Tijdkrediet en landingsbaan in PC 200

Tijdskrediet

Tijdskrediet

Het tijdskrediet zonder motief werd op initiatief van de regering afgeschaft. Er is wel een verruiming van het recht voor een aantal vormen van gemotiveerd tijdkrediet. 
In de sector wordt een onderscheid gemaakt tussen werknemers beneden of met minstens 5 jaar anciënniteit in de onderneming. 
Een schematisch overzicht voor het PC 200
MotiefRecht op voltijdse onderbrekingRecht op halftijdse onderbrekingRecht op 1/5 verminderingMaximum duur per aanvraag
Opleiding< 5 j dienst: 24 maanden
≥ 5 j dienst: 36 maanden
36 maandenDuur van de opleiding
Zorg voor een kind met een handicap tot 21 jaar51 maanden, onafhankelijk van de anciënniteit in de onderneming51 maanden of lager saldo
Zorg voor een kind tot 8 jaar< 5 j dienst: 24 maanden
≥ 5 j dienst: 51 maanden
51 maanden
Palliatieve zorg1 maand, verlengbaar met 1 maand
Zorg voor een minderjarig zwaar ziek kind51 maandenMaximum 3 maanden, minimum 1 maand
Zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid< 5 j dienst: 24 maanden
≥ 5 j dienst: 51 maanden
51 maanden

  • Gezinsleden zijn personen die op hetzelfde adres wonen. Familieleden zijn bloedverwanten tot de tweede graad: ouders en grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers en zussen. Ook aanverwanten tot de eerste graad van de werknemer komen in aanmerking: schoonouders, stiefouders, stiefkinderen en de echtgenoten van de kinderen. Voor werknemers die wettelijk samenwonen, worden ook de ouders en de kinderen van de wettelijk samenwonende partner als familieleden van de werknemer beschouwd;
  • In geval van palliatieve zorgen, gaat het om zorg voor een naaste. Dan is geen verwantschap noodzakelijk. 
Uitkering
Voor tijdskrediet met motief zijn forfaitaire vergoedingen voorzien door de RVA. Voor wie werkt in het Vlaamse Gewest is er bovenop de RVA-uitkering nog een Vlaamse aanmoedigingspremie voorzien gedurende maximaal 1 jaar voor voltijds of halftijds tijdkrediet met motief zorg en de thematische verloven. 

Landingsbaan vanaf 55 jaar

Ook hier zijn de regels enigszins veranderd. Met het laatste sectorakkoord konden we evenwel het recht op halftijdse vermindering bekomen. 
Vanaf 60 jaar kan je je prestaties met 1/5 of halftijds verminderen. In PC 200 is het mogelijk om vanaf 55 jaar je prestaties met 1/5 of halftijds te verminderen voor wie een loopbaan van 35 jaar kan aantonen, ofwel gewerkt heeft in een erkend zwaar beroep of 20 jaar nachtarbeid heeft verricht.  Voor loopbaanverminderingen met 1/5 heb je recht op  een premie van het sociaal fonds van 71,95 euro per maand bovenop de RVA-uitkeringen.