Cao 2015-2016

Eisenbundel 2015-2016

sociaal overleg
 1. Syndicale premie
  • Invoering van een syndicale premie
 2. Koopkracht 
  • Forfaitaire verhoging van de barema’s (inclusief de huisbarema’s) en de reële lonen
  • Netto-verhoging van 0,3% in te vullen in het bedrijf of toekenning van 1 extra dag verlof op jaarbasis
 3. Tijdskrediet en landingsbanen 
  • Maximalisering van de rechten op tijdskrediet 
   • Tijdskrediet met motief (opvoeding van een kind tot 8 jaar, palliatieve zorgen, verzorging van een zwaar ziek familielid en opleiding): maximaal recht voor voltijds en halftijds tijdskrediet  
   • 4/5 tijdskrediet ‘eindeloopbaan’ (35 jaar loopbaan, zwaar beroep, nachtwerk): recht vanaf 55 jaar + aanvullende vergoeding 
  • Berekening van de verbrekingsvergoeding en van de aanvullende SWT-vergoeding op basis van de oorspronkelijke werkregeling
 4. Eindeloopbaan (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag)
  • SWT 60 jaar tot 31 december 2017
  • SWT 58 jaar nachtwerk en zware beroepen tot 31 december 2016
 5. Vervoerskosten woon-werkverkeer
  • Privévervoer: verbetering terugbetalingsmodaliteiten
  • Invoering fietsvergoeding 
 6. Opleiding  
  • Verlenging opleidings-cao voor 2016-2017 met de mogelijkheid om inhoudelijk en methodologisch bij te sturen i.f.v. uitdagingen op arbeidsmarkt 
 7. Functieclassificatie
  • Werkgroep over de actualisering van de functies en de invoering van een sectorale beroepsprocedure
 8. Telewerk 
  • Invoering van een sectoraal kader met minimumvergoeding 
 9. Werkzekerheid - tewerkstelling
  • Procedure ingeval van ontslag om economische redenen (meervoudig ontslag), reorganisatie, outsourcing, enz.
 10. Syndicale afvaardiging
  • Verhoging van het aantal opleidingsdagen voor afgevaardigden
  • Vereenvoudiging van de procedure: invoering van de werkgroep zoals overeengekomen in het protocol 2013-2014.
  • Bevoegdheid voor alle bedienden
  • Bescherming voor plaatsvervangende SA
 11. Verlenging van de aanbevelingen – niet-discriminatie en waardig werk
 12. Arbeidstijdsregistratie en uitwerken model loonfiche
 13. Impact van de indexsprong op de tewerkstelling

Sectorakkoord voor PC 218

akkoord
Vrijdag 29 november 2013 is een nieuw sectorakkoord goedgekeurd voor de meer dan 400.000 bedienden uit het PC 218. Na moeizame onderhandelingen en onder druk van een stakingsaanzegging werd een compromis bereikt. Geen baanbrekend akkoord, maar dat was in de huidige context ook niet mogelijk. 
Naast de verlenging van de afspraken over brugpensioen SWT op 58 jaar tot eind 2014 springen vooral de uitbreidingen op het vlak van het tijdkrediet in het oog. Voortaan heb je in de sector, ongeacht je leeftijd recht op 12 maanden extra tijdkrediet, halftijds of voltijdse stelsel en mits een geldig motief, bovenop het basisrecht van 1 jaar. Heb je 5 jaar anciënniteit in je onderneming dan wordt dat 24 maanden extra. Oudere werknemers kunnen voortaan ook hun loopbaan definitief met 1/5 verminderen vanaf 50 jaar voor zover ze een loopbaan van 28 jaar kunnen bewijzen. 
Er worden ook bijkomende inspanningen gedaan door de werkgevers om het vormingsaanbod voor werknemers uit de sector te financieren en het loonplafond voor de terugbetaling van de verplaatsingskosten met de eigen wagen gaat licht omhoog. 
Alle info op het pamflet.

Gemeenschappelijke eisenbundel PC 218 CAO 2013-2014

Kantoorsituaties3
1. Syndicale premie
 • Invoering van een syndicale premie
2. Koopkracht
 • Verhoging van de minimumbarema’s en van de reële lonen
 • Afschaffing van de barema’s ‘jonge werknemers’, ‘studenten’
 • Verlenging barema’s
 • Ecocheques: mogelijkheid om deze in 2014 binnen het bedrijf in een gelijkwaardig voordeel om te zetten
3. Functieclassificatie 
 • Actualisering van de functies
 • Verhoging van het aantal klassen van 4 naar 6 
 • Invoering van een sectorale beroepsprocedure
4. Sectoraal pensioenplan
 • Invoering van een sectorale 2de pijler
5. Eindeloopbaan (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag)
 • Verlenging van de CAO’s tot 31 december 2014 
  • SWT 58 jaar
  • SWT 56 jaar nachtarbeid
 • Verlofdagen op einde loopbaan
6. Opleiding
 • Opvolging van het opleidingstraject (opleidings-cv)
 • Toekenning van een 5de dag opleiding tijdens de arbeidstijd om op termijn te komen tot 1 week opleiding per jaar voor iedere bediende, inbegrepen voor deeltijdse werknemers
 • Recht op opleiding voor bedienden in opzegging
 • Betere definiëring van opleiding in de sector
 • Verbetering van het sanctiemechanisme
7. Tijdskrediet en landingsbanen
 • Maximalisering van de rechten inzake tijdskrediet 
  • Tijdskrediet met motief “zorg en opleiding”: bijkomend recht van 36 maanden voor voltijds en halftijds tijdskrediet 
  • 4/5 tijdskrediet aan het einde van de loopbaan (28 jaar loopbaan): recht vanaf 50 jaar + bijkomende vergoeding
 • Vervangingsplicht
 • Verhoging van de drempel van 5%
 • Berekening van de verbrekingsvergoeding en van de aanvullende SWT-vergoeding op basis van de oorspronkelijke werkregeling
8. Combinatie werk – gezin
 • Invoering van anciënniteitsverlofdagen
9. Vervoerskosten woon-werkverkeer
 • Privévervoer: 
  • Afschaffing van het sectoraal loonplafond
  • Verhoging van de terugbetaling
  • Terugbetaling vanaf de 1ste kilometer
 • Invoering van een fietsvergoeding
 • Garanties bij 3de betalerssysteem
10. Telewerk
 • Invoering van een sectoraal kader met minimumvergoeding
11. Economische werkloosheid
 • Invoering van een sectoraal kader met minimumvergoeding + assimilatie voor berekening eindejaarspremies
12. Werkzekerheid
 • Procedure bij individuele afdanking wegens beroepsonbekwaamheid
 • Procedure bij ontslag wegens economische redenen (meervoudige ontslagen)
13. Syndicale afvaardiging
 • Verlaging van de drempels (bedienden en gesyndiceerde bedienden voor de invoering van een SA)
 • Verhoging van het aantal opleidingsdagen voor de afgevaardigden
 • Vereenvoudiging van de procedure voor oprichting en vernieuwing van de SA’s in het ANPCB
 • Schrappen van artikel 1 van de bijlage
14. Verlenging aanbevelingen – niet-discriminatie en waardig werk