Eindejaarspremie

eindejaarspremie
Net zoals vorig jaar zal binnenkort de eindejaarspremie en de syndicale premie uitbetaald worden via de tussenkomst van het sociaal fonds. Alle werkgevers van de sector storten een bijdrage in dit fonds op basis van de betaalde lonen. Dit gebeurt via de RSZ-afhouding. Met deze bijdragen zorgt het fonds voor de betaling van de eindejaarspremie, de vakbondspremie en ook de opleidingspremie.
Je ontvangt hiervoor een attest van het sociaal fonds. Als lid van LBC-NVK (ACV) kan je je attest terugbezorgen bij onze secretariaten. We zorgen voor een vlotte afhandeling en je ontvangt met hetzelfde attest ook je vakbondspremie. 

Bedrag van de eindejaarspremie

 • 8,33 % van de brutolonen verdiend in de periode tussen 1 juli 2016 en 30 juni 2017. Voor arbeiders wordt dit percentage berekend op 108% van de brutolonen omdat hier ook rekening gehouden wordt met het vakantiegeld.
 • Op het attest dat je ontvangt zal het totale bedrag vermeld zijn, alsook de RSZ-afhouding en de bedrijfsvoorheffing.

Toekenningsmodaliteiten

 • Alle werknemers die tijdens de referteperiode tewerkgesteld waren in de sector van de begrafenisondernemingen ontvangen begin december een attest van het Sociaal Fonds voor de Begrafenisondernemingen. Daarop staat het bedrag aan eindejaarspremie vermeld, met een minimum van 50 euro netto. Deze fiche bevat ook het attest voor de vakbondspremie. Onze leden bezorgen het formulier van de eindejaarspremie aan LBC-NVK of op hun plaatselijk ACV-kantoor in plaats van het terug te sturen naar het Sociaal Fonds!
 • De eerste 30 dagen zonder loon wegens ziekte, beroepsziekte, arbeidsongeval, bevallingsrust en vaderschapsverlof worden gelijkgesteld met arbeidsprestaties.
 • Volgende werknemers ontvangen een eindejaarspremie als zij in het lopende jaar de sector verlieten:  
  • werknemers met SWT (brugpensioen)
  • werknemers die ontslag hebben genomen
  • ontslagen werknemers, behalve bij dringende reden
  • rechthebbenden na overlijden

Tijdstip van betaling

Vanaf 15 december 2017, na verwerking van het attest.