Extra's

Goed voor de portemonnee ... en voor het milieu

In 2012 krijgt elke voltijds tewerkgestelde bediende, die al in dienst was op 1 juni 2011 en nog in dienst is op 31 mei 2012 voor een bedrag van 250 euro aan ecocheques. Wie in deze periode geen 12 maanden in dienst was, krijgt 1/12 van 250 euro per gewerkte maand. Wie deeltijds werkte krijgt het bedrag van de premie omgerekend overeenkomstig de arbeidsbreuk.
De werkgever beslist of hij aan zijn personeel ecocheques geeft, dan wel een éénmalige brutopremie. Kiest hij voor de brutopremie, dan is dat een premie van 188 euro, te verrekenen met de loonfiche van de maand juni. Ook als hij kiest voor de ecocheques, dan dient hij die in juni 2012 uit te reiken.
Over een voortzetting van het voordeel voor de komende jaren, wat LBC-NVK heeft geëist, wilden de werkgevers (nog) geen afspraken maken.

Een extraatje bij het eindejaar

Tussen 15 en 31 december wordt een eindejaarspremie betaald aan al wie op 31 december ten minste 6 maanden in dienst is. Ook wie tijdkrediet opneemt, palliatief verlof, zorgverlof of ouderschapsverlof opneemt, of wie ziek is, krijgt dat deel van de eindejaarspremie dat overeenstemt met het bedrag zoals hieronder beschreven.
Om het bedrag van de eindejaarspremie te berekenen, tel je alle effectief ontvangen maandlonen van het afgelopen jaar samen, en deel je dat bedrag door 12.
De premie mag worden verminderd met de afwezigheden op het werk die géén gevolg zijn van jaarlijkse vakantie, feestdagen, kort verzuim, beroepsziekte, arbeidsongeval en van de eerste 30 dagen afwezigheid wegens ziekte, ongeval of bevallingsrust.
Wanneer je vóór 31 december de onderneming verlaat en bij het einde van de arbeidsovereenkomst ten minste 6 maanden in dienst ben geweest, dan heb je recht op een gedeelte van de premie. Dit recht vervalt echter wanneer je zelf ontslag neemt of wanneer je om dringende reden wordt ontslagen. Zowel bij het einde van een tijdelijk contract als bij opzegging door de werkgever heb je dus recht op een gedeelte van de eindejaarspremie. Ook wanneer je met pensioen vertrekt, heb je nog recht op de eindejaarspremie.
Voorbeeld
  • Jens is in dienst vanaf 1 oktober 2011. Op 31 december 2011 heeft hij geen eindejaarspremie gekregen want de cao zegt dat je minstens 6 maanden in dienst moet zijn. In juli 2012 krijgt Jens echter zijn ontslag dat ingaat op 1 augustus en eindigt op 31 oktober 2012. Bij uitdiensttreding moet Jan een eindejaarspre¬mie ontvangen gelijk aan het bedrag dat hij in 2012 aan lonen heeft ontvangen, gedeeld door het aantal maanden dat hij werkte in 2012 (10 maanden in zijn geval).
  • Hannah vervangt  Allyah tijdens haar loopbaanonderbreking. Het tijdelijk contract van Hannah loopt van 1 mei tot 31 oktober. Bij de afrekening moet ook een eindejaarspremie worden berekend gelijk aan het bedrag van de ontvangen lonen, te delen door 6, vermits Hannah 6 maanden in dienst is geweest.