Vorming in PC 200

Maak gebruik van je recht op vorming in paritair comité 200!

Vormingsaanbod
De cao van 13 december 2018 op het gebied van opleiding in PC 200 loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Na het moeizame verloop van de onderhandelingen geeft deze overgangsperiode van 1 jaar ons de kans om volgend jaar een betere opleidings-cao af te sluiten. Het is niet gelukt om het aantal individuele opleidingsdagen te vergroten en om tot een betere definitie van opleiding te komen. Hieronder vatten we de inhoud van de cao samen en zeggen iets meer over welke soorten opleiding als opleidingsdagen in aanmerking komen (en welke in principe niet).
Aantal dagen
In de cao-periode heeft iedereen recht op 2 opleidingsdagen. Die dagen vallen tijdens de arbeidstijd. Daarnaast heb je recht op 1 extra opleidingsdag buiten de arbeidstijd en die dus ’s avonds of in het weekend valt.
Soort opleiding
De opleidingsdagen moeten erop gericht zijn om je beroepsbekwaamheid te verhogen. Concreet gaat het om beroepsopleidingen die worden aangeboden door CEVORA of door om CEVORA erkende opleidingen. Ten slotte kan het gaan om door de ondernemingen of sectoren of andere opleidingsverstrekkers georganiseerde opleidingen. Het gaat dus vooral om georganiseerde, klassikale opleidingen en online leren.
Bedrijven proberen vaak om allerlei “opleidingen” tot die opleidingsdagen te rekenen, zoals:
  • het onthaal van nieuwe medewerkers,
  • training on the job,
  • leren door feedback (coaching, mentoring),
  • congressen en conferenties.
Deze interne opleidingen komen niet als opleidingsdagen in aanmerking. Ook opleidingen waartoe een wettelijke verplichting bestaat, zoals EHBO en veiligheid, komen niet in aanmerking.
We moeten de discussie met de werkgever over de opleidingsdagen niet uit de weg gaan. In de cao voor de periode 2020-2021 zullen we proberen een lijst te maken van opleidingen die niet als opleidingsdag kunnen tellen om zo in de toekomst zoveel mogelijk discussie te vermijden.
Vergoedingen
Als de opleiding tijdens de arbeidstijd plaatsvindt, moet de werkgever je een gelijke compensatie in arbeidstijd toekennen.
Verplaatsingskosten zijn voor rekening van de werkgever.
Voor de extra opleidingsdag buiten de arbeidstijd ontvang je een premie van 40 euro als tegemoetkoming in de verplaatsings- en opleidingskosten.
Procedure opleidingsdagen
De werkgever moet je vóór 1 juni 2019 een voorstel doen over de besteding van de opleidingsdagen.
Als de werkgever dit niet doet, moet je vóór 1 september 2019 een schriftelijke aanvraag indienen bij de werkgever, waarin je hem herinnert aan je recht op opleiding.
De werkgever moet vervolgens vóór 1 oktober 2019 schriftelijk aan je meedelen hoe hij de opleidingsdagen wenst te besteden binnen de geldigheidsduur van de cao.
Als de werkgever niet op je vraag is ingegaan of als hij geen of niet alle opleidingsdagen heeft aangeboden, kan je de dagen opnemen als betaald verlof of een eigen keuze maken uit het aanbod van CEVORA. Je moet in dit laatste geval een verzoek aan CEVORA richten. 
Om er zeker van te zijn dat je nadien ook een concreet bewijs in handen hebt van je aanvraag, kan je best de werkgever laten tekenen voor ontvangst van de brief. Je kunt ook overwegen om de brief aangetekend te versturen.
Opleidingsplannen
Ondernemingen met een bedrijfseigen opleidingsplan in 2018 kunnen dit plan met instemming van de vakbondsafvaardiging herbevestigen of aanpassen voor 2019 met een brief aan het Sociaal Fonds van het APCB. Dit moet gebeuren tussen 1 januari en 30 april 2019.
In ondernemingen zonder bedrijfseigen opleidingsplan kan met instemming van de vakbondsafvaardiging een plan worden overeengekomen. Dit moet gebeuren tussen 1 januari en 30 april 2019. Het plan wordt geregistreerd bij het Sociaal Fonds van het APCB op een formulier tussen 1 januari en 31 mei 2019.
Ondernemingen met een suppletief plan in 2018 worden automatisch verlengd in 2019.
Ondernemingen zonder bedrijfeigen plan en zonder suppletiefplan in 2018 kunnen uiterlijk tussen 1 januari en 31 mei 2019 toetreden tot het suppletief plan, waarvan de inhoud vastgesteld wordt door de Raad van Beheer van CEVORA.
Overdracht van opleidingsdagen
Alleen met een goedgekeurd opleidingsplan en met instemming van de vakbondsvertegenwoordiging kunnen opleidingsdagen tussen medewerkers worden overgedragen.
Bedrijven zonder vakbondsvertegenwoordiging en met een suppletief plan kunnen de helft van de dagen overdragen.
Meer informatie 

Bijblijven door bij te leren

Vormingsfonds
Meer info?
  • Bij 'vormingsaanbod' vind je meer informatie over het aanbod van Cevora
  • Bij 'financiële steun' lees je meer over de premies en subsidies (voorwaarden, procedures)
  • Voor LBC-NVK-leden worden alle 'vormingsafspraken' netjes op een rijtje gezet.
  • LBC-NVK-militanten vinden bovendien nog hulpinstrumenten om in hun bedrijf een bedrijfseigen opleidingsplan op te stellen. 
Inloggen
LBC-NVK-leden en -militanten loggen best in om toegang te krijgen tot de bovengenoemde leden en/of militanteninformatie. Het loont de moeite! 

Vragen of opmerkingen?

LBC-NVK 
Peter Bakema
Sudermanstraat 5 
2000 Antwerpen 
Tel. 03/220.87.91