Cao 2013-2014

Sectorakkoord voor PC 218

akkoord
Vrijdag 29 november 2013 is een nieuw sectorakkoord goedgekeurd voor de meer dan 400.000 bedienden uit het PC 218. Na moeizame onderhandelingen en onder druk van een stakingsaanzegging werd een compromis bereikt. Geen baanbrekend akkoord, maar dat was in de huidige context ook niet mogelijk. 
Naast de verlenging van de afspraken over brugpensioen SWT op 58 jaar tot eind 2014 springen vooral de uitbreidingen op het vlak van het tijdkrediet in het oog. Voortaan heb je in de sector, ongeacht je leeftijd recht op 12 maanden extra tijdkrediet, halftijds of voltijdse stelsel en mits een geldig motief, bovenop het basisrecht van 1 jaar. Heb je 5 jaar anciënniteit in je onderneming dan wordt dat 24 maanden extra. Oudere werknemers kunnen voortaan ook hun loopbaan definitief met 1/5 verminderen vanaf 50 jaar voor zover ze een loopbaan van 28 jaar kunnen bewijzen. 
Er worden ook bijkomende inspanningen gedaan door de werkgevers om het vormingsaanbod voor werknemers uit de sector te financieren en het loonplafond voor de terugbetaling van de verplaatsingskosten met de eigen wagen gaat licht omhoog. 
Alle info op het pamflet.

Gemeenschappelijke eisenbundel PC 218 CAO 2013-2014

Kantoorsituaties3
1. Syndicale premie
 • Invoering van een syndicale premie
2. Koopkracht
 • Verhoging van de minimumbarema’s en van de reële lonen
 • Afschaffing van de barema’s ‘jonge werknemers’, ‘studenten’
 • Verlenging barema’s
 • Ecocheques: mogelijkheid om deze in 2014 binnen het bedrijf in een gelijkwaardig voordeel om te zetten
3. Functieclassificatie 
 • Actualisering van de functies
 • Verhoging van het aantal klassen van 4 naar 6 
 • Invoering van een sectorale beroepsprocedure
4. Sectoraal pensioenplan
 • Invoering van een sectorale 2de pijler
5. Eindeloopbaan (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag)
 • Verlenging van de CAO’s tot 31 december 2014 
  • SWT 58 jaar
  • SWT 56 jaar nachtarbeid
 • Verlofdagen op einde loopbaan
6. Opleiding
 • Opvolging van het opleidingstraject (opleidings-cv)
 • Toekenning van een 5de dag opleiding tijdens de arbeidstijd om op termijn te komen tot 1 week opleiding per jaar voor iedere bediende, inbegrepen voor deeltijdse werknemers
 • Recht op opleiding voor bedienden in opzegging
 • Betere definiëring van opleiding in de sector
 • Verbetering van het sanctiemechanisme
7. Tijdskrediet en landingsbanen
 • Maximalisering van de rechten inzake tijdskrediet 
  • Tijdskrediet met motief “zorg en opleiding”: bijkomend recht van 36 maanden voor voltijds en halftijds tijdskrediet 
  • 4/5 tijdskrediet aan het einde van de loopbaan (28 jaar loopbaan): recht vanaf 50 jaar + bijkomende vergoeding
 • Vervangingsplicht
 • Verhoging van de drempel van 5%
 • Berekening van de verbrekingsvergoeding en van de aanvullende SWT-vergoeding op basis van de oorspronkelijke werkregeling
8. Combinatie werk – gezin
 • Invoering van anciënniteitsverlofdagen
9. Vervoerskosten woon-werkverkeer
 • Privévervoer: 
  • Afschaffing van het sectoraal loonplafond
  • Verhoging van de terugbetaling
  • Terugbetaling vanaf de 1ste kilometer
 • Invoering van een fietsvergoeding
 • Garanties bij 3de betalerssysteem
10. Telewerk
 • Invoering van een sectoraal kader met minimumvergoeding
11. Economische werkloosheid
 • Invoering van een sectoraal kader met minimumvergoeding + assimilatie voor berekening eindejaarspremies
12. Werkzekerheid
 • Procedure bij individuele afdanking wegens beroepsonbekwaamheid
 • Procedure bij ontslag wegens economische redenen (meervoudige ontslagen)
13. Syndicale afvaardiging
 • Verlaging van de drempels (bedienden en gesyndiceerde bedienden voor de invoering van een SA)
 • Verhoging van het aantal opleidingsdagen voor de afgevaardigden
 • Vereenvoudiging van de procedure voor oprichting en vernieuwing van de SA’s in het ANPCB
 • Schrappen van artikel 1 van de bijlage
14. Verlenging aanbevelingen – niet-discriminatie en waardig werk

Cao 2011-2012: wat staat erin?

CAO PC 218
In PC 218 is de cao 2011-2012 getekend door alle partijen, behalve LBC-NVK. Nieuw is 0,3% loonsverhoging, 80% i.p.v. 75% tussenkomst in de treinkaart en terugbetaling tot 100 euro van opleidingskosten buiten de werkuren. De andere punten zijn gewoon een verlenging van bestaande cao-afspraken. Voor 90% van de werknemers blijft de nieuwe cao dus beperkt tot 0,3% loonsverhoging, terwijl in andere sectoren extra voordelen worden toegekend. Reden waarom LBC-NVK het sectorakkoord heeft afgewezen.
In de folder cao 218 vind je de oude en nieuwe sectorafspraken terug.
Bij een aantal afspraken geven we hieronder nog wat meer tekst en commentaar.

1. Ecocheques: elk jaar in juni uit te betalen

De regels uit cao 2009-2010 worden op 2 punten aangepast.
De ecocheques kunnen voor 31 oktober 2011 worden omgezet in een gelijkwaardig voordeel, mits schriftelijk akkoord met de syndicale vertegenwoordiging. In ondernemingen zonder vakbonden moet de werkgever de werknemers voorafgaandelijk informeren. Voor nieuwe ondernemingen moet de omzetting ten laatste 31 mei 2012 plaatsvinden.
Bij uitdiensttreding moet de werkgever de werknemer informeren over het nog verschuldigde bedrag aan ecocheques. De betaling moet ten laatste in juni plaatsvinden. De andere afspraken uit de cao 2009-2010 blijven ongewijzigd en worden hieronder nog eens beschreven:
Ecocheques in verhouding tot de arbeidsduur:
 • 38u voltijds: € 250
 • Vanaf 4/5: € 250
 • Vanaf 3/5: € 200
 • Vanaf 1/2: € 150
 • Minder dan 1/2: € 100
Ecocheques bij onvolledige prestaties:
Werknemers die niet de hele referteperiode (periode juni - mei voorafgaand aan de maand van betaling) bij het bedrijf hebben gewerkt, hebben recht op cheques in verhouding tot de gewerkte periode. Bij schorsing van het contract wordt het aantal dagen met loon in rekening gebracht. Dat is niet hetzelfde als gewerkte dagen. Bij schorsing is er geen verlies voor ziektedagen met gewaarborgd loon, moederschapsverlof en dagen gedekt door het vakantiegeld.
Meer lezen over de ecocheques? Check de ACV-site: www.ecocheques.be 

2. Verhoging lonen en minimumbarema

Verhoging van lonen en weddeschalen met 0,3% op 1 januari 2012. De werkgevers kunnen deze loonsverhoging niet eenzijdig omzetten in een gelijkwaardig voordeel. De enveloppe kan wel voor 31 oktober 2011 via een bedrijfsakkoord met de vakbondsafvaardiging op een gelijkwaardige manier worden ingevuld.

3. Gratis woon-werkverkeer met trein wordt mogelijk

De werkgeversbijdrage in de prijs van de treinkaart wordt vanaf 1 juli 2012 op 80% gebracht, wat de werkgever de mogelijkheid geeft om de regeling derdebetaler in te voeren. Een bijdrage van 20% van de overheid bovenop de werkgeversbijdrage maakt het woon-werkverkeer met de trein gratis.

4. Vorming

Nieuw: bedienden die op eigen initiatief elders dan bij Cevora en buiten de werkuren beroepsopleiding volgen, krijgen hun inschrijvingsgeld terugbetaald tot een maximum van 100 euro per jaar.
Wanneer je minder dan 1 jaar in dienst bent of geen diploma hoger onderwijs of 45 gepasseerd, kan je maximaal 375 euro tussenkomst genieten. Een maatregel die al enige tijd bestaat.

Downloads