Functieclassificatie in PC 226

laptop

Functieclassificatie

Op basis van een analytisch functieclassificatiesysteem werden voor de sector 140 voorbeeldfuncties uitgeschreven. Deze functies zijn ingedeeld in acht klassen. Een analytisch classificatiesysteem waarborgt de grootst mogelijke objectiviteit bij de waardering van de functies.
Functiewaardering heeft te maken met wat er in de functie moet worden gedaan om ze op een normale wijze uit te voeren. Elke functie omvat een geheel van werkzaamheden die door één persoon worden uitgevoerd.
De 140 voorbeeldfuncties zijn bepalend maar kunnen ook richtinggevend zijn. Je functie-inhoud kan afwijken van de voorbeeldfuncties of kan een combinatie zijn van verschillende functies.
Om problemen aan te pakken is er een beroepsprocedure voorzien in 3 fasen: fase 1 en 2 omvatten intern onderzoek en overleg, terwijl fase 3 een externe onafhankelijke beroepscommissie is die op basis van onderzoek en bewijsmateriaal een beslissing zal nemen.
PC 226: Voorbeeldfuncties
De voorbeeldfuncties zijn ingedeeld per klasse en alfabetisch gerangschikt. 
Deze indeling in klassen geldt enkel voor de functies die inhoudelijk overeenstemmen met de paritair vastgelegde functiebeschrijving.
Klasse 1
Bediende uitvoerende taken; Bode; Directiechauffeur; Gatebediende; Huisbewaarder;  Incodeerder sorteermachine; Incodeerder vertrek; Sorteerder; Terminal-assistent passagiers
Klasse 2
Administratief bediende; Bediende bij de boekhouding; Bediende passagiersdienst luchtvaart; Bediende technisch onderhoud gebouwen; Bediende voorraadbeheer; Container loket-bediende; Containerschadebegroter; Facturist; Lijnbediende voorcontainerbehandeling; Magazijnbediende; Passagier reservatiebediende-ferryschepen; Spoorbediende containers; Technisch administratief bediende; Scheepsherstelling; Telefonist-receptionist; Telefonist; Verkoper taksvrije goederen; Vrachtbediende ferryschepen; Vrachtreservatiebediende ferryschepen
Klasse 3
Bediende communicatiesystemen; Bediende expeditie; Bediendeklantendienst; Bediende lading en pleinplanning ferryschepen; Bediendemarketing en verkoop vrachtenferryschepen; Bediende onderhoud containerpark; Bediende opleidingsdienst; Bediende scheepsbevoorrading; Bediende ticketing; Bediende televerkoop; Coördinator douanedienst; Douanebalie bediende; Hulpboekhouder; Inkoper-besteller; Kassier; Klerk bij passagediensten; Koerierbediende; Koerierbediende met bijkomende ondersteunende taken; Ladingmeester ferryschepen; Manifestbediende; Sluisagent-dispatcher sleepdienst
Klasse 4
Bediende bemonsteraar; Bediende containerlogistiek agentuur; Bediende crediteuren; Bediende debiteuren; Bediende internationale handel; Bediende klantendienst na verkoop; Bediende orderbeheer; Beursbevrachter binnenscheepvaart; Computeroperator; Diensthoofd reservaties passagiers; Diensthoofdterminal passagiers; Dispatcher luchthaven; Hoofdmagazijnier; Interne waterklerk; Kaaiexpediteur; Laborant; Operator scheepvaart-informatie; Ladingmeester luchthaven; Scheepsafrekenaar; Secretaris; Shipplanner van containerschepen;Toldeclarant; Tracing-bediende
Klasse 5
Allround bediende luchthaven; Bediende administratie gevaarlijke goederen; Bediende administratie vlootbeheer; Bediende beheer varend personeel; Bediende beheer-informatie; Bediende containerlogistiek-rederij; Bediende dispatching en groupage; Bediende fiscale administratie; Bediende interne kwaliteitszorg; Bediende marketing; Bediende ondersteuning informatica-eindgebruiker; Bediende publiciteit; Bediende veiligheidsdienst; Bevrachter binnenscheepvaart; Boekhouder; Commercieel lijnbediende; Controlebediende douane; Diamantlaborant; Dossierbeheerder goedereninspectie; Gezworen weger en meter; Inspecteur; Ladingplanner; Onderhoudstechnicus; Ploegchef; Runner; Schadebehandelaar; Statistiekbediende; Verificateur van scheepsafrekeningen; Zelfstandig dossierbeheerder goedereninspectie; Zelfstandig toldeclarant
Klasse 6
Analytisch boekhouder; Bediendekalibratie; Bediende lonen en sociale wetten; Bediende operationele klantenservice; Bediende overslag; Bediende vrachtreservaties rederijdiensten; Beheerder verzekeringspolissen; Chef rollend materieel; Coördinator verkoopactiviteiten; Directiesecretaris; Dispatcher; Expediteur; Gasvrijdeskundige; Hoofd rapportage; Hoofdfacturist; Loadcontroller; Operationeel lijnbediende; scheepsagentuur; Programmeur; Transportcoördinator; Verkoper; Verkoper buitendienst; Vrachtquoteerder; Waterklerk
Klasse 7
Bediende pleinplanning; Chef-onderhoud ferry terminal; Kaaicoördinator; Hoofdwaterklerk; Opleidingsverantwoordelijke inspecteurs; Preventieadviseur; Schadebehandelaar rederijdiensten; Systeembeheerder;Veiligheidsadviseur gevaarlijke goederen
Klasse 8
Analyst-programmeur; Bediende chartering; Human resources bediende; Internationaal handelaar grondstoffen; Junior consultant milieuaangelegenheden; Polyvalent expediteur; Transportverantwoordelijke
Meer info?
Contacteer je vakbondsafgevaardigde of neem contact op met een van onze LBC-NVK-secretariaten.

Anciënniteit

Wanneer een bediende voorheen tewerkgesteld is geweest als bediende in een of meerdere ondernemingen van de sector, dan wordt die anciënniteit overgenomen ten belope van 50% vanaf de 10de maand. 
Hoe wordt je anciënniteit precies berekend?
T.e.m. de 9de maand te rekenen vanaf de eerste dag van de maand van indiensttreding geldt een anciënniteit van 0 jaren.
Vanaf de 10de maand wordt de verworven anciënniteit voor de helft overgenomen op voorwaarde dat je als bediende in de sector tewerkgesteld bent. De anciënniteit wordt berekend in volledige maanden – per betrokken onderneming en nadien getotaliseerd – vervolgens gedeeld door 12 en afgerond op het lagere aantal jaren. Vanaf de 10de maand wordt op deze manier een fictieve barema-anciënniteit vastgelegd op 9 maanden vermeerderd met de helft van de overgenomen anciënniteit. 
Anciënniteit op ondernemingsvlak
De anciënniteit in de sector wordt door een flink aantal ondernemingen overgenomen:
Ondernemingen die vóór 1998 ressorteerden onder het PC 213 (paritair comité voor import, export, doorvoer en buitenlandse handel en voor de maritieme en expeditiekantoren) en nu behoren tot het PC 226 (internationale handel, vervoer en aanverwante bedrijfstakken).
Ondernemingen die t.e.m. 31 december 1997 ressorteerden onder PC 218 (Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden) en momenteel behoren tot PC 226.
Ondernemingen die behoren tot het PC 226 en pas voor het eerst bedienden tewerkstellen na 1 januari 1998. Met tewerkstelling als uitzendkracht en/of een arbeidsovereenkomst als student wordt er geen rekening gehouden. De bediende die aanspraak maakt op de gedeeltelijke of gehele overname van anciënniteit, dient de werkgever – op diens vraag – in te lichten tijdens de aanwervingsprocedure. De werkgever kan vragen dat het bewijs hiervan geleverd wordt.