Lees meer over de cao 2017-2018

Gisteren werd door vakbonden en werkgevers een sectoraal akkoord bereikt voor de periode 2017-2018 voor de werknemers van het Paritair Comité 320 voor de begrafenisondernemingen.
Binnen het strakke kader van het interprofessioneel akkoord hebben we toch een goed resultaat kunnen bereiken.
Verhoging van de lonen met 1,1 % vanaf 1 juli 2017
De barema’s en de reële brutolonen van alle werknemers in de sector zullen vanaf 1 juli 2017 verhoogd worden met 1,1 %.
Tijdskrediet en landingsbanen
De rechten op tijdskrediet en landingsbanen worden door het akkoord verlengd en gemaximaliseerd. Dat betekent concreet een recht op : 
 • Voltijds en halftijds tijdskrediet met motief zorg (51 maanden) en motief opleiding (36 maanden)
 • Landingsbaan halftijds en 4/5e met uitkeringen vanaf 55 jaar voor 20 jaar nachtarbeid, zwaar beroep en lange loopbaan
Bestaande afspraken over o.a. de Vlaamse aanmoedigingspremies bij tijdskrediet en de specifieke regels over de berekening van de opzeggingsvergoeding bij ontslag worden verlengd.
Eindeloopbaan SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag)
Door het akkoord zullen volgende systemen van SWT in de sector mogelijk zijn:
 • SWT 20 jaar nachtarbeid en zwaar beroep op 58 jaar in 2017 en  59 jaar in 2018 
 • SWT lange loopbaan 40 jaar op 58 jaar in 2017 en 59 jaar in 2018
Ook de specifieke regel over de berekening van de aanvullende SWT-vergoeding na tijdskrediet (op basis van oorspronkelijk arbeidsregime) wordt verlengd.
Mobiliteit
De fietsvergoeding zal verhogen van 0,22 € naar 0,23 € per kilometer.
Opleiding
Naast het verlengen van bestaande vormingstussenkomsten werd een eerste belangrijke stap gezet in het recht op vorming voor werknemers. Onverminderd de wettelijke bepalingen wordt voor alle werknemers van categorie 3 en 4 van de sector een minimumrecht op vorming voorzien.
Werknemers met een functie behorend tot klasse 3 van de sector zullen vanaf september 2017 minstens 20 uren vorming moeten krijgen op 3 jaar, voor werknemers behorend tot klasse 4 gaat het om 30 uren vorming.
Arbeidsorganisatie / flexibiliteit
Vakbonden en werkgevers wensen in de sector geen verdere uitbreiding van de flexibiliteit en handhaven uitdrukkelijk het verbod op nachtarbeid, zondagarbeid en arbeid op wettelijke feestdagen met uitzondering van de bestaande regeling voor wachtdiensten. Elke eventuele andere gewenste vorm van grote flexibiliteit kan op ondernemingsvlak enkel ingevoerd worden door middel van een cao onderhandeld en getekend door minstens 1 syndicale organisatie die vertegenwoordigd is binnen het PC 320 én na voorlegging aan en goedkeuring door het PC.
Het krediet van 100 vrijwillige overuren voorzien door de Wet Peeters wordt opgetrokken naar maximum 150 vrijwillige overuren op jaarbasis.
Syndicale premie
Vanaf de uitbetaling 2017 wordt de premie verhoogd naar 145 €  (75 € voor halftijdse werknemers).
Los van het sectorakkoord
Vorige week werd een Plan voor Eerlijke Concurrentie gesloten om sociale fraude in de sector te bestrijden. Er wordt daarbij gewerkt aan een eenvoudiger statuut voor de “gelegenheidswerkers” waarbij deze werknemers vanaf 2018 zonder veel administratieve rompslomp inzetbaar zullen zijn en toch alle gepresteerde uren geregistreerd kunnen worden.
Het uitwerken van de tweede pensioenpijler zoals voorzien in voorgaande sectorakkoorden zit tevens in een finale fase.

Eisenbundel 2017-2018

In de sector van de begrafenisondernemers hebben de vakbonden hun eisenbundel voor de cao-onderhandelingen ingediend. 
Koopkracht 
Bruto koopkrachtverhoging met 1,1% van de barema’s en de reële lonen
Tijdskrediet en landingsbanen 
 • Maximaliseren rechten op tijdskrediet en landingsbanen :
 • Halftijds en voltijds tijdskrediet met motief zorg (51 maanden) en opleiding (36 maanden)
 • Landingsbanen vanaf 55 jaar zware beroepen / nachtarbeid / lange loopbaan
 • Behoud en verlenging van bestaande afspraken o.a. aanmoedigingspremies Gewest en berekening van de verbrekingsvergoeding na tijdskrediet 
Eindeloopbaan SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag)
 • SWT 20 jaar nachtarbeid en zwaar beroep op 58 jaar in 2017 en  59 jaar in 2018 cfr NAR cao 121
 • SWT lange loopbaan 40 jaar op 58 jaar in 2017 en 59 jaar in 2018 cfr NAR cao 125
 • Verlenging bepaling berekening van de aanvullende SWT-vergoeding op oorspronkelijk arbeidsregime na tijdskrediet
Opleiding
 • Uitwerken van sectorale vormingsmogelijkheden en tegemoetkomingen
 • Programmatie 5 dagen individueel per jaar per VTE
Telewerk
Sectoraal kader uitwerken met minimumvoorwaarden en –vergoeding
Mobiliteit
Fietsvergoeding mee laten evolueren met maximaal fiscaal toegelaten bedrag
Syndicale afvaardiging
Oprichting syndicale afvaardiging mogelijk maken in kleinere ondernemingen vanaf 10 werknemers en/of per groep van verbonden entiteiten
Syndicale premie
Verhogen tot maximaal toegelaten fiscaal bedrag van 145 €

Collectieve Arbeidsovereenkomsten online...

Handig: bezoek de federale overheidssite PC 320: link cao ... 

Sectorakkoord 2015-2016 in PC 320 - Begrafenisondernemingen

Eind oktober bereikten vakbonden en werkgevers een sectoraal akkoord voor de periode 2015-2016 voor de werknemers van het Paritair Comité 320 voor de begrafenisondernemingen.
We geven graag een overzicht van de belangrijkste punten uit dit akkoord :

Koopkrachtverhoging vanaf 1 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 zullen de brutolonen verhogen met 0,5 %.

Aanvullend pensioen

De invoering van een sectoraal aanvullend pensioen zal verder onderzocht worden, waarbij het bedrag van de ecocheques zal omgezet worden in deze 2e pensioenpijler. Dat was reeds voorzien in het sectorakkoord van 2013-2014 en wordt nu aangevuld met 0,3% van de loonmassa. Indien de invoering van een sectoraal aanvullend pensioen om bepaalde redenen op korte termijn niet haalbaar zou blijken, blijven de ecocheques behouden en zullen vakbonden en werkgevers opnieuw overleggen over een andere besteding van de 0,3 % nettomarge.

Tijdskrediet en landingsbanen

De rechten op tijdskrediet worden door het akkoord gemaximaliseerd. Dat betekent concreet :
 • Voltijds en halftijds tijdskrediet met motief gedurende 36 maanden
 • Landingsbaan halftijds en 4/5e met uitkeringen vanaf 55 jaar voor 20 jaar nachtarbeid, zwaar beroep en lange loopbaan van 35 jaar (= intekenen op NAR cao 118)
 • Landingsbaan vanaf 50 jaar voor zwaar beroep en lange loopbaan 28 jaar (zonder RVA-uitkering).
Behoud Vlaamse aanmoedigingspremies voor alle werknemers.
Indien de werknemer minstens 5 jaar anciënniteit in de onderneming heeft op het ogenblik van het ontslag dan zal de opzeggingsvergoeding bij ontslag berekend worden op basis van het werkregime vóór aanvang van het tijdskrediet indien de arbeidsprestaties minder dan 2 jaar vóór het ontslag werden verminderd.

SWT

Eind juni werd reeds een akkoord gesloten om SWT op 60 jaar tot eind 2017 mogelijk te maken.
Nu werd ook een akkoord bereikt over SWT op 58 jaar voor nachtwerk en zware beroepen tot 31 december 2016.
De berekening van de aanvullende SWT-vergoeding na tijdskrediet zal gebeuren op basis van oorspronkelijk arbeidsregime vóór ingang van het tijdskrediet.

Opleidingspremies

De bestaande opleidingspremie van 50 € voor werknemers die een opleiding volgen zal nu ook toegekend kunnen worden voor opleidingen buiten de werkuren. Er zullen bovendien nog bijkomende tegemoetkomingen uitgewerkt worden voor risicogroepen die de cursus begrafenisondernemer volgen of  hun rijbewijs B behalen via een erkende rijschool.

Syndicale premie

De syndicale premie wordt verhoogd naar 135 € voor wie minstens 115 dagen heeft gewerkt. Heb je 65 of meer dagen gewerkt, dan bedraagt de premie 70 €. De referteperiode loopt van 1 juli het voorgaande jaar tot 30 juni het lopende jaar.