Akkoord speelt in op verzuchtingen werknemers bij Aralea

Akkoord speelt in op verzuchtingen werknemers bij Aralea

AraleaLogo
Bij Aralea in Brasschaat (nabij Antwerpen) hebben de vakbonden een akkoord bereikt met de raad van bestuur. Aralea is een maatwerkbedrijf; voordien spraken we van een beschutte en sociale werkplaats.
Afgelopen vrijdag, 24 augustus, was een sociaal conflict losgebarsten bij Aralea. Diepe onvrede onder de werknemers leidde tot een spontane staking, die maandag en dinsdag nog voortduurde. Als gevolg van het bereikte akkoord hebben de werknemers woensdag het werk hervat.
De onderhandelingen gingen over drie punten: de rol van de algemeen directeur, het recente ontslag van een werkneemster en de verloning van de werknemers tijdens de staking.
In een open brief aan de raad van bestuur hadden de werknemers hun beklag gedaan over de stroeve communicatie tussen personeel en directie. De afstand tussen werknemers en raad van bestuur was te groot geworden.

Gedelegeerd bestuurder

Om hierop in te spelen wordt nu vanuit de raad van bestuur een gedelegeerd bestuurder benoemd. In het organogram van Aralea zal hij de hoogste positie innemen onder de raad van bestuur. "De gedelegeerd bestuurder zal een eigen bureau hebben en op geregelde tijdstippen bereikbaar zijn voor de werknemers door zijn/haar aanwezigheid op de werkvloer", zo staat in een gemeenschappelijk persbericht van de raad van bestuur en de vakbonden, waaronder de LBC-NVK (ACV). De gedelegeerd bestuurder zal toezicht uitoefenen op een 'cel dagelijks bestuur', die unaniem moet beslissen over personeelsaangelegenheden. Deze cel zal bestaan uit de personeelsmanager, de manager facturatie en calculatie en de algemeen directeur. De personeelsmanager zal zorgen voor de operationele aansturing en de eerstelijnscommunicatie met de werknemers.
De ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) zullen in de toekomst vergaderen onder het voorzitterschap van de gedelegeerd bestuurder. Alle eventuele wijzigingen aan arbeidsovereenkomsten zullen worden voorgelegd aan en goedgekeurd door de gedelegeerd bestuurder, die hierover moet overleggen met de raad van bestuur.

Ontslagen werkneemster

Op 23 augustus 2018 werd bij Aralea een werkneemster ontslagen, wat mee het sociale conflict deed ontstaan. In samenspraak met deze ex-werkneemster zal nu worden gezocht naar een 'voor beide partijen bevredigende oplossing'.
Aralea garandeert verder de uitbetaling van het loon voor de drie stakingsdagen, en dit zowel voor de arbeiders als voor de bedienden.
De partijen verbinden zich ertoe om minstens 6 maanden lang de sociale vrede te handhaven. Gedurende en na deze periode zullen de raad van bestuur en de vakbonden gezamenlijk een evaluatie maken en nagaan of er eventueel bijsturingen nodig zijn.
De vakbonden, de werknemers en de raad van bestuur onderstrepen hiermee hun voornemen om Aralea voort te ontwikkelen tot 'een modern maatwerkbedrijf dat de uitdagingen van de komende jaren met veel inzet wil aangaan'.