Wat is PC 227?

De media: de audiovisuele sector en het paritaire comité 227

satelieten
Alweer enige tijd geleden is er een paritair comité opgericht voor de audiovisuele sector. Specifiek gaat het hier om de commerciële televisiebedrijven: denk aan VTM, Canal+, Vitaya... Maar ook om de hele onderaannemingssector: eerst en vooral zijn dat dus de productiehuizen waarbij Woestijnvis  bij het grote publiek wel het bekendste is.  Zij leveren programma's op bestelling aan de zenders. Daarnaast zijn er de facilitaire bedrijven zoals VideoHouse die zorgen voor studio's, materiaal allerhande, cameramensen... en die dus werken voor de productiehuizen of rechtstreeks voor de zenders.
Het is al bij al een relatief kleine sector waar enkele duizenden mensen werken met een arbeidsovereenkomst (een bediendecontract). Een flink aantal werken met een zelfstandigenstatuut.  Het gaat onder meer om monteurs, kabelslepers, cameramensen, regisseurs, journalisten, artiesten....

Cao's (downloadbaar)

Het paritair comité 227 is een redelijk recent paritair comité. Er moeten dus nog heel wat afspraken gemaakt worden, maar er is ook al heel wat geregeld. Eerst en vooral is er de collectieve arbeidsovereenkomst over arbeidsorganisatie en flexibiliteit. Er is ook een functieclassificatie en de daaraan gekoppelde sectorbarema's.
Er zijn op sectorniveau ook afspraken gemaakt over: syndicale afvaardiging, indexatie van de lonen, eindejaarspremie en crisismaatregelen. Elke twee jaar worden er ook sectoronderhandelingen gevoerd over volgende onderwerpen: brugpensioen, vorming en risicogroepen en tijdskrediet.

Wat concreter 

PC 227 : toepassingsgebied  
  • bedienden 
  • federaal, weliswaar overwegend Nederlandstalig 
  • wel enkel commercieel, dus niet VRT en RTBF, wel de commerciële onderaanneming van die zenders 
  • maar ook alle andere huidige en toekomstige media/dragers via dewelke 'content' verspreid wordt, actueel klassiek voorbeeld in deze is internet cf. the late mao magazine, dewereldmorgen ...
3 groepen
a. de televisie- én radiostations; 
b. de onderaanneming; 
b1. productiehuizen; 
b2. facilitaire bedrijven
Deze drie groepen zijn vertegenwoordigd door drie respectievelijke federaties 
a. febelav: federatie der belgische audiovisuele ondernemingen 
b. votp: Vlaamse onafhankelijke televisieproducenten 
c. votf: Vlaamse onafhankelijke televisie-facilitaire bedrijven
Langs werknemerszijde kennen we de drie traditionele vakorganisaties ACV, ACLVB en ABVV

Het belang van een paritair comité voor de audiovisuele sector 

Een paritair comité vormt een wettelijk kader waarbinnen afspraken (vooral cao's) kunnen gemaakt worden op het vlak van de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ruimste betekenis van het woord. Denk daarbij niet alleen aan loon en arbeidstijd, maar ook aan afspraken op het vlak van minimumbezetting, deontologie en redactiestatuut, free-lance tewerkstelling, werkzekerheid...
Naast het 'legaliseren' van de sector kan het belang van zo'n paritair comité moeilijk overschat worden in zijn rol om sociale dumping tegen te gaan. Gezien het ontbreken van een wettelijk kader in deze sector wordt de concurrentie ook uitbundig gevoerd op het niveau van de werkomstandigheden, de loon- en arbeidsvoorwaarden.  Hoe lager de loonkost, des te scherper de prijs die het bedrijf kan aanbieden.  Die lagere loonkost wordt niet alleen bereikt door minimale condities aan te bieden aan het personeel, maar ook door grijze en ronduit illegale praktijken op vlak van sociaal recht te goeder of te kwader trouw toe te passen. 
Minder florissante tot ronduit deplorabele arbeidsomstandigheden hebben onvermijdelijk hun weerslag op de kwaliteit van de audiovisuele producties.  Dit ontgaat de kijker of de luisteraar op termijn ook niet. 
Kortom: je kan pas een kwaliteitsvolle productie hebben als je correcte loon- en arbeidsvoorwaarden creëert.

Sociaal Fonds 

Mediarte.be is het Sociaal Fonds voor de Audiovisuele Sector.
Voor meer info: www.mediarte.be

Bevoegdheidsgebied PC 227 Audiovisuele Sector

mengpaneel
PC 227
Paritair Comité voor de audiovisuele sector.
Oprichting en wijziging bevoegdheidsgebied
[0] K.B. 31.05.2001 B.S. 19.06.2001
Artikel 2
bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers, die hoofdzakelijk of bijkomstig volgende ondernemingsactiviteiten uitvoeren:
1° ontwerpen, produceren, exploiteren of uitzenden van radio- of televisieprogramma's;
2° ontwerpen, produceren of realiseren van audiovisuele producten, andere dan langspeelfilms;
3° toelevering van audiovisuele faciliteiten, zijnde conceptiewerk, diensten, materieel of personeel voor de uitvoering van de activiteiten vermeld onder punt 1° of 2°.
De bevoegdheid van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector inzake radio- of televisieprogramma's en audiovisuele producten strekt zich uit tot alle mogelijke gebruikte media.
Onder media worden onder meer verstaan :
a) radio;
b) televisie;
c) internet.
Artikel 3
Het Paritair Comité voor de audiovisuele sector is niet bevoegd voor de activiteiten die ressorteren onder het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het filmbedrijf.
Artikel 4
Het Paritair Comité voor de audiovisuele sector is vanaf de datum van zijn installatie eveneens bevoegd voor de werknemers en hun werkgevers die vóór de inwerkingtreding van dit besluit onder de bevoegdheid van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden ressorteerden.