Individueel

Naast de algemene principes moet je ook de individuele invulling van de 4 dagen vorming van de cao uitgebreid beschrijven. Er moet een aanduiding zijn van de vormingsdagen wil de werkgever het opleidingsplan kunnen registreren bij het Sociaal Fonds van PC 200. Wat kan in dit luik staan:
  • Individuele gegevens
  • Cao-dagen
  • Omschrijving opleidingen
  • De opleidingsactiviteit
  • Planning- periode- en timing
  • Opleidingsdagen doorgeven aan andere bedienden
  • De middelen
  • Doelgroep en opleidingsdoel
1. Individuele gegevens
De naam van ieder personeelslid staat vermeld en/of welke vorming hij volgt. Vervolgens kan dan ook cijfermatig berekend worden of de werkgever voldoet aan het totaal aantal opleidingsdagen. Om dit te kunnen nagaan heb je een personeelslijst nodig met het correcte arbeidsregime (bij een niet voltijdse werknemer is een herberekening noodzakelijk om na te gaan op hoeveel dagen, uren betrokkene nog recht heeft.)
2.Cao-dagen
Vermelding van alle opleidingen die worden gegeven in het bedrijf en het onderscheid tussen welke opleidingen betrekking hebben op de cao-vormingsdagen en welke niet. 
3. Omschrijving opleidingen
Een definitie of omschrijving van de opleidingen die gelden voor het vormingsrecht van de cao (op voorhand vaststellen van inhoudelijke criteria): geen bedrijfsspecifieke opleidingen, voldoende minimum duurtijd per opleidingssessie, goede methodiek van een competente trainer,... 
4. De opleidingsactiviteit
De opleidingsactiviteit verder specifiëren: klassikaal, e-learning, ... anders is het risico groot dat ofwel enkel klassikale opleidingen aan bod komen of dat er geen omkadering voorzien wordt en elke bediende zelf zijn eigen vorming voor opleidingen die worden gegeven in het kader van een project: vermelding wanneer dit het geval is. 
5. Planning-periode-timing
Indien mogelijk concrete data vermelden, met naam en toenaam. Daar waar een nog geen concrete data kunnen ingevuld worden zeker de algemene afspraken op papier zetten. In het nadeel speelt hier dat er slechts één maal per twee jaar een opleidingsplan geregistreerd kan worden. 
6. Opleidingsdagen doorgeven aan andere bedienden
Indien er een afspraak wordt gemaakt dat bepaalde categorieën van bediende meer dagen krijgen en andere minder MOET dit vermeld worden in het opleidingsplan, anders kan er aan de individuele bediende  geen duidelijk antwoord meer gegeven worden met zijn vraag tot de individuele dagen vorming. 
7. De middelen
De financiële middelen die voorzien worden per opleidingsonderdeel. Het moet mogelijk zijn een zicht te krijgen op de uitgaven (onkosten) en op de verkregen subsidies in het kader van VTO. Vaak heb je hierover al gedeeltelijk info via de EFI informatie, de sociale balans, .... Door zicht te hebben op allerlei premies (al dan niet via Cevora) en de kosten die de werkgever maakt kan je de werkelijke financiële vormingsinspanning van de werkgever achterhalen.
8. Doelgroep en opleidingsdoel
In het opleidingsplan wordt best geformuleerd welk doel je wenst te bereiken met welke vorming. Dan kan je als vakbondsafgevaardigde dit proces bewaken: dat werknemers niet op opleiding worden gestuurd en daarna geen kans krijgen om het geleerde in praktijk te brengen. Dit vooral om te vermijden dat je de tijd niet krijgt om het geleerde eigen te maken.

Vragen of opmerkingen?

LBC-NVK 
empty
Sudermanstraat 5 
2000 Antwerpen 
Tel. 03/220.87.91