Sociaal overleg levert sterke sectorafspraken op

cao

Er is een sectorakkoord voor de werknemers van de kleinere winkels (PC201 en PC20201)

Ook voor de werknemers van de zelfstandige kleinhandelszaken (PC201) en van de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PC 20201) werd een nieuwe cao onderhandeld in uitvoering van het eerder afgesloten Interprofessioneel Akkoord.
Wat staat er in het bereikte akkoord?

Koopkracht:
 • 20 EURO bruto opslag vanaf 1 augustus 2017.
De lonen van alle werknemers, maar ook de loonbarema’s en het Gewaarborgd Minimum Maandinkomen dat van toepassing is, worden dankzij dit onderhandelde resultaat met 20€ bruto verhoogd. Voor wie deeltijds werkt, wordt het bedrag aangepast in functie van de tewerkstellingsbreuk.
 • Minimum toepassing barema categorie 2 na 6 maanden in dienst
Per 1 januari 2018 zullen ook in de ondernemingen met minder dan 20 werknemers de bedienden doorschuiven naar de looncategorie 2 van zodra zij méér dan 6 maanden in dienst zijn.
 • Aparte jongerenbarema’s worden afgeschaft 
Eveneens op 1 januari 2018 worden de specifieke barema’s voor werknemers van jonger dan 21 jaar (die verlaagde lonen toelaten) afgeschaft. Dat betekent dat alle jongeren die in dienst zijn met een arbeidsovereenkomst die geen overeenkomst voor studentenwerk of die geen leercontract is, voortaan 100€ van het sectorbarema zullen betaald krijgen. 
 • De tegemoetkoming in huis-werk verplaatsingen met bepaalde vervoersmiddelen wordt aangepast.
Vanaf 1 januari 2018 wordt de fietsvergoeding opgetrokken tot 23 EUROCENT.
Wie met bus, tram of metro (niet met de trein) naar het werk gaat, en een eenheidsprijs betaalt voor het traject dat niet gekoppeld is aan de afstand van het traject, krijgt voortaan 71.8% van de werkelijke kostprijs terugbetaald van het ticket zonder dat dat méér mag kosten dan wat een treinkaart voor de afstand van 11 kilometer zou kosten.
Tijdskrediet: Enkel voor wie werkt in een firma met 20 werknemers of méér)
In de algemene regeling inzake tijdskrediet werd eind 2016 het recht op tijdskrediet zonder motief afgeschaft. Dus ook bij ons in de sector kan je voortaan enkel nog tijdskrediet opnemen met motief.
Méér zelfs, voor de zogenaamde ‘zorgmotieven’ onderhandelden we een uitbreiding van het tijdskrediet tot 51 maanden. De zorgmotieven zijn: 
 • Zorg voor een gehandicapt kind tot 21 jaar
 • Zorg voor een minderjarig zwaar ziek kind
 • Zorg voor een kind tot 8 jaar
 • Zorg voor een zwaar ziek gezins-of familielid
 • Palliatieve zorgen
Voor het volgen van een opleiding is het maximum interprofessioneel op 36 maanden vastgelegd. Dus konden we dat niet uitbreiden in de sector.
Wat we konden, was ervoor zorgen dat voor elk van deze motieven, dus zowel voor zorg als voor opleiding het tijdskrediet kan worden opgenomen zowel in een voltijdse, halftijdse als een 1/5e vermindering. Wat we dus ook hebben gedaan! Eén kantbemerking toch wel; niet-uitvoerend personeel heeft enkel recht op het tijdskrediet onder de vorm van de volledige onderbreking. Voor de andere vormen blijft het akkoord van de werkgever vereist.
Werknemers van 55 of ouder die een loopbaan van 35 jaar kunnen bewijzen of die minimaal gedurende 20 jaar in een regime met nachtprestaties hebben gewerkt, zullen hun arbeidstijd met 1/5e of met de helft kunnen verminderen in het kader van de regeling voor landingsbanen.
Alle werknemers, zowel de uitvoerende als de niet-uitvoerenden, hebben het recht om vanaf 50 jaar, op voorwaarde dat zij 28 jaar loopbaan bewijzen, hun voltijdse arbeidsregeling met 1/5e te verminderen.
Niet-uitvoerend personeel, heeft enkel recht op de voltijdse onderbreking met motief. In het kader van de landingsbanen heeft het niet-uitvoerend personeel enkel recht op de vermindering met 1/5e. 
Tijdskrediet: Enkel voor wie werkt in een firma van 11 tot 19 werknemers
Deze werknemers hebben recht op 51 tijdkrediet om te zorgen voor:
 • een gehandicapt kind tot 21 jaar
 • een minderjarig zwaar ziek kind
Dit tijdskrediet kan zowel als volledig, halftijds of in een onderbreking van 1/5e worden opgenomen.
Voor de andere zorgmotieven (zorg voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar, palliatieve zorgen, en zorg voor een zwaar ziek familielid zijn de 51 maanden enkel onder de vorm van een 1/5e vermindering op te nemen.
Ook het motief opleiding is gedurende 36 maanden alleen maar als een 1/5e vermindering op te nemen.
Voor wie werkt in een firma tot 10 werknemers, zijn de vormen van tijdskrediet zoals hierboven beschreven voor werknemers van de ondernemingen met 11 tot 19 werknemers van toepassing MET INSTEMMING VAN DE WERKGEVER!

SWT-regelingen (voorheen brugpensioen) in ondernemingen vanaf 5 werknemers:
Naast de SWT-regeling die algemeen van toepassing is, met name het SWT aan de leeftijd van 62 jaar waarbij mannen een beroepsverleden dienen te bewijzen van 40 jaar en vrouwen in het jaar 2017 een beroepsverleden van 33 jaar én 34 jaar vanaf 2018, werden ook nog volgende mogelijkheden in het sectorakkoord ingeschreven:
In het sectorakkoord schrijven wij ook in dat onze werknemers nog beschikbaar dienen te blijven voor de arbeidsmarkt tot 60 jaar in het jaar 2017. In 2018 dient men tot 61 jaar beschikbaar te blijven. Dit is een aanpassing ten opzichte van de algemene regel die een beschikbaarheid voorziet tot de leeftijd van 65 jaar.

Verhoging tussenkomst kinderopvang voor ouders vanaf 26 jaar:
In pc 201 wordt de tussenkomst in de kosten voor kinderopvang (kinderen jonger dan 3 jaar) en buitenschoolse opvang (van 2.5 tot 12 jaar) voor ouders van 26 jaar en ouder opgetrokken tot het niveau van de tussenkomst die ook al bestaat voor ouders jonger dan 26 jaar. Dit betekent dat iedereen voortaan (vanaf 2018) maximaal 780 EURO/jaar zal kunnen ontvangen.
In pc 202.01 wordt de tussenkomst in de opvangkosten voor kinderen jonger dan 3 jaar eveeens verhoogd tot € 780/jaar voor ouders van 26 en ouder zodat ook daar iedereen hetzelfde bedrag ontvangt. De tegemoetkoming voor de voor- en naschoolse opvang van kinderen van 2.5 tot 12 jaar bestond nog niet in het PC20201. Deze wordt ingevoerd met ingang van 1 januari 2018.

En Verder
Tot slot komt bij deze maatregelen nog een gedeeld voornemen om thema’s te bespreken die cruciaal zijn voor de toekomst van de bedrijven en de werknemers van de sector. Zo zullen tussen 3 werkgroepen samenkomen om te praten over arbeidskwaliteit en flexibiliteit, opleiding en de herinschakeling van langdurig zieken. 

Sectorafspraken 2015-2016

cao
Het sectoroverleg over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor 2015-2016 heeft een akkoord opgeleverd voor de werknemers van de firma’s die tot het paritair comité 201 zelfstandige kleinhandel behoren. De onderhandelingen verliepen niet eenvoudig. Want door de indexsprong en de loonnorm liet de regering nauwelijks ruimte voor loonsverhogingen. Toch hebben we een aantal verbeteringen kunnen afdwingen. Hieronder lees je de voornaamste resultaten van de onderhandelingen. 

Centen:

Vanuit het vorige sectorakkoord krijg je (bij voltijdse prestaties) in april hetzij 250€ ecocheques, hetzij een bruto premie van 188€ bij het loon.
In 2016 komt daar nog een bruto premie van 188€ bij. De nieuwe premie moet worden betaald met het loon van de maand augustus. Deeltijdwerkers krijgen deze premie pro rata hun contractuele arbeidsduur. Je werkgever kan beslissen om je dit bedrag uit te betalen in maaltijdcheques. In dat geval moet hij je vanaf 1 januari 2016 per effectief gepresteerde dag een maaltijdcheque toekennen waarbij de waarde die werkgever in de maaltijdcheque betaalt gelijk is aan 1€. Had je al maaltijdcheques, dan moet per 1 januari 2016 de waarde van de maaltijdcheque met 1€ verhogen.

Fietsvergoeding gaat omhoog:

Ga je met de fiets naar het werk, dan zal je vanaf 1 januari 2016 geen 15 EUROCENT maar 22 EUROCENT ontvangen per kilometer tot maximum 20 km verplaatsing heen en terug.

Tijdskrediet:

In ondernemingen van 20 werknemers en meer hebben alle uitvoerende bedienden recht op volgende vormen van tijdskrediet:
-  Voltijds, halftijds en 1/5e tijdskrediet zonder motief
- Voltijds, halftijds en 1/5e tijdskrediet met motief
- Vermindering met 1/5e en halftijdse vermindering van prestaties vanaf 55 jaar
- Vermindering met 1/5e voor wie 50 is en 28 volle jaren loopbaan bewijst
Niet-uitvoerende bedienden in ondernemingen van 20 werknemers en meer hebben recht op:
- Volledige onderbreking in het kader van tijdkrediet met en zonder motief
- 1/5e vermindering van de prestaties vanaf 55 jaar
- Vermindering met 1/5e voor wie 50 is en 28 volle jaren loopbaan bewijst
Wie vanaf de leeftijd van 55 jaar de prestaties vermindert met 1/5e ontvangt daarbij een tegemoetkoming vanuit het sociaal fonds van de sector ten belope van 25€ per maand.

Kinderopvang:

De bestaande systemen van tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang blijven behouden.  Voor PC 20201 klik hier https://lbc-nvk.acv-online.be/lbc-nvk/Ik-werk/Distributie/PC-202-01-Middelgrote-Levensmiddelenbedrijven/Je-rechten/Kinderopvang/Kinderopvang.html. Voor PC 201 klik hier https://lbc-nvk.acv-online.be/lbc-nvk/Ik-werk/Distributie/PC-201-Zelfstandige-kleinhandel/Je-rechten/min20werknemers/Kinderopvang/Kinderopvang.html.
En vergeet niet, indien je aanvraag voor 2014 nog moet binnen sturen, heb je nog maar tot 30 september 2015 de tijd.

SWT (voorheen brugpensioen)

In ondernemingen met 5 werknemers of meer blijft het nog tot 31 december 2017 mogelijk om met SWT te gaan indien je aan de wettelijke voorwaarden daartoe voldoet.
In deze ondernemingen kan je ook een SWT bekomen aan de leeftijd van 58 jaar op voorwaarde dat je 40 volle jaren loopbaan bewijst, of op voorwaarde dat je 33 volle jaren loopbaan bewijst waarvan  20 met nachtarbeid. Deze vormen van SWT aan de leeftijd van 58 jaar gelden tot 31/12/2016.

Andere:

Daarnaast willen wij samen met de werkgevers ook werk maken van de ‘erkenning als zwaar beroep’ voor een aantal functies in de distributie (onregelmatig werk in wisselende uurroosters, zware lasten tillen, jobs met veel psycho-sociale belasting, … of een combinatie hiervan)
Er wordt eveneens een werkgroep opgericht inzake ‘flexibiliteit en kwaliteit van werk’ waarbinnen thema’s als openingstijden, zondagwerk, werken met flexibele uren, de inzet van studenten of uitzendwerkers, …. Zullen worden besproken met als doel toch een voldoende flexibele arbeidsorganisatie mogelijk te maken, maar dan met garanties voor kwaliteitsvolle en stabiele jobs in de sector.
Inzake het regeringsbeleid rond e-commerce, vragen we de regering om op korte termijn geen initiatieven te nemen, maar het aan de sociale partners over te laten om evenwichtige oplossingen te zoeken die de ontwikkeling van e-commerce mogelijk maken én er evengoed voor zorgen dat daar jobs van goede kwaliteit tegenover staan.

Download hier de volledige tekst van het akkoord

Collectieve arbeidsovereenkomsten online

Militanten van LBC-NVK moeten inloggen om alle cao's, recent afgesloten in het paritair comité, te raadplegen

Eisenbundel 2015-2016

sociaal overleg
Onlangs overhandigde de LBC-NVK aan de vertegenwoordigers van de werkgevers het eisenbundel voor de komende sectoronderhandelingen.

1. Koopkracht

 • Verhoging van de reële barema’s en lonen 
 • Invulling 0.3% netto 

2. Kwaliteit van werk en omkadering van flexibiliteit

 • Collectieve arbeidsduurvermindering (32 u./4 d. wk) met behoud van het loon en compenserende aanwerving
 • Werkzekerheid
  • Een kader voor tijdelijk werk, uitzendwerk, studentenwerk
   • Omkadering van het volume aan contracten
   • Omkadering van het volume uren 
   • Type contracten en werkregelingen 
   • Arbeidsorganisatie 
   • Afschaffing van de jongerenbarema’s
 • Grenzen aan de flexibiliteit 
  • Min. dagelijkse arbeidsduur van 4u./dag  
  • Prestaties te spreiden over max. 5 dagen
  • Contract van minimum 20u/week
  • Beperking beschikbaarheid deeltijdwerkers
  • Registratie van de arbeidstijd 
  • Betere verloning van gepresteerde uren na 18 u.  
  • Recht op vrije weekends 
 • Tijdskrediet, maximalisering van rechten 
 • Eindeloopbaan  
  • Maximalisering van SWT-stelsels 
  • Erkenning van zware beroepen in de handel
  • Sectorkader Cao 104 in ondernemingen +20
  • Tijdskrediet landingsbanen
 • Openingsuren 
 • Zondagswerk
  • Omkadering van alle vormen van zondagswerk 
  • Arbeidsorganisatie 
  • specifiek loon en weekends vrij van prestaties

3. Vervoerskosten

 • Optrekken bedrag fietsvergoeding
 • Tegemoetkoming kosten privé-vervoer andere dan de fiets

4. Werkgroep harmonisering

 • Analytische functieclassificatie

5. Syndicale vertegenwoordiging op de werkvloer

6. Syndicale premie

7. Uitbouw van e-commerce

 • Opvolging rondetafel

8. Innovatie

9. Verlenging van bestaande sector- en bedrijfs-cao’s

 • Verlenging cao’s van bepaalde duur 
 • Verlenging van het aanvullend systeem van ecocheques en mogelijkheid om deze om te vormen via bedrijfs-cao

Collectieve arbeidsovereenkomsten online

Via de website van de Federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg kan je per paritair comité cao-teksten in pdf-formaat opvragen ....

Cao 2013-2014 voor winkelbedienden in zelfstandige winkels (PC 202.01 en 201)

Nadat de onderhandelaars het op vrijdag 13 december 2013 al eens waren geworden over een aantal principes, kwamen ze op vrijdag 20 december tot een afgewerkt geheel met als belangrijkste afspraken:
De ecocheques worden vanaf het jaar 2014 jaarlijks betaald in de loop van de maand april (en niet in juni zoals voorheen)
De cao brugpensioen aan 58 jaar wordt nog verlengd tot 31/12/2014
Tijdkrediet in ondernemingen vanaf 20 werknemers: 
 • Uitvoerende bedienden 20+: 
  • Recht op alle vormen van tijdkrediet 
   • Tijdkrediet zonder motief
   • Tijdkrediet met motief 36 en 48 maanden
   • Eindeloopbaan 55 en +
   • Vermindering van prestaties met 1/5e voor wie 28 jaar loopbaan bewijst en 50 of ouder is
 • Niet-uitvoerende bedienden: 
  • Recht op volledige onderbreking van de prestaties in alle vormen van tijdkrediet 
   • Volledig tijdkrediet zonder motief
   • Volledig tijdkrediet met motief 36 en 48 maanden
  • Eindeloopbaan 55+ (enkel voor 1/5e vermindering)
  • 1/5 vermindering 50 en + voor wie 28 jaar loopbaan bewijst
Verlenging van alle tussenkomsten van het sociaal fonds
Én … last but not least, de tussenkomsten voor kinderopvang die nu al bestaan worden vanaf het jaar 2013, terugbetalingen in het jaar 2014 opgetrokken tot 130€ per kwartaal max of tot 520€ per jaar max.