Cao PC 336

Akkoord 2015-2016

Begin december 2015 werd een cao-akkoord bereikt voor 2015-2016 in pc 336.

1. Koopkracht

De loonenveloppe van 0,5% van de bruto-loonmassa totale kost voor de werkgever alle lasten inbegrepen,  vermeerderd met de loonenveloppe van 0,3% van de loonmassa in netto zonder bijkomende kosten voor de werkgever, zoals vermeld in de wet van 28 april 2015, wordt aan de werknemers toegekend volgens de volgende modaliteiten: 
 • verhoging van het effectieve bruto maandloon met 14 EUR
 • vanaf 1 april 2016
 • Pro rata toekenning aan deeltijdse arbeiders volgens hun deeltijdse arbeidsregeling
 • Gelijkwaardige voordelen: de maandelijkse loonsverhoging is niet van toepassing voor de werknemers die in 2015-2016 volgens bedrijfseigen modaliteiten effectieve verhogingen van het loon en/of andere voordelen toegekend krijgen die evenwaardig zijn. Aanrekening van voordelen op basis van totale kost voordeel op loonkost 14 EUR per maand (bruto + patronale RSZ). Wanneer wordt geopteerd voor een toekenning via de maaltijdcheque, betekent dit een verhoging van de maaltijdcheque met 1 EUR per gewerkte dag vanaf 1 april 2016.
 • Een éénmalige premie van 42 EUR, te betalen met het loon van maart 2016, voor de werknemer die voltijdse prestaties levert gedurende de volledige referteperiode van 1/01/2016 tot en met 31/03/2016. 

2. Tijdskrediet (periode 01/07/2015 – 31/12/2017)

 • 1/5 Tijdskrediet eindeloopbaan vanaf 55 jaar in het kader van cao nr 118 van de NAR en mits 5 jaar anciënniteit in de onderneming ( lange loopbaan 35 jaar; zwaar beroep en 20 jaar nachtarbeid) voor periode 01/07/2015 tot 31/12/2016.
 • Tijdskrediet met motief 24 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet met motief voor werknemers met minstens 3 jaar anciënniteit in de onderneming 
 • Tijdskrediet met motief 36 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet met motief voor werknemers met minstens 5 jaar anciënniteit in de onderneming 
 • Verlenging bestaande clausule: voor niet-uitvoerende bedienden en voor de bedienden die een functie uitoefenen die niet door een andere bediende in het bedrijf wordt uitgeoefend, vereist de uitoefening van het recht op tijdskrediet de goedkeuring van de werkgever.

3. Vorming en opleiding

 1. Verlenging bijdrage risicogroepen 0,10% aan Fonds voor Vorming voor periode 1 april 2016 tot 31 maart 2017
 2. Bijkomende bijdrage voor Vorming van 0,02% aan Fonds voor Vorming voor periode van april 2016 tot 31 maart 2017. Deze bijdrage geldt als voorafname van eventuele toekomstige bijkomende opleidingsinspanningen. 
 3. De bijdrage 0,10% (+ 0,02%) aan het Fonds voor Vorming wordt prioritair aangewend ter bevordering van de vorming van de werknemers door gelijktijdig volgende maatregelen te voorzien: 
 • gratis opleidingen via een aanbod samengesteld in samenwerking met andere organisaties (publiek en privaat)
 • opleidingspremies voor bedrijven volgens volgende modaliteiten:
  • Wie komt in aanmerking?
   • Alle werknemers 
   • De bedrijfsleider
  • Welke opleidingen komen in aanmerking 
   • Opleidingen binnen en buiten de werkuren
   • Betalende opleidingen met externe docent (via factuur) 
   • Bedrijfsopleiding met externe docent (factuur) 
   • Opleidingen die verband houden met de functie van de bediende
   • Opleidingen met speciale leermethodes, bijvoorbeeld e-learning, op voorwaarde dat er een controleerbaar registratiesysteem bestaat
  • Welke opleidingen komen niet in aanmerking? 
   • Opleidingen die specifiek handelen over het bedrijf, de werkmethoden van het bedrijf of producten eigen aan het bedrijf
   • Gratis opleidingen of opleidingen door, leveranciers van specifiek product
   • Examentijd en teambuildingactiviteiten
  • Hoeveel wordt aan de onderneming terugbetaald?
   • 60 € per dag 
   • Dag = 6u, halve dag = 3u
   • Maximum 1 x de jaarlijkse bijdrage aan het Fonds Vorming met garantie van minimum 1750 euro wanneer de bijdrage minder bedraagt dan 1750 euro. 
In de schoot van het vormingsfonds zullen het sectorale aanbod en de benutting, periodiek worden opgevolgd en geëvalueerd met het oog op een maximale participatie.

4. Functieclassificatie

De werkzaamheden voor een functieclassificatie zullen worden verdergezet. Wanneer er een finale regeling bereikt wordt mbt de functieclassificatie zullen de werkzaamheden opgestart worden ter voorbereiding van het opstellen van een sectorale minimumloonschaal op basis van de functieclassificatie. 

5. Sociale vrede

De organisaties verbinden zich ertoe de sociale vrede te bewaren en zullen geen bijkomende eisen stellen op het niveau van het paritair comité en op het vlak van de onderneming voor de duur van dit akkoord. De sociale partners van het Paritair Comité 336 bevestigen dat het niet de bedoeling is van de partijen om bestaande afspraken of gebruiken in de ondernemingen te wijzigen of ongedaan te maken.  Indien daar, door het sluiten van dit sectoraal akkoord 2015-2016, in de ondernemingen conflicten over zouden ontstaan, dan kunnen deze aangekaart worden op het niveau van het Paritair Comité.

6. Duur

Dit akkoord wordt gesloten voor de duur van 2 jaar van 1 januari 2015 tot 31 december 2016, behalve voor de punten waarvoor andere data zijn voorzien.

Sociaal overleg in sector Vrije Beroepen (pc 336)

afspraken tijdskrediet homepage

Help mee goede functiebeschrijvingen op te stellen!

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de bedienden bij de vrije beroepen zijn van start gegaan. Het overleg is van belang voor alle werknemers die werken bij gerechtsdeurwaarders, bedrijfsrevisoren, accountants, boekhouders, landmeters-experts, dierenartsen, advocaten en architecten. De vakbonden hebben aan de werkgevers de onderwerpen meegedeeld waarover ze nog voor eind 2015 een akkoord willen bereiken.
Het is hoog tijd om tot een akkoord te komen want in heel wat andere sectoren werden al nieuwe cao’s afgesloten. In het paritair comité voor de bedienden bij vrije beroepen, PC 336, ijveren de bonden in eerste instantie voor betere lonen voor alle werknemers. Ze willen ook afspraken maken over de automatische indexering van de lonen als garantie voor het behoud van de koopkracht. PC 336 is ook één van die sectoren waar de automatische indexering van de lonen dikwijls niet wordt toegepast. Dat moet dus beter worden geregeld, vindt de vakbond. Net in deze tijden van indexsprong mogen we het belang van dit systeem niet uit het oog verliezen. 
Een deel van de politiek en werkgeversorganisaties vinden dat werknemers langer moeten werken. De LBC-NVK wil in dat verband ruime afspraken maken rond tijdkrediet en landingsbanen om jobs ook werkbaar te houden. En als de werkgevers het sociaal overleg écht belangrijk vinden, moet er ook een degelijke cao komen om in de ondernemingen een vakbondsafvaardiging te kunnen samenstellen.

Jouw medewerking gevraagd

Ondertussen maken bonden en werkgevers werk van een sectorale functieclassificatie. Een moeilijke term die gewoon wil zeggen dat ze een algemene functiebeschrijving opstellen voor de meest voorkomende jobs. In die functiebeschrijvingen worden de belangrijkste taken van elke job uitgelegd. De functieclassificatie rangschikt de functies op basis van de bijdrage of zwaarte van elke functie.
De functieclassificatie moet als basis dienen om over een sectorbarema te onderhandelen en een aangepast vormingsbeleid uit te werken. Deze rangschikking is dus een heel belangrijk instrument voor verdere onderhandelingen in de sector.
Graag nodigen we onze leden in PC 336 uit om mee te werken aan de classificatie. Er zijn al wat ‘ontwerpfunctiebeschrijvingen’ opgesteld op basis van een beperkt aantal interviews. Jouw vakbond wil graag ruimer aftoetsen en vraagt daarom ook jouw mening. Heb je een uitvoerende job in PC 336 en vind je correcte functiebeschrijvingen belangrijk? Stuur dan gauw een e-mailtje naar Annemie Van Gucht via avangucht@acv-csc.be. Jouw vakbond bezorgt je dan de stand van zaken en de functiebeschrijvingen zodat je commentaar kan geven. Uiteraard gebeurt dit volledig vertrouwelijk. Hartelijk dank voor je medewerking!

Eisenbundel 2015-2016

sociaal overleg

1. Koopkracht

 • Omzetting van de marge van 0,5% in een forfaitaire loonsverhoging
 • Omzetting van de marge van 0,3% in een bijkomende vakantiedag, als suppletieve sectorale regeling

2. Indexering

 • cao-afspraken over een systeem van automatische loonindexering

3. Syndicale afvaardiging

 • In uitvoering van vorig sectoraal akkoord: Afsluiten van een CAO ivm oprichting van een syndicale delegatie

4. Vorming en opleiding

 • Uitwerken van een concreet aanbod voor de werknemers, op basis van een recht op vorming gedurende 2 dagen per jaar. 

5. Verplaatsingskosten

 • CAO over verplaatsingen woon-werk met openbaar vervoer, privévervoer en een fietsvergoeding

6. Syndicale premie

7. Tijdkrediet en landingsbaan

 • Maximale rechten op gemotiveerd tijdkrediet, voltijds, halftijds en 4/5e.
 • Landingsbaan vanaf 55 jaar
8. Oprichting van paritaire werkgroep Barema
Na afronding van het project functieclassificatie wordt een werkgroep opgestart om een model van barema voor PC 336 voor te bereiden
9. Tewerkstelling
Afspraken procedure voor opvolging effect van de indexsprong op bijkomende tewerkstelling in de sector

Sectorkkoord 2013-2014 voor de vrije beroepen (PC 336)

Vakbonden en werkgevers zijn na enkele onderhandelingsrondes tot een ontwerp van sectorakkoord voor 2013-2014 gekomen voor het PC 336. Zoals in alle andere paritaire comités zijn de resultaten beperkt, zeker op het vlak van koopkracht. De loonblokkering die de regering heeft opgelegd maakt het onmogelijk om hierover akkoorden te maken. De automatische indexering werd ook deze keer door de werkgevers geweigerd. Wel werd opnieuw een alternatief voorzien, en zijn er op een aantal andere domeinen belangrijke stappen gezet.
De belangrijkste punten
 • Een loonsverhoging van 2,5% op 1 december 2014 (max 65 euro) voor ondernemingen waar geen loonindexering wordt toegepast.
 • Recht op 1/5 loopbaanvermindering vanaf 50 jaar met 28 jaar loopbaan in het kader van het stelsel van landingsbaan.
 • Naast het basisrecht van 1 jaar tijdskrediet hebben werknemers met 3 jaar anciënniteit voortaan recht op 12 maanden tijdkrediet, voltijds of halftijds, met bijzonder motief. Vanaf 5 jaar anciënniteit wordt dit 24 maanden voltijds. Voor niet-uitvoerende medewerkers of werknemers met een unieke functie is de goedkeuring van de werkgever vereist.
 • Er zal werk worden gemaakt van een sectoraal opleidingsaanbod.
 • Het project om een sectorale functieclassificatie op te stellen zal op korte termijn worden opgestart
 • Tijdens de volgende sectoronderhandelingen voor 2015-2016 zullen er besprekingen worden gevoerd over een cao voor de syndicale afvaardiging.
Deze afspraken liggen in de lijn van de akkoorden in andere sectoren. Er blijft echter nog heel wat op de plank om binnen het vrij nieuwe paritair comité voor de vrije beroepen het statuut van alle werknemers grondig te verankeren. We hebben tijdens de onderhandelingen dan ook duidelijk gemaakt dat we naar de toekomst toe extra inspanningen van de werkgevers verwachten om stevige sectorale sokkel te bouwen voor de loon- en arbeidsvoorwaarden van alle werknemers in PC 336.
We houden je uiteraard verder op de hoogte.

PC 336 Vrije beroepen: cao-akkoord 2011-2012

Verhoging lonen

In de ondernemingen zonder loonindexering moesten de werkelijke lonen op 1 december 2012 met 4% worden verhoogd, met een maximum van 100 euro. Meer compensatie voor het koopkrachtverlies willen de werkgevers niet geven. Voor 2011-2012 werd de normale loonindexering geraamd op 6 à 6,5%. Daar een meerderheid van de werknemers in de sector geen loonindexering geniet, waren de bonden verplicht dit voorstel te aanvaarden.
Hieronder kan je de volledige tekst van het sectorakkoord downloaden. In punt 5 staat: de sociale partners van het PC 336 bevestigen dat het niet de bedoeling is van de partijen om bestaande afspraken of gebruiken in de ondernemingen te wijzigen of ongedaan te maken. Maakt je werkgever toch aanstalten om dit te doen, neem dan onmiddellijk contact met LBC-NVK.