Arbeidstijd in PC 200

Gemiddelde op jaarbasis

In PC 200 geldt een wekelijkse arbeidsduur van 38 uur. Dit wil zeggen dat je gedurende 38 uur per week aan de slag bent bij je werkgever. Stel dat je bijvoorbeeld wekelijks 40 uur zou werken. Dat kan alleen indien er op bedrijfsniveau afspraken werden gemaakt rond voldoende compensatiedagen of arbeidsduurvermindering.

'Kleine flexibiliteit'

De sectorale cao voorziet de mogelijkheid om bij cao 'kleine flexibiliteit' in de bedrijven in te voeren.
De arbeidsduur kan variëren met:
  • de dagelijkse arbeidsduur mag maximum 1 uur langer zijn dan de arbeidsduur in het normale uurrooster;
  • de wekelijkse arbeidsduur mag maximum 5 uur langer zijn dan de arbeidsduur voorzien in het normale uurrooster.
Per trimester of eventueel per jaar (annualisering van de arbeidstijd) moet je 38 uur tewerkgesteld worden. We spreken pas van overuren wanneer deze grenzen overschreden worden.

Nieuwe arbeidsregimes

Zondagswerk
In elke onderneming van de sector mag gedurende 6 zon- of feestdagen per kalenderjaar personeel tewerkgesteld worden.  Elke bediende mag op maximum 6 zon- of feestdagen per jaar werken, dit binnen de onderneming geldende afspraken. Zijn er geen collectieve afspraken ter zake dan gebeurt dit op vrijwillige basis.
Een tewerkstelling op zondag binnen het kader van deze regeling, geeft enkel recht op de wettelijke compensatierust gelijk aan 50 % van de arbeidstijd gepresteerd op zondag. Uiteraard kunnen er in de onderneming bijkomende vergoedingen worden afgesproken.
Sectorale cao
In de sectorale cao gedefinieerde andere arbeidsregimes 
Arbeidsregime van 10 uur per dag op 4 dagen
Elke onderneming kan een arbeidsregime organiseren van 10 uur per dag op voorwaarde dat de bedienden slechts 4 dagen tewerkgesteld worden.  Tewerkstelling op zondag is in dit regime slechts toegelaten zoals hierboven beschreven. Het  aantal uren per dag kan  schommelen, zodat niet elke dag 10 uren gewerkt moet worden, maar minimum 1 dag in de week moet er 10 uur gewerkt worden.
Arbeidsregime van 12 uur per dag op 3 dagen
Elke onderneming kan een arbeidsregime invoeren van 12 uur per dag gespreid over 3 dagen. Dit regime van 36 uur geeft recht op een voltijds loon. In dit stelsel is tewerkstelling op zondag mogelijk. 
Vooraleer de werkgever mag overgaan tot de invoering van deze arbeidsregimes uitgezonderd het zondagwerk, dient hij de ondernemingsraad of syndicale delegatie of bij ontstentenis de bedienden de nodige informatie te geven.
Andere afwijkende arbeidsregimes 
Indien de werkgever nog andere afwijkende arbeidsregimes wilt invoeren, kan dit enkel na overleg op ondernemingsvlak EN dient het ontwerp van akkoord ter goedkeuring voorgelegd te worden aan het paritair comité.