Vorming en outplacement in PC 226

Tijdkrediet Opleiding

Recht op vorming

Wist je dat je als bediende in het PC 226 recht hebt op vorming? Training on the job, vorming, opleiding zijn in deze sector een recht! Het gaat om een opleidingsrecht van 6 dagen per bediende voor 2013-2014.
Dit recht op vorming kan per bedrijf gecombineerd worden, waardoor bijvoorbeeld een bepaalde afdeling vorming van een aantal dagen kan volgen en het jaar nadien een andere afdeling een paar dagen kan volgen.
Met andere woorden, men kan dit aantal dagen vorming samenvoegen in een pot, waaruit kan geput worden. Iedereen moet evenwel de kans op vorming krijgen.
Vormingsfonds Logos
In dit kader is het interessant om de website van het vormingsfonds logos van de het PC 226 te consulteren. Dit fonds is opgericht om:
  • gratis opleidingen voor de bedienden van de sector te organiseren;
  • ondernemingsopleidingen te subsidiëren;
  • andere vormingsinitiatieven voor risicogroepen en toekomstige werknemers voor de sector te financieren.
Wordt dit recht op vorming/opleiding in jouw bedrijf niet toegepast, contacteer de LBC-NVK.

Recht op outplacement

Wat is outplacement of ontslagbegeleiding? 
Outplacement is het geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van een werkgever door een derde, de dienstverlener genaamd, individueel of in groep worden verleend om een werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden.
Wie heeft binnen het paritair comité 226 recht op outplacement?
Wettelijk heeft elke werknemer ouder dan 45 jaar hier recht op in geval van ontslag door de werkgever. In het paritair comité 226 is dit - onder impuls van de vakbonden - uitgebreid naar alle bedienden, ongeacht hun leeftijd.
Dus elke bediende die door de werkgever ontslagen wordt, tenzij om dringende reden of tijdens de proefperiode, heeft recht op outplacementbegeleiding. De werkgever is verplicht je bij ontslag op dit recht te wijzen.
En kaderleden? 
Ook zij kunnen dit recht laten gelden.
Wie betaalt outplacement?
Het Sociaal Fonds neemt de kosten ten laste. Sectoraal is Right Management aangeduid als aanbieder van het outplacement. Het is dus niet de werkgever zelf die hiervoor opdraait.
Wordt dit recht op vorming/opleiding in jouw bedrijf niet toegepast, contacteer de LBC-NVK.