Loonvoorwaarden in PC 226

Actueel - Lonen omhoog
Op 1 januari 2018 stijgen de lonen in PC 226 door de index. Hoeveel je minstens moet verdienen, hangt in PC 226 af van je functie en je anciënniteit in de sector. Aan de hand van deze twee parameters, lees je in het meest actuele overzicht van de loonschalen (of 'barema's') hoeveel je minimumloon bedraagt.

Index

De indexering van lonen en sociale uitkeringen is een belangrijke realisatie van de vakbonden. Met dit systeem wordt de prijsevolutie van een bepaalde korf standaardproducten regelmatig opgevolgd. De lonen en uitkeringen worden automatisch aan die prijsevolutie aangepast. Er is echter geen algemene wetgeving die dit concreet regelt.
De praktische modaliteiten van de indexering (tijdstip, berekeningswijze, percentages...) worden dan ook per sector vastgelegd. Gevolg is dat indexering niet voor alle werknemers op dezelfde moment gebeurt.
In pc 226 worden de lonen geïndexeerd als de spilindex met 1,014% overschreden wordt. Dat betekent dat je je brutowedde vermenigvuldigt met 1,014 om zo het nieuwe bedrag te verkrijgen.

Ecocheques of een gelijkwaardig voordeel

Actueel  - Ecocheques
Sinds het sectoraal akkoord 2009-2010 hebben bepaalde bedienden in pc 226 jaarlijks recht op een bedrag aan ecocheques. 
Ondernemingen kunnen samen met de personeelsvertegenwoordiging afspreken om een zelfde koopkrachtverhoging op een andere manier toe te kennen, bijvoorbeeld door een waardeverhoging van de maaltijdcheques. Waar dat niet gebeurde, gelden volgende regels:
  • de ecocheques worden betaald in de maand december.
  • als referteperiode telt het betreffende kalenderjaar.
  • de waarde van 1 cheques is maximum 10€.
  • iedere bediende heeft recht op een totale waarde van 250€, ongeacht het arbeidsregime waarin gewerkt wordt.
Vragen over de toepassing van de ecocheques in jouw onderneming? Neem contact met je LBC-NVK-afgevaardigde of –secretariaat. 

Eindejaarspremie

Actueel - Lonen omhoog
Bedrag van de premie
  • Jaarlijkse premie gelijk aan de bezoldiging van de maand waarin de uitbetaling plaatsgrijpt.
  • Voor bedienden met een bezoldiging samengesteld uit een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte is de premie gelijk aan het vast gedeelte van de maand waarin de uitbetaling gebeurt, verhoogd met het maandelijks gemiddelde van de veranderlijke gedeelten die betaald werden in de loop van de twaalf maanden die de maand van uitbetaling van de premie voorafgaan.
  • Voor de bedienden die in de loop van het refertejaar overstappen van een voltijds naar een deeltijds arbeidsregime of omgekeerd of die in de loop van het refertejaar overstappen van een deeltijds arbeidsregime naar een ander deeltijds arbeidsregime, wordt de premie als volgt vastgesteld: de som van elk maandloon van het refertejaar (exclusief de jaarpremie, het dubbel vakantiegeld en andere veranderlijke bezoldigingselementen die niet regelmatig en op voortdurende wijze worden toegekend) gedeeld door twaalf.
Toekenningsmodaliteiten
  • Tegelijkertijd voldoen aan twee voorwaarden: in dienst zijn op de datum waarop de premie wordt uitbetaald en effectief in de onderneming tewerkgesteld zijn geweest gedurende het hele refertejaar.
  • 1/12 premie per gepresteerde maand in de onderneming in de loop van het refertejaar voor de bedienden die in dienst zijn op de datum van de uitbetaling van de premie, maar die slechts in de loop van het refertejaar in dienst van de onderneming zijn getreden of de bedienden wier arbeidsovereenkomst een einde neemt voor de datum waarop de premie wordt uitbetaald.
Tijdstip van betaling
Aan het einde van het jaar.