Outplacement

Vormingsaanbod
De wetgeving over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst legt ook een aantal regels rond outplacement vast. 

Een kwalitatief aanbod voor iedereen

We hebben duidelijke afspraken gemaakt over de kwaliteit van het aanbod, met voor alle looncategorieën een degelijke begeleiding. Vaak is er een gedeelte individuele begeleiding voorzien. Door de collectieve afspraken wordt voor de meeste werknemers een aanbod van outplacement voorgesteld dat een marktwaarde heeft die merkelijk hoger is dan wat wettelijk verplicht is. 
We blijven de mening toegedaan dat de inhouding van 4 weken opzegvergoeding een slechte zaak is en dat dit eigenlijk de verantwoordelijkheid van de werkgever zou moeten zijn.

Een onkostenvergoeding en een aanbod voor alle ontslagen werknemers vanaf 35 jaar

Elke bediende die via CEVORA de outplacementbegeleiding volgt en meer dan 30 weken verbrekingsvergoeding heeft, ontvangt een onkostenvergoeding maximaal 210 euro.  
Het aanbod voor de werknemers die geen 30 weken opzegtermijn of verbrekingsvergoeding hebben blijft eveneens bestaan vanaf 35 jaar met 40 uur begeleiding, vanaf 45 jaar met 60 uur begeleiding. 
Ook bij collectief ontslag en herstructurering kan kosteloos beroep gedaan worden op de begeleiding via CEVORA.

Principes van de regeling

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen individueel een collectief ontslag. 
Bij collectief ontslag kan kosteloos beroep worden gedaan op een groepsbegeleiding via CEVORA. Deze bedraagt 30 uur gedurende 3 maanden voor werknemers beneden de 45 jaar. Dit wordt 60 uur gedurende 6 maanden voor werknemers die 45 jaar zijn. Uiteraard kunnen er in het kader van een sociaal plan nog andere voorwaarden worden afgesproken. 
Bij individueel ontslag wordt voortaan een onderscheid gemaakt tussen werknemers die meer of minder dan 30 weken opzegtermijn/verbrekingsvergoeding ontvangen. 
  • Voor de werknemers met minder dan 30 weken opzeg is er een aanbod vanaf 35 jaar, met 2 modules van 20 uur groepsbegeleiding. Vanaf 45 jaar bestaat dit programma uit 3 modules van 20 uur. 
  • Voor de werknemers met een opzegtermijn van meer dan 30 weken die moet gepresteerd worden is eveneens een aanbod van 3 modules van 20 uur groepsbegeleiding voorzien tijdens een periode van 12 maanden. 
  • Werknemers die een verbrekingsvergoeding ontvangen van meer dan 30 weken hebben recht op 60 uur begeleiding gedurende een periode van 12 maanden. Afhankelijk van de hoogte van het jaarloon wordt er meer of minder individuele begeleiding voorzien. Daarom worden 3 loonschijven voorzien. De eerste schijf loopt tot een 1/12 van het jaarloon beneden de 3.001 euro. De tweede schijf ligt tussen de 3.001 en 4.200 euro. De derde schijf bevat alle lonen boven de 4.200 euro. Telkens wordt een aanbod van outplacement voorzien met een “marktwaarde” gelijk aan de maximale loongrens binnen elke groep. Dus 3.000 euro voor groep 1, 4.200 voor groep 2 en 5.500 euro voor de laatste groep. 
Voor de werknemers in deze situatie betaalt de werkgever aan CEVORA een bedrag gelijk aan 1/12 van het jaarloon. De werkgever kan hiervoor de verbrekingsvergoeding met 4 weken verminderen. De werknemer die deze outplacementbegeleiding volgt ontvangt per gevolgde schijf van 20 uur een kostenvergoeding van 70 euro. 
Voor meer informatie over outplacement kan je terecht op de site van Cevora.