Arbeidstijd in PC 226

Kader voor telewerk

Werkgevers en vakbonden zijn het er over eens dat telewerk, zoals gedefinieerd in artikel 2 van de cao nr. 85 van de Nationale Arbeidsraad, een opportuniteit kan bieden aan werkgever én bediende. Zij zijn van mening dat een collectieve omkadering kan bijdragen tot rechtszekerheid voor werkgever én bediende.
Zij doen dan ook volgende aanbevelingen: 
Zowel in bedrijven waar al telewerk bestaat, als in bedrijven waar dit nog niet het geval is, wordt aanbevolen om een kaderakkoord af te sluiten over: 
 • de frequentie van het telewerk 
 • de dagen en uren waarop telewerk wordt verricht 
 • de tijdstippen waarop werknemer bereikbaar moet zijn en hoe 
 • de technische ondersteuning voor telewerker 
 • de kosten van het telewerk 
 • de voorwaarden en regels voor uitstap uit telewerk 
 • de plaats van het telewerk
Ook over occasioneel telewerk dringen afspraken zich op over:
 • de functies en/of activiteiten binnen de onderneming die verenigbaar zijn met occasioneel telewerk;
 • de procedure om occasioneel telewerk aan te vragen en toe te staan;
 • de eventuele terbeschikkingstelling door de werkgever van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning;
 • de eventuele bereikbaarheid van de bediende tijdens het occasioneel telewerk;
 • de eventuele vergoeding door de werkgever van de kosten verbonden aan het occasioneel telewerk.

Arbeidstijd

Arbeidsduur5

37 urenweek

Sinds 1 januari 2000 is er in de sector een 37 urenweek. Wie meer werkt, moet daar dus compensatieverlof voor krijgen. Zo’n regeling moet in het arbeidsreglement opgenomen worden.

Overuren

Overuren zijn er vanaf het 38e uur. De toeslag wordt pas vanaf het 39e uur betaald met compensatie of 50% toeslag.
Hoe wordt dit berekend?
 • Als er een vorm van tijdsregistratie (bv. prikklok) in je bedrijf is, dan krijg je overloon voor exact de tijd die je overwerkt. Dus in minuten.
 • Als er geen tijdsregistratie in het bedrijf is, dan is er afronding naar elk begonnen halfuur.
 • Overuren op zondag geven recht op een toeslag van 100% naast de gewone wedde.

Afwijkende arbeidsregimes

In principe werken bedienden in het PC 226 enkel overdag, van maandag tot en met vrijdag. Elke afwijking hiervan moet op bedrijfsvlak worden overlegd en in een collectieve arbeidsovereenkomst worden gegoten. Dit betekent dat men voor zaterdagwerk, zondagwerk, nachtwerk, ploegenwerk, de 'vroege', de 'late' enzovoort, moet voorzien in een bijzondere toeslag die onderhandeld moet worden.
Wordt dit in je bedrijf niet toegepast, aarzel dan niet om, vrijblijvend, een LBC-NVK-secretariaat te contacteren.
Meer info?
Contacteer je vakbondsafgevaardigde of neem contact op met een van onze LBC-NVK-secretariaten