Stop CETA

Stop CETA!

Stop CETA
Geachte europarlementsleden,
Op 15 februari zal het CETA-akkoord ter goedkeuring voorgelegd worden in het Europees Parlement. Voor LBC-NVK is CETA de naam van een fair een progressief duurzaam akkoord onwaardig. We zetten onze voornaamste bezwaren hieronder op een rijtje.
  • De stelling dat CETA voor meer fatsoenlijke banen zou zorgen, klopt niet. Economische modellen voorzien in het beste geval een marginale toename 0,018 % gedurende een uitvoeringsperiode van 6 tot 10 jaar. Meer op praktijk gebaseerde veronderstellingen voorzien een verlies in reële banen van 204.000 in de gehele EU, een vergroting van de inkomenskloof (tussen ongeschoold en geschoold) en een ongunstige herverdeling van de rijkdom: 0,66 % ten gunste van kapitaalbezitters, risico’s met banenverlies voor KMO’s (67% van de werkgelegenheid) door de toenemende internationale concurrentie. 
  • De Commissie beseft dat de ‘scheidsgerechten’ die worden opgericht ‘om investeerders en investeringen te beschermen’ omstreden zijn en wil het idee eerst verbeteren om de werking neutraler te maken. Desondanks blijven de scheidsgerechten zorgen voor een fundamenteel onevenwicht. Schendingen van werknemersrechten (ILO-verdragen) of het milieu, zijn niet sanctioneerbaar. Investeerders daarentegen kunnen van overheden grote sommen eisen wanneer hun belangen, hun verdienmodel, geschaad wordt door een overheidsmaatregel op federaal, gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau. Als mislukte privatiseringen worden teruggedraaid, het minimumloon wordt verhoogd, aanbestedingen te veel rekening houden met sociale criteria … kan dat in de toekomst leiden tot schadevergoedingen op kosten van de belastingbetaler.
  • Monitoring en handhaving van gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplaats zal in de praktijk niet mogelijk zijn wegens zwakke controlemechanismen. De gevolgen zijn gekend: sociale dumping en schending van arbeidsrechten zoals we die nu al in de EU, in de bouw en in het transport kennen. Samen met toenemend aanbod van online diensten in het buitenland, zal dit nog meer druk zeten op de prijzen en de arbeidsomstandigheden in de EU en Canada dieper in een neerwaartse spiraal duwen. 
  • Er is op geen enkele wijze een engagement om beschermende regelgeving te ‘verbeteren’. Niet op het vlak van tewerkstelling, noch inzake milieu, sociaal beleid of gezondheidszorg. Er is enkel de belofte dat ze niet zullen dalen! Een progressief en fair ‘progressief’ handelsakkoord bevat op zijn minst duurzame ontwikkeling, arbeid en sociale vooruitgang als bindend hoofdstuk en behartigt niet enkel de eenzijdige belangen van de ‘business’. 
We vragen u daarom:
  • CETA niet goed te keuren;
  • de Commissie aan te moedigen om de herzieningsclausule te gebruiken en de dialoog met de Canadese regering te heropenen om te reageren op onze bekommernissen; 
  • te weigeren goedkeuring te geven aan CETA totdat onze syndicale bezorgdheden daadwerkelijk in aanmerking zijn genomen.
Met vriendelijke groeten
Stefaan Decock
Algemeen secretaris LBC-NVK
Veerle Verleyen
Adjunct algemeen secretaris LBC-NVK

Reacties

De ochtend - Radio 1
Op 15 februari 2017 polste De Ochtend op Radio 1 naar hun stemgedrag. Scroll even door naar 02:24:20 voor hun antwoord. 
Bart Staes
Van Bart Staes ontvingen we ook nog onderstaand bericht:
Dank voor jullie mail van zo-even en jullie oproep volgende woensdag 15 februari 2017 CETA te verwerpen. Als jullie mijn politieke opstelling inzake TTIP en CETA van nabij gevolgd hebben, weten jullie dat ik CETA inderdaad niet zal goedkeuren. Ik deel jullie argumenten. Ik publiceerde daarover ook op mijn website. Zie ondermeer:
Ik was dus in de parlementaire commissie Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid de rapporteur over CETA. Mijn rapport werd er jammer genoeg verworpen door een meerderheid van christen-democraten, conservatieven, liberalen en de helft van de sociaal-democraten. De andere helft van de socialisten en de andere fracties steunden mijn aanpak. De Belgische Europarlementsleden die aanwezig waren tijdens de stemming steunden CETA, daarover ook de Cd&V'ers Tom Vandekendelaere en Ivo Belet. Voor een volledig overzicht zie: 
Ik reageerde in mijn persbericht na de stemming dan ook erg ontgoocheld:
"Mijn advies aan de milieucommissie was ook CETA te verwerpen. Maar ik heb het niet gehaald. Een onzalige coalitie van christendemocraten, conservatieven en liberalen veegde al deze bezwaren van tafel en geeft volle steun aan CETA. Komt daarbovenop dat de sociaal-democraten hopeloos verdeeld waren. 40 collega’s stemden voor CETA, 24 - waaronder ikzelf en de groenen - tegen en 1 collega onthield zich.
Dat betekent ook dat een grote meerderheid van de milieucommissie geen rekening houdt met het massale verzet binnen de civiele samenleving. Milieu- en consumentenorganisaties, de Noord-Zuidbeweging, boerenverenigingen, vakbonden en ziekenfondsen roepen allen op tot een verzet tegen CETA. Ook de vertegenwoordigers van de christelijke werknemers negeren dit verzet. Hoe wrang moet het zijn voor het ACV, Beweging.net en de christelijke mutualtiteiten om te moeten vaststellen dat hun vertegenwoordigers in het Europees Parlement zeer prominent de verdediging van CETA opnemen?”
Sinds het aantreden van Trump als president van de VS framen de voorstander van CETA het debat als een keuze tussen hetzij protectionisme/isolationisme en anderzijds vrijhandel. 
Laat ons niet in die val trappen! 
Het overgrote deel van de civiele samenleving en de politici die zich opstellen tegen CETA zijn geen voorstander van protectionisme. Wel komen wij op voor een ander soort handel: internationale handel die rekening houdt met de draagkracht van planeet Aarde en met een bescherming voor sociale, milieu, voedselveiligheids- en duurzaamheidsnormen. Laat ons het onderscheid maken tussen protectionisme en protectie/bescherming. Ja, wij zijn voorstanders van bescherming van onze basiswaarden en we zijn van oordelen dat de vrijhandelsakkoorden nieuwe stijl, zoals CETA er één is, geschreven is ten gunsten van de groten, de machtigen, de sterken in onze samenleving niet voor gewone burgers, consumenten of activisten die voor hun rechten opkomen in de vakbondsbeweging, de consumletnenbeweging, de Noord-Zuidbeweging of de milieuvereniging.
Ik stem dus TEGEN CETA!
Vriendelijke groeten,
Bart Staes,
Lid EP Groen
Kathleen Van Brempt
Van het secretariaat van Kathleen van Brempt ontvingen we volgende mededeling:
Kathleen plande tegen CETA te stemmen. Zie bv. haar belofte op de website ceta-check (https://stop-ttip.org/cetacheck/). Helaas was Kathleen deze week geveld door een ernstige griep. Hierdoor kon ze niet naar Straatsburg reizen en dus ook niet aan de stemmingen deelnemen. Dit tot haar grote spijt. Gisteren werd het volgende persbericht verspreid, wat ook duidelijk haar standpunt over CETA vertolkt.

Blokkering van CETA: Europa in crisis omdat het de mensen negeert

Stop CETA
Net op het moment dat vertegenwoordigers van de Canadese en Europese vakbonden en maatschappelijke organisaties bijeen waren om de impact van CETA en de flankerende verdragen TTIP, TPP en TISA te beoordelen, verklaarde België dat het CETA (de uitgebreide economische en handelsovereenkomst tussen Canada-EU) niet kan ondertekenen. 
De deelnemers zijn het erover eens dat de crisis door de afwijzing van CETA door de Waalse regering het sterk antidemocratische karakter van het verdragsproject blootlegt. In tegenstelling tot wat wordt gesteld in de vele officiële verklaringen, is het niet de Waalse regering, die de huidige crisis heeft veroorzaakt. Nee, het zijn net de Europese Commissie en de Europese lidstaten, die weigeren te luisteren naar de op grote schaal geuite bezorgdheid over CETA en de andere verdragen. Wallonië staat niet alleen. De voorbije weken, maanden en jaren waren massale demonstraties in tal van Europese steden en duizenden Europese gemeenten hebben zich tot ‘TTIP-vrije zone’ uitgeroepen. Miljoenen mensen uit heel Europa hebben via het Europees burgerinitiatief Stop CETA/TTIP een petitie aan de Commissie overgemaakt. Hun zorgen werden echter genegeerd.
We kunnen niet genoeg herhalen dat CETA, net als TTIP en TISA, de mogelijkheden van toekomstige parlementen sterk inperkt. De handelsverdragen bemoeilijken overheden om wetten en regels op te stellen die de belangen van Europese en Canadese werknemers en burgers verdedigen en het milieu beschermen. De overeenkomst muilkorft toekomstige regeringen door de deregulering tot ver in de toekomst te betonneren. Ze maakt het regeringen onmogelijk om bv. mislukte privatiseringen, zonder schadevergoeding, om te keren. De verdragen beletten de overheid om effectief op te treden om een volatiele en op zeepbellen gebaseerde financiële sector te reguleren. Meerdere artikelen in CETA beperken het overheidsoptreden om de klimaatverandering daadwerkelijk aan te pakken.
Op zeer cynische wijze verklaren de Europese Commissie en Canada dat CETA het recht van overheden om te reguleren beschermt. Niet is minder waar. Het verdrag geeft net privileges aan buitenlandse investeerders om overheden aan te klagen die wetten voor het algemeen belang maken. Ondanks de zeer beperkte marginale aanpassingen aan het arbitragesysteem behouden buitenlandse investeerders een bevoorrecht rechtssysteem om overheden aan te klagen als wetten of reguleringen ‘hun verdienmodel’ dreigen aan te tasten. Terwijl maatregelen ‘ter bescherming van werknemersrechten niet afdwingbaar zijn’.
De Europese Commissie presenteert CETA als een ambitieuze handelsovereenkomst die banen zal creëren. Realistische projecties tonen echter aan dat CETA geen enkel positief effect op de werkgelegenheid zal hebben. Feitelijk ontbreekt het de Europese Commissie aan ambitie om de echte problemen in onze samenleving aan te pakken, wat de xenofobie en het rechtspopulisme voedt. Het zijn juist tegenstanders van CETA die de visie van een democratisch en welvarend Europa nastreven. 
De crisis in Wallonië illustreert de bredere woede die voortvloeit uit het falen van de Europese Commissie om de toenemende ongelijkheid, milieuvernietiging, financiële instabiliteit, klimaatverandering daadwerkelijk aan te pakken. Het onderstreept de wijdverbreide perceptie dat bedrijven in plaats van burgers de beslissingen dicteren en ons leven beheersen. 
Europa heeft nood aan krachtige actie die de democratie op alle niveaus versterkt, de ongelijkheid vermindert, de rechten van werknemers beschermt, de openbare diensten promoot, zorgt voor verantwoordelijke productieve investeringen in de echte economie en zich richt op klimaatverandering. CETA, evenals TTIP en de nog steeds grotendeels in het geheim onderhandelde TISA (een nieuwe dienstenrichtlijn op wereldschaal), nemen ons mee in de tegenovergestelde richting.