Wat is PC 321?

  • Er werken ongeveer 2.500 werknemers in deze sector. Een derde arbeiders, twee derde bedienden.
  • De sector telt zo'n 25-tal ondernemingen.
  • Het grootste bedrijf van de sector is Febelco.

Bevoegdheidsgebied PC 321 Farmaceutische Groothandel

Instrumenten
PC 321
Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen.
Oprichting en wijziging bevoegdheidsgebied
[0] K.B. 08.06.1976 B.S. 21.09.1976
Artikel 1
Bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, te weten voor de werkgevers die de bedrijvigheid van groothandelaar-verdeler in geneesmiddelen uitoefenen en voor de werknemers in het algemeen die zij tewerkstellen.
Onder groothandelaar-verdeler in geneesmiddelen dient te worden verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, houder van een vergunning voor de handel in of de verdeling van geneesmiddelen in het groot, afgeleverd door de Minister van Volksgezondheid en van het Gezin ter uitvoering van de reglementering betreffende de fabricage, de bereiding en distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen.
Onder geneesmiddelen dient te worden verstaan elk drogerij, zelfstandigheid, bereiding of samenstelling die wordt voorgesteld genezende of voorbehoedende eigenschappen te bezitten, onverschillig of zij voor de geneeskunde voor mens of dier is bestemd en zoals wordt bedoeld door voormelde reglementering.
De werkgevers die meerdere economische activiteiten uitoefenen ressorteren onder de werkingssfeer van dit paritair comité voor wat de werknemers aangaat die zij tewerkstellen met het oog op het nakomen van hun verplichtingen als groothandelaar-verdeler in geneesmiddelen.