Cao 2013-2014

cameraman
Info op maat van je sector
In deze rubriek vind je verder nog meer informatie over de sectorale cao's die bestaan in jouw sector. Daartoe leggen we links naar de federale overheidssite FOD die een zeer uitgebreid overzicht van integrale cao-teksten overzichtelijk heeft gerangschikt. Als er een recente cao is afgesloten die nog niet op de site van het ministerie staat, maar waarover wij reeds beschikken, dan vind je deze eveneens op deze site. Idem dito voor samenvattingen, toelichtingen
Downloadbare cao's voor het PC 227:
PC 227: link cao (overheidswebsite)

Eisenbundel 2015-2016

sociaal overleg
In PC 227 overhandigden de vakbonden hun eisenbundel aan de werkgever.

1. Syndicale premie

Gebruik van de 0,3 % netto loonmarge via de invoering van een syndicale premie van 135 € 

2. Koopkracht 

Forfaitaire verhoging met 19 € van de barema’s en de reële lonen

3. Tewerkstelling

Controle of de 2% van de indexsprong aan tewerkstelling wordt besteed

Cao-akkoord 2013-2014

1. Koopkracht
De huidige economische toestand laat niet toe het afgesproken groeipad voor de toeslagen voor het uitvoeren voor werk op zon- en feestdagen nu verder te zetten. De partijen bevestigen evenwel deze afspraak. Bij meer gunstige economische omstandigheden wordt de verdere verhoging van die vergoedingen opnieuw besproken. 
2. Flexibiliteit
Na advies van de dienst individuele betrekkingen van de FOD WASO, blijkt de afwijking van art. 38ter die is voorzien in de CAO inzake flexibiliteit, niet te beantwoorden aan de bepalingen van de Arbeidswet.
De partijen komen overeen de sector-cao inzake flexibiliteit aan te passen zodat duidelijk is dat de 11uur rusttijd tussen twee prestaties van toepassing blijft en er een sluitende regeling komt over een eventuele afwijking van de 35 uur rusttijd per 7 dagen, die beantwoordt aan de criteria van de Arbeidswet en de werkbaarheid van het werk.
De partijen komen overeen om bijkomend te expliciteren dat de bepalingen met betrekking tot het niet cumuleren van de toeslagen enkel betrekking hebben op het cumuleren van de specifiek in de cao bepaalde toeslagen inzake nachtarbeid en arbeid op zon- en feestdagen. De cao-toeslagen zijn wel cumuleerbaar met de gebeurlijke toeslagen in toepassing van de Arbeidswet. 
De partijen engageren zich om voor 1 juli een praktische handleiding overeen te komen over de concrete toepassing van de Arbeidswet en de sector-cao inzake arbeidsduur. In geval van betwisting over de toepassing van deze regels bij de voorbeelden, wordt de zaak voor bindend advies voorgelegd aan de dienst individuele betrekkingen van de FOD WASO. De aldus overeengekomen praktische handleiding wordt verspreid via mediarte.be
3. Terugbetaling van de verplaatsingskosten voor verplaatsing woon-werk vanaf 1 januari 2015
a. Voor de werknemers die aanspraak maken op een tussenkomst in de kosten voor gemeenschappelijk vervoer (cao 19ter) wordt de bijdrage van de werkgever in de verplaatsingskosten opgetrokken naar 80 %.
De werknemers van de privésector kunnen van gratis woon-werkverkeer genieten indien de volgende voorwaarden zijn nageleefd:
de werkgever neemt minstens 80% ten laste van de prijs van het openbaar vervoer; 
de werkgever sluit een "Overeenkomst Derde Betaler voor de privésector" met de vervoersmaatschappij. 
Op basis van deze derdebetalersovereenkomst verbindt de vervoersmaatschappij zich ertoe om aan de werknemers van de overeenkomstsluitende onderneming gratis valideringsbiljetten te verstrekken. De kosten hiervan worden door de vervoersmaatschappij ten belope van 80% bij de werkgevers gerecupereerd en voor de overige 20% bij de overheid.
De werknemers hoeven dus zelf niets meer te betalen, en de werkgever hoeft het resterende deel ook niet zelf bij de overheid terug te vorderen. 
b. Een tussenkomst in de verplaatskosten woon-werk voor werknemers die gebruik maken van een eigen vervoermiddel die berekend wordt op 50 % van de prijs van een treinkaart over hetzelfde aantal kilometers, ongeacht de hoogte van het jaarloon, maar beperkt tot maximum 25 EUR per maand.
4. Toekennen van een syndicale premie
De werkgevers wijzen vandaag de vraag tot invoering van een syndicale premie af. Zij engageren zich er evenwel toe om de argumenten van hun leden tegen een dergelijke premie te verzamelen en mee te delen, ten einde een debat over deze redenen te voeren in het paritair comité. 
5. Vorming
Verlengen van het huidig akkoord
6. Tijdskrediet
Verlengen van het huidig akkoord
7. Vakantie
Toekennen van een bijkomende dag vakantie per 5 jaar dienst, pro rata voor werknemers met een deeltijdse tewerkstelling, met een maximum van 3 extra anciënniteitsdagen, vanaf 1 januari 2015.
Niet cumuleerbaar met bestaande bedrijfseigen regeling inzake extralegale vakantiedagen.
8. Einde loopbaan
Verlengen van de bestaande akkoorden.