Cao 2017-2018

cameraman
Info op maat van je sector
In deze rubriek vind je verder nog meer informatie over de sectorale cao's die bestaan in jouw sector. Daartoe leggen we links naar de federale overheidssite FOD die een zeer uitgebreid overzicht van integrale cao-teksten overzichtelijk heeft gerangschikt. Als er een recente cao is afgesloten die nog niet op de site van het ministerie staat, maar waarover wij reeds beschikken, dan vind je deze eveneens op deze site. Idem dito voor samenvattingen, toelichtingen
Downloadbare cao's voor het PC 227:
PC 227: link cao (overheidswebsite)

Eisenbundel 2017-2018

sociaal overleg
In PC 227 overhandigden de vakbonden hun eisenbundel aan de werkgever.

Koopkracht

  • 500 EUR eindejaarspremie voor iets minder dan 1% loonmassa (cf. vorige cao 250 EUR = 0,5% loonmassa)

Syndicale premie 

  • 50 EUR, te financieren met sociale bijdrage van 0,1% loonmassa

Terugdringen oneigenlijke tewerkstellingsformules

  • De taxshift geeft voor 2017 een geprojecteerd voordeel van 3,24% van de loonmassa voor de sector. Deze dient aangewend voor tewerkstelling.  Anderzijds zijn er veel oneigenlijke vormen van tewerkstelling (type SMART) die de stabiliteit en de groei van de sector bedreigen.
  • Rapportering per 6 maanden aan het sociaal fonds van alle aantallen werknemers, zelfstandigen die rechtstreeks factureren aan de onderneming, werknemers van een onderaannemer met een contract van onbepaalde duur en uitzendkrachten, met daarnaast alle mensen onder 1bis, andere werknemers van onderaannemers of zelfstandigen die factureren via een 3de onderneming.
  • Indien de 2de groep groter is dan 10% van de eerste groep, betaalt de onderneming een bijkomende bijdrage van 3,24% ten voordele van de risicogroepen voor de 4 daaropvolgende kwartalen.

Flexibiliteit

  • Aanpassen van de flexibiliteitsvergoedingen, conform eerdere toezegging
  • Uitvoering aanpassing cao flexibiliteit, zoals voeger reeds overeen gekomen

Opleiding

  • Versneld groeipad naar 5 opleidingsdagen per jaar

Telewerk

  • Kader voor telewerk: aanbeveling tot het invoeren van telewerk, waarvan de modaliteiten verplicht in het arbeidsreglement of ondernemings-cao opgenomen moeten worden.