Loonvoorwaarden in PC 200

Extra jaarlijkse premie

In het sectorakkoord van 2016 werd een jaarlijkse premie van 250 euro overeengekomen. Na indexering is die premie intussen opgetrokken naar 257 euro. Je ontvangt deze premie in de maand juni. De berekeningsbasis is de tewerkstelling in de periode van 1 juni van het vorig jaar tot 31 mei in het lopende jaar. Periodes waarvoor een gewaarborgd loon wordt betaald zijn gelijkgesteld. Deeltijdse medewerkers hebben recht op een deel van de premie, evenredig aan hun tewerkstelling. Als je de onderneming verlaten hebt vóór juni, dan heb je eveneens recht op een evenredig deel van de premie, behalve bij ontslag omwille van dringende reden. Deze premie wordt jaarlijks geïndexeerd.
Het is mogelijk dat er in jouw onderneming voor gekozen is om deze premie om te zetten in een ander, gelijkwaardig voordeel (bijvoorbeeld hogere maaltijdcheques). Bij twijfel, vraag er naar bij je vakbondsafgevaardigde of je LBC-NVK secretariaat.

Jaarlijkse ecocheques in juni

Ecocheques_druppel
PC 200: jaarlijks ecocheques in juni  
Wanneer je werkgever onder het paritair comité 200 valt, heb je recht op ecocheques.
De ecocheques worden jaarlijks in juni uitbetaald. 
 • Volledige prestaties in de periode juni -mei vooraf geven recht op 250 euro. Bij onvolledige prestaties heb je recht op een deel van de premie.
 • Wat met een deeltijds contract? Een 4/5 baan heeft recht op hetzelfde bedrag als de voltijdsen (250 euro), 3/5 tewerkstelling krijgt 200 euro, halftijds 150 euro en minder dan halftijds 100 euro.
Meer info
ACV-website: www.ecocheques.be

Lonen in PC 200 stijgen door index en vakbondswerk

Geld munten3
Loonsverhoging op 1/10/2017
LBC-NVK heeft een loonsverhoging van 1,1% kunnen onderhandelen vanaf 1 oktober 2017. Dit zowel voor de sectorale barema’s, als ook voor de effectief betaalde lonen in jouw onderneming. De werkgever had de mogelijkheid om ten laatste in oktober 2017 te beslissen om die loonsverhoging om te zetten in een gelijkwaardig voordeel. In ondernemingen met een vakbondsafvaardiging moest hierover eerst een akkoord gesloten worden. 
Index
Op 1 januari 2018 werden de effectieve lonen en de barema’s in PC 200 met 1,83% verhoogd omwille van de jaarlijkse indexering. 

Functie, ervaring en loonschalen

Als je een functie uitoefent voor een werkgever, dan krijg je daar loon voor. Elke sector en dus ook PC 200 legt de lonen die minimaal van toepassing moeten zijn vast in loonschalen of loonbarema's.
Deze loonbarema's zijn minimumloonschalen en de werkgever is verplicht zich aan deze te houden. Uiteraard mag een werkgever meer betalen, en hopelijk doet hij dat ook, maar hij mag je nooit minder betalen. 
Je loon wordt bepaald door de functie die je uitoefent, je ervaring en je anciënniteit in de onderneming (zie ook je rechten, functie elders op deze site). Wanneer je start bij een nieuwe werkgever is het belangrijk om het juiste minimumloon te kennen. Daarvoor moet je de som maken van je effectieve beroepsprestaties en van de perioden zoals ziekte of loopbaanonderbreking die ermee worden gelijkgesteld.
Voorbeeld
- Je beroepsverleden: 1 jaar ambtenaar, 2 jaar zelfstandige. 5 jaar werknemer = 8 jaar ervaring 
- Gelijkstelling met arbeidsprestaties:
 • 1 jaar halftijds tijdskrediet = 1 jaar ervaring
 • 3 maanden ziek = 3 maanden ervaring
 • 6 maanden ouderschapsverlof = 6 maanden ervaring
Je hebt een loopbaan met 9 jaar en 9 maanden ervaring. Je start aan het loon voor 9 jaar ervaring. Na 3 maanden dienst ga je over naar het loon voor 10 jaar ervaring.
En de kleine regeltjes niet vergeten…
 • Na 1 jaar dienst overstap naar loonschaal 2
 • Baremaverhoging in maand volgend op maand waarin bijkomend ervaringsjaar is bereikt
 • Jongeren: 95% (20 jaar) 90% (19 jaar) 85% (18 jaar) van loon voor 0 jaar ervaring
 • Ervaringsjaren vóór 21 jaar tellen mee voor vastleggen ervaringsloon vanaf 21 jaar!

Jaarlijkse indexering

In PC 200 bedroeg de loonindexering 3,17% op 1 januari 2012 en 2,35 vanaf 1 januari 2013.
De sectorlonen stegen de voorbije tien jaar gemiddeld met 80 procent door indexaanpassingen en 20 procent door loonsverhogingen. Cijfers die illustreren hoe belangrijk de index is om de koopkracht te beschermen.
Onderzoek van het sociaal secretariaat SD Worx naar de loonevolutie in dit paritair comité geeft aan dat de inflatie de jongste 40 jaar met 400 procent steeg, terwijl de indexaanpassingen de lonen slechts lieten klimmen met 360 procent.
Barema's ofwel weddeschalen
Als je klasse vastligt, dan kan je je wedde aflezen in één van de twee loonschalen.
Het zijn bruto minimumlonen per maand, geldig voor de ganse sector.
Barema: schaal 1: van toepassing op bedienden tijdens het eerste werkjaar.
Barema: schaal 2: van toepassing na een jaar in dezelfde onderneming te hebben gewerkt
Wat als ik deeltijds werk?
Als je deeltijds werkt, wordt je loon in verhouding tot je arbeidsduur aangepast. Dit wil zeggen dat je als deeltijdse werknemer recht hebt op alle looncomponenten van een voltijdse werknemer maar dan toegepast op de arbeidsduur die voor jou van toepassing is. Uiteraard wanneer het gaat om dezelfde job, dezelfde ervaring etc... 

Eindejaarspremie

Geld2

Bedrag van de premie

 • Volledig maandloon. 
 • Voor handelsvertegenwoordigers met veranderlijk loon: maandgemiddelde van de laatste 12 maanden (evenwel begrensd op het hoogste bedrag van de 4de categorie in de loonschaal). Indien het vast gedeelte hoger ligt dan dit bedrag wordt de premie toegekend op dit vast gedeelte.

Toekenningsmodaliteiten

 • 1/12 premie per gepresteerde maand, vanaf 6 maanden tewerkstelling. Gelijkgesteld met arbeidsprestaties: vakantie, feestdagen, klein verlet, beroepsziekte, arbeidsongeval, bevallingsrust, eerste 60 dagen bij ziekte en ongeval, vaderschapsverlof, syndicaal verlof, betaald educatief verlof.
 • Pro rata bij ontslag of einde arbeidsovereenkomst wegens definitieve medische overmacht, SWT (brugpensioen), einde tijdelijk contract of contract voor een duidelijk omschreven werk van minstens 6 maanden.
 • Pro rata bij ontslag op initiatief werknemer, mits 5 jaar anciënniteit.
 • Geen premie bij ontslag om dringende reden.

Tijdstip van betaling

Einde van het jaar, tenzij anders bepaald in de onderneming.