Cao 2015-2016

Eisenbundel 2015-2016

sociaal overleg
In PC 322 overhandigden de vakbonden hun eisenbundel aan de werkgever.

Eindejaarspremie

 • Toekenning van een volwaardige eindejaarspremie van 8,33%
 • Verbetering van de toekenningsvoorwaarden:
  • Bij twee opeenvolgende referteperiodes waarin de uitzendkracht < 65 dagen presteert, worden de dagen van beide referteperiodes samengeteld voor de opening van het recht. Indien deze som ≥ 65 dagen, wordt een eindejaarspremie uitgekeerd op basis van de referteperiode waarin de meeste dagen werden gepresteerd (vb. 2013-2014: 50 dagen; 2014-2015: 30 dagen; eindejaarspremie wordt (in 2015) uitbetaald op basis van 50 dagen)
  • Recht op basis van 494 uren (=65 X 38u/5) in plaats van 520 uren
  • Gelijkgestelde dagen moeten effectief meegeteld worden.

Structureel evenwicht tussen uitgaven en inkomsten van het Sociaal Fonds uitzendkrachten

Herbekijken van het systeem van aanvullende vergoeding bij ziekte

 • Gewaarborgd loon bij ziekte tijdens contract, ongeacht statuut van de werknemer
 • Aanvullende vergoeding bij ziekte (eventueel forfaitair) die doorloopt na het einde van de arbeidsovereenkomst
 • Aanvullende vergoeding bij ziekte (eventueel forfaitair) ontstaan onmiddellijk na einde van het contract (eventueel ten laste van het sociaal fonds)
 • Aanvullende vergoeding bij langdurige ziekte ten laste van het sociaal fonds, (maximumperiode, sectorale anciënniteitsvoorwaarde)

Vervoerskosten

 • Terugbetaling 100% ongeacht het transportmiddel
 • Voor uitzendkrachten met zeer korte opdrachten is het vaak niet opportuun om een abonnement te nemen voor het openbaar vervoer, terwijl de terugbetaling van de verplaatsingskosten toch gebeurt op basis van de abonnementsprijzen (week of maandtreinkaarten). Voor deze kortlopende contracten moet een “gecorrigeerde” tussenkomst (vb. op basis van een ticket i.p.v. een abonnement) van de werkgever voorzien worden
 • 100% derde betalersregeling 

Tweede pensioenpijler

 • Invoeren van een aanvullend pensioen moet kaderen binnen het harmoniseringstraject en moet een globale meerwaarde hebben ten opzichte van de huidige regeling
 • Minimale bijdrage voor iedereen, voor sectoren die daar boven zitten een hogere bijdrage of compensatie.
 • Overdraagbaarheid naar andere sectoren.
 • Neutrale inrichter van het pensioenfonds.

User pay (gelijk loon voor gelijk werk)

 • Voordelen toegekend aan vaste werknemers van de gebruiker op basis van collectieve regelingen of door een FBZ moeten ook toegekend worden aan de uitzendkrachten (o.a. kostenvergoedingen).
 • Equivalent van de vergoedingen die sectoraal doorgeschoven worden naar het ondernemingsniveau op basis van een enveloppe (mechanisme uitwerken)

Jaarlijkse vakantie

 • RJV voor alle uitzendkrachten (artikel 26, tweede lid Uitzendarbeidwet)
 • Opname van vakantiedagen onder contract voor alle uitzendkrachten in alle gevallen

Vorming

 • Verstrenging van de controle – efficiëntere uitkering en betere inhoudelijke beoordeling op de trekkingsrechten en aanwending van de vormingsmiddelen 
 • Verplaatsingsvergoedingen voor alle uitzendkrachten die vormingen volgen
 • Verplichte veiligheidsopleiding

Mystery shopping voor discriminerende en valse vacatures georganiseerd door de sociale partners

Verhoging syndicale premie (sociaal voordeel)

Strijd tegen deloyale concurrentie

 • Aanpak detacheringsbureaus