Cao 2017-2018

Sectoraal akkoord in PC 200 voorziet 1,1% loonsverhoging

Na interne raadpleging heeft LBC-NVK samen met de andere vakbonden het ontwerp van sectoraal akkoord getekend. Dit betekent dat er voor de periode 2017-2018 een aantal belangrijke cao’s over de loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen worden getekend. Helaas bleven een aantal punten uit ons eisenbundel voor de werkgevers niet bespreekbaar zoals betere afspraken over mobiliteit, telewerk of een syndicale premie. Toch menen we dat binnen het strakke kader van het interprofessioneel akkoord een goed resultaat werd bereikt.
1. Verhoging van de lonen met 1,1% vanaf 1 oktober 2017
Alle brutolonen in de sector moeten vanaf 1 oktober worden verhoogd met 1,1%. Indien je boven het sectorale barema wordt betaald kan de werkgever er voor kiezen om deze loonsverhoging om te zetten in een gelijkwaardig voordeel. In ondernemingen met een vakbondsdelegatie kan dit enkel mits akkoord van de delegatie. In de ondernemingen zonder vakbondsdelegatie moet de werkgever ten laatste in oktober 2017 schriftelijk en individueel meedelen hoe hij deze loonsverhoging zal toepassen. In elk geval moet de omzetting overeenkomen met de waarde van 1,1% voor elke werknemer. LBC-NVK benadrukt hierbij het belang van de verhoging van de brutolonen, zeker ook in het kader van de opbouw van je sociale zekerheidsrechten. Heb je hierover vragen, contacteer dan zeker je syndicale delegatie of het LBC-NVK-secretariaat in je regio.
2. Uitbreiding rechten tijdkrediet
Vanaf nu wordt het mogelijk om gedurende 51 maanden halftijds of voltijds tijdkrediet te nemen voor het motief zorg op voorwaarde dat je minstens 5 jaar dienst hebt bij je werkgever. Voor wie minder anciënniteit heeft blijft het recht op 24 maanden van toepassing.
3. Eindeloopbaan: landingsbaan en SWT
Voor werknemers met 2 jaar anciënniteit die minstens 55 jaar oud zijn en ofwel 35 jaar loopbaan hebben, ofwel gewerkt hebben in een erkend zwaar beroep of 20 jaar in een regime met nachtprestaties, bestaat de mogelijkheid om de loopbaan met 1/5 te verminderen tot aan het pensioen. In dat geval ontvang je ook een premie van ongeveer 70 euro van het sociaal fonds. 
Voortaan is het ook mogelijk om onder dezelfde voorwaarden over te stappen naar een halftijdse loopbaanvermindering. Voorlopig is er geen premie van het fonds voorzien, wel uiteraard de RVA-uitkering.
Ook voor de uitzonderingstelsels SWT (brugpensioen) werd een akkoord bereikt, zodat dit mogelijk blijft vanaf de leeftijd van 58 jaar in 2017 en 59 jaar in 2018 voor wie een lange loopbaan van 40 jaar heeft, gewerkt heeft in een zwaar beroep of 20 jaar nachtprestaties.
4. Mobiliteit
Afspraken over de invoering van een fietsvergoeding verwijzen de werkgevers in de sector door naar de ondernemingen. Wel is er een akkoord om het loonplafond voor de terugbetaling van de woon-werkverplaatsingen met privévervoer op te trekken tot 27.750 euro op jaarbasis. 
5. Opleiding
Ook in 2018 heb je als werknemer in het PC 200 recht op 2 dagen vorming tijdens de werkuren. De werkgever kan hiervoor een vormingsplan opmaken en registeren bij het sociaal fonds. Ook blijf je recht hebben op 1 dag opleiding buiten de werkuren, te kiezen uit het aanbod van CEVORA. Wanneer je geen voorstel voor opleidingsdagen ontvangt van je werkgever, dan heb je recht op 2 dagen vakantie om zelf je opleidingskeuze in te vullen. Meer info op www.cevora.be.
Een paritaire werkgroep zal zich ook buigen over een nieuw opleidingsmodel voor de sector vanaf 2019 dat moet voorzien in een aangepast aanbod, meer opleidingsmogelijkheden en een duidelijkere procedure. 
6. Geen bijkomende flexibiliteit 
Dit zijn de belangrijkste elementen uit het sectoraal akkoord voor het Aanvullend Paritair Comité. We willen ook vermelden dat er geen bijkomende flexibiliteitsmogelijkheden op sectorniveau werden ingevoerd. LBC-NVK heeft er voor gezorgd dat de maatregelen uit de Wet Peeters hierover niet zomaar worden ingevoerd. 

Sectoronderhandelingen PC 200 verzanden in een stand-still door stugge houding van de werkgevers

De besprekingen over een nieuw sectoraal akkoord 2017-2018 in het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden verlopen erg moeizaam. Na twee onderhandelingsronden blijkt het mandaat van de werkgevers veel te beperkt om tot een akkoord te komen. We zien een totaal gebrek aan ambitie bij de werkgevers om te komen tot een CAO met sociale vooruitgang. Zij pleiten voor stilstand en zelfs achteruitgang. Uiteraard is dat voor de vakbonden geen basis voor verder overleg. We hebben dan ook volgende prioriteiten uitdrukkelijk op tafel gelegd.
1. Koopkracht: maximale invulling van de 1,1% marge uit het interprofessioneel akkoord via een verhoging van de brutolonen.
2. Vorming: 1 bijkomende vormingsdag voor iedereen in deze CAO, en afspraken om op termijn te komen tot 5 dagen vorming per jaar.
3. Tijdkrediet: recht op 51 maanden gemotiveerd tijdkrediet.
4. Eindeloopbaan: Landingsbaan mogelijk vanaf 55 jaar zowel voor 1/5 als 1/2 vermindering.
5. SWT: mogelijkheden voor werknemers met zwaar beroep, nachtprestaties en lange loopbaan sectoraal te bevestigen.
6. Arbeidsorganisatie: een duidelijk kader voor de invoering van nieuwe, flexibele arbeidsregimes.
7. Telewerk: kader voor ondernemingen die structureel of occasioneel telewerk willen invoeren.
8. Tewerkstellingsfonds: een bijdrage die gefinancierd wordt uit de miljarden loonlastverlaging via de taxshift. Met deze bijdrage kunnen we in de sector maatregelen uitwerken die meer jobs kunnen creëren of behouden.
9. Mobiliteit: een verhoging van de bijdragen voor woon-werkverkeer, de invoering van de fietsvergoeding en de optrekking van het loonplafond bij privévervoer.
10. Syndicale premie: beheer mogelijk maken via sociaal fonds.
Op 1 juni wordt verder onderhandeld. We rekenen erop dat de werkgeversorganisaties hun verantwoordelijkheid nemen en met een deftig mandaat naar het overleg komen. De meer dan 425.000 bedienden uit het Aanvullend Paritair Comité verdienen, net als hun collega’s uit de andere sectoren, een CAO met inhoud. Voor minder gaan we niet.
Stilstaan is achteruitgaan. Indien dat de keuze van de werkgevers blijft, zullen we de druk op de onderhandelingen moeten opvoeren. Daarvoor rekenen we uiteraard op jouw steun. We houden je zeker verder op de hoogte.
Syndicale groet namens het gemeenschappelijk vakbondsfront
BBTK-SETCA LBC-NVK CNE ACLVB

Eisenbundel 2017-2018

sociaal overleg

1. Loonmarge

 • 1,1% in bruto-loonsverhogingen

2. SWT Zware beroepen / Nachtarbeid / Lange loopbanen

 • Sector cao nodig
 • 58J 2017/59J 2018

3. Landingsbanen

 • Zware beroepen/nachtarbeid/lange loopbaan
 • Sector cao nodig
 • 55J/25J zware beroepen/nachtarbeid
 • 55J/35J lange loopbaan
 • Bijkomende sectorale vergoeding voor 1/5 vanaf 55 jaar

4. 1/2 en voltijds tijdskrediet met motief

Arbeidsduurvermindering met loonbehoud

5. Opleiding

 • programmatie 5 dagen individueel per jaar en per VTE
 • duidelijke definitie over welke opleiding het moet gaan
 • herbekijken procedures en voorwaarden.

6. Telewerk (structureel en occasioneel)

 • kader vastleggen voor gebruik in bedrijven

7. Glijdende werktijden

 • sectoraal kader

8. Afwijkende arbeidsregimes

 • sectoraal kader

9. Vakbondsafvaardiging

 • aanpassing procedure, grenzen, aantal mandaten, faciliteiten.

10. Tewerkstellingsfonds

 • via bijdrage uit de middelen taxshift
 • paritair beheerd om initiatieven te financieren ter bevordering en/of behoud tewerkstelling, o.a. in het kader van de langere loopbanen van werknemers.

11. Mobiliteit

 • o.a. fietsvergoeding

12. Syndicale premie

 • sectorale afspraken over toepassing

13. Welzijn en psychosociale risico's

 • aanbeveling aan de bedrijven over “recht op onbeschikbaarheid” buiten de werkuren