Cao 2015-2016

Cao 2015-2016: protocolakkoord in PC 200 - Aanvullend paritair comité voor bedienden

Op 22 juni 2015 bereikten de onderhandelaars van werkgevers en werknemers een voorstel van sectoraal akkoord voor de komende 2 jaar. Het waren moeilijke besprekingen, waarbij we helaas moeten vaststellen dat een aantal punten uit ons syndicale eisenbundel door de werkgevers als “onbespreekbaar” worden betiteld. En dan hebben we het niet enkel over de syndicale premie, maar ook over een aantal zogenaamd kwalitatieve eisen zoals een werkzekerheidsprocedure en een kader voor telewerk. Eigenlijk beschamend dat de werkgevers hierover niet meer bereidheid tot overleg tonen. Op het vlak van de koopkracht, eindeloopbaan, vorming en tijdkrediet werden dan weer wel belangrijke resultaten geboekt. Over het voorstel voor akkoord wordt nu geconsulteerd. 
Binnen het strakke kader dat de regering ons heeft opgelegd (een krappe loonmarge én een indexsprong) is toch enige koopkrachtverhoging opgenomen en werden bijkomende rechten op tijdkrediet afgesproken.  
Hieronder een overzicht van de verschillende elementen uit het akkoord.

1. Koopkracht

a. Jaarlijkse premie
Er wordt een jaarlijkse premie van 250 Euro ingevoerd vanaf 2016, te betalen in de maand juni. Deze premie wordt geïndexeerd, en is pro rata voor deeltijdse werknemers. Er geldt een referteperiode van 1 jaar (juni tot mei)  en de premie wordt toegekend op basis van effectieve en gelijkgestelde prestaties in deze periode.  
b. Gelijkwaardig voordeel
Bovenstaande premie is omzetbaar in een evenwaardig voordeel op het niveau van de onderneming, waarbij de totale werkgeverskost in rekening wordt gebracht. De syndicale delegatie is bevoegd om toe te zien op de toepassing van deze omzetting. 
c. Aanvullend pensioen
Voor die sectoren waarvoor bij de arbeiders een sectoraal aanvullend pensioenstelsel bestaat is er de mogelijkheid dat de premie wordt omgezet in een sectoraal aanvullend pensioen voor de bedienden. Dit kan door het afsluiten van een sector-cao voor 31 oktober 2015. Vb. bouwsector. 

2. Eindeloopbaan (SWT en landingsbaan)

 1. Er is een akkoord om SWT op 60 jaar mogelijk te maken tot eind 2017. Dit stelsel is mogelijk voor wie 5 jaar anciënniteit heeft in de onderneming en mits voldoende loopbaanjaren. 
 2. Er is ook een akkoord voor SWT op 58 jaar voor wie 33 jaar loopbaan heeft waarvan 20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep, mits 10 jaar anciënniteit in de onderneming. En ook voor SWT op 58 jaar na 40 jaar loopbaan is er een akkoord.
 3. De landingsbaan in de sector blijft mogelijk op 55 jaar tijdens de looptijd van deze CAO mits een loopbaan van 35 jaar, zwaar beroep of 20 jaar nachtarbeid. De aanvullende premie van het sociaal fonds blijft eveneens bestaan voor wie van het stelsel van 1/5 landingsbaan gebruik maakt. 

3. Tijdkrediet

a. Bedienden met minder dan 5 jaar anciënniteit
Recht op 24 maanden voltijds of halftijds tijdkrediet met motief (zorg en opleiding)
b. Bedienden met meer dan 5 jaar anciënniteit
Recht op 36 maanden voltijds of halftijds tijdkrediet met motief (zorg en opleiding) Dit kan 48 maand worden voor specifieke motieven (zorg voor kind tot 8j, palliatieve zorg, verzorging zwaar ziek gezins- of familielid, zorg gehandicapt kind tot 21 j)

4. Verlenging van de afspraken rond vorming en opleiding. 

Het recht op 4 vormingsdagen tijdens de werktijd en een 5e aanvullende opleidingsdag blijft onverkort bestaan. Tegelijkertijd werd afgesproken om te bekijken of het aanbod kan worden aangepast in functie van nieuwe uitdagingen op de arbeidsmarkt

5. Outplacement

De cao over Outplacement zal tegen eind juni 2016 worden geëvalueerd

6. Syndicale delegatie

Een sectorale werkgroep zal de procedure voor aanstelling van de syndicale delegatie bekijken.

7. Waardig werk 

De clausule over de aanbeveling rond waardig werk en niet discriminatie werd eveneens verlengd. 

Eisenbundel 2015-2016

sociaal overleg
 1. Syndicale premie
  • Invoering van een syndicale premie
 2. Koopkracht 
  • Forfaitaire verhoging van de barema’s (inclusief de huisbarema’s) en de reële lonen
  • Netto-verhoging van 0,3% in te vullen in het bedrijf of toekenning van 1 extra dag verlof op jaarbasis
 3. Tijdskrediet en landingsbanen 
  • Maximalisering van de rechten op tijdskrediet 
   • Tijdskrediet met motief (opvoeding van een kind tot 8 jaar, palliatieve zorgen, verzorging van een zwaar ziek familielid en opleiding): maximaal recht voor voltijds en halftijds tijdskrediet  
   • 4/5 tijdskrediet ‘eindeloopbaan’ (35 jaar loopbaan, zwaar beroep, nachtwerk): recht vanaf 55 jaar + aanvullende vergoeding 
  • Berekening van de verbrekingsvergoeding en van de aanvullende SWT-vergoeding op basis van de oorspronkelijke werkregeling
 4. Eindeloopbaan (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag)
  • SWT 60 jaar tot 31 december 2017
  • SWT 58 jaar nachtwerk en zware beroepen tot 31 december 2016
 5. Vervoerskosten woon-werkverkeer
  • Privévervoer: verbetering terugbetalingsmodaliteiten
  • Invoering fietsvergoeding 
 6. Opleiding  
  • Verlenging opleidings-cao voor 2016-2017 met de mogelijkheid om inhoudelijk en methodologisch bij te sturen i.f.v. uitdagingen op arbeidsmarkt 
 7. Functieclassificatie
  • Werkgroep over de actualisering van de functies en de invoering van een sectorale beroepsprocedure
 8. Telewerk 
  • Invoering van een sectoraal kader met minimumvergoeding 
 9. Werkzekerheid - tewerkstelling
  • Procedure ingeval van ontslag om economische redenen (meervoudig ontslag), reorganisatie, outsourcing, enz.
 10. Syndicale afvaardiging
  • Verhoging van het aantal opleidingsdagen voor afgevaardigden
  • Vereenvoudiging van de procedure: invoering van de werkgroep zoals overeengekomen in het protocol 2013-2014.
  • Bevoegdheid voor alle bedienden
  • Bescherming voor plaatsvervangende SA
 11. Verlenging van de aanbevelingen – niet-discriminatie en waardig werk
 12. Arbeidstijdsregistratie en uitwerken model loonfiche
 13. Impact van de indexsprong op de tewerkstelling

Sectorakkoord voor PC 218

akkoord
Vrijdag 29 november 2013 is een nieuw sectorakkoord goedgekeurd voor de meer dan 400.000 bedienden uit het PC 218. Na moeizame onderhandelingen en onder druk van een stakingsaanzegging werd een compromis bereikt. Geen baanbrekend akkoord, maar dat was in de huidige context ook niet mogelijk. 
Naast de verlenging van de afspraken over brugpensioen SWT op 58 jaar tot eind 2014 springen vooral de uitbreidingen op het vlak van het tijdkrediet in het oog. Voortaan heb je in de sector, ongeacht je leeftijd recht op 12 maanden extra tijdkrediet, halftijds of voltijdse stelsel en mits een geldig motief, bovenop het basisrecht van 1 jaar. Heb je 5 jaar anciënniteit in je onderneming dan wordt dat 24 maanden extra. Oudere werknemers kunnen voortaan ook hun loopbaan definitief met 1/5 verminderen vanaf 50 jaar voor zover ze een loopbaan van 28 jaar kunnen bewijzen. 
Er worden ook bijkomende inspanningen gedaan door de werkgevers om het vormingsaanbod voor werknemers uit de sector te financieren en het loonplafond voor de terugbetaling van de verplaatsingskosten met de eigen wagen gaat licht omhoog. 
Alle info op het pamflet.