ultieme poging tot een onderhandelde oplossing te komen, werd de verzoening aangevraagd. Leidt de verzoening niet tot een stop van deze illegale operatie en de harde discriminatie van alle oudere werknemers, dan dreigt de staking bij DXC en dus de IT van de Vlaamse overheid.
De werknemers van DXC Technology stellen zich wel steeds meer vragen over de rol van die Vlaamse overheid in dit dossier. Naar aanleiding van de informatie aan de DXC-werknemers bij de Vlaamse overheid, nam de overheid al op 18 januari kennis van het plan. In eerste instantie reageerde de overheid enigszins verontwaardigd bij de directie van DXC. Zij nam evenwel genoegen met een e-mail waarin het plan werd ontkend. De overheid gaat niet in op het voorstel van de werknemersvertegenwoordiging om kennis te nemen van het bewijs van het tegendeel. Blijkbaar verkiest de overheid bewuste onwetendheid om achteraf een schijn van onschuld te kunnen voorhouden als vanaf 1 november 2018 systematisch de 45+-ers worden vervangen door schoolverlaters. Omdat er een krapte bestaat op de arbeidsmarkt voor die profielen maar op enkele lovenswaardige uitzonderingen na, de meeste IT-bedrijven nog steeds weigeren oudere en ervaren werknemers in dienst te nemen, kondigt zich dan een herhaling aan van het schandaal bij Atos in 2016.
De diensten van Vlaams minister Muyters deelden toen arbeidsvergunningen voor IT-ers van buiten de EU uit als zoete broodjes, om de ontslagen van de oudere werknemers van Atos mogelijk te maken. De Vlaamse overheid heeft NU de kans er in eigen huis PREVENTIEF tegen op te treden. De kop in het zand steken en daarna nogmaals de onschuld veinzen zou bijzonder hypocriet zijn. Te meer omdat haar belangrijke onderaannemer de Vlaamse overheid bewust een grote neus zet in het hele discours van langer werken en kansen voor oudere werknemers.