Een vast maandloon

Het juiste loon

Het loon dat je werkgever moet betalen, moet minstens hetzelfde zijn als wat is vastgelegd in het sectorbarema. Maar dat barema bestaat uit meerdere looncategorieën.

In welke looncategorie hoor jij thuis?

Om te bepalen hoeveel loon jij minstens moet ontvangen op het eind van de maand, moet je rekening houden met volgende indeling:
Cat. 1
 • Bediende met minder dan 12 maanden anciënniteit in de onderneming. 
Cat. 2
 • Bediende met 12 maanden anciënniteit in de onderneming. 
Cat. 3
 • Eerste verkoper, 
 • Helper-etalagist-decorateur, 
 • Meer gekwalificeerde verkoper met méér dan 3 jaar werkervaring die grondige kennis bezit van de verkooptechnieken en die kennis ook moet gebruiken bij de verkoop van producten in een gespecialiseerde afdeling of winkel.
 • Handelsvertegenwoordiger met minder dan 3 jaar ervaring
Cat. 4
 • Gekwalificeerde eerste verkoper
 • Handelsvertegenwoordiger met meer dan 3 jaar ervaring.
Werk je in een onderneming die slechts één verkooppunt heeft, en waar in dat verkooppunt meer dan 10 personeelsleden in de verkoop of aan de kassa staan? Of werk je in een onderneming die meerdere verkooppunten uitbaat, en waar in totaal meer dan 15 personeelsleden in de verkoop en aan de kassa staan? Of werk je voor een leurhandel met méér dan 15 mensen in de verkoop; dan kan je ook nog worden ondergebracht in volgende categorieën:
Cat. 2 bis
 • De kassier(ster) of verko(o)p(st)er die 5 jaar in de onderneming is en al minstens 4 jaar werkervaring heeft als kassier(ster) of als verko(o)p(st)er.
Cat. 5
 • Verkoopchef
Dit soort bedrijven wordt in de sectorindeling aangeduid als ‘ondernemingen die tot de tweede groep behoren’. Voor deze ondernemingen geldt een specifiek barema. Om uit te maken of je tot de eerste dan wel de tweede groep behoort, moet je iemand die deeltijds werkt, toch voor een volledige eenheid tellen wanneer die collega met zijn of haar deeltijdwerk toch meer dan halftijds werkt.
Belangrijk om weten:
 • In een winkel waar het personeel werkt zonder dat er steeds een werkgever of een filiaalleider aanwezig is, moet minstens één van de verkopers geklasseerd zijn in categorie 3 of hoger.
 • Soms is de kennis van een vreemde taal een voorwaarde bij aanwerving. Dit betekent niet automatisch dat je recht hebt op een hogere categorie. Wel beveelt de cao aan dat er rekening mee wordt gehouden bij het vaststellen van het loon.
Eens je weet in welk barema je moet kijken en tot welke categorie je behoort, moet je ook nog bekijken welk bedrag precies jouw minimumloon is.
 • In de kolom van jouw categorie, is het bedrag dat overeenstemt met 100% van het loon het aanvangsloon. Dat is het loon dat overeenstemt met 0 jaren ervaring.
 • Voor de categorie 1 en 2, krijg je het bedrag dat overeenstemt met 100% vanaf de leeftijd van 21 jaar. In de categorie 3 moet je daarvoor 23 zijn en in de categorie 4 of 5, moet je zelfs al 25 jaar zijn. 
 • Telkens 12 maanden na je vorige baremieke verhoging, stijg je een stapje in de beroepservaringscurve. Na 14 ervaringsjaren in het barema te hebben bereikt, zitten de personeelsleden van ondernemingen die tot de eerste groep behoren, aan het maximum. Vanaf dan stijgt hun loon enkel nog bij een indexaanpassing of wanneer een loonsverhoging wordt afgesproken.
 • De personeelsleden van firma’s die tot de tweede groep behoren, maken wel nog evolutie in het barema. Maar voor hen wordt voortaan iedere volgende stap pas om de twee jaar gezet.
Voorbeeld
 • Anneke is 23, en werkt al sinds 4 jaar bij de bvba Extrashoeshop, een firma van de groep 1, als winkelbediende/kassierster. In het barema voor het verkooppersoneel van de ondernemingen die tot de eerste groep behoren, vinden we haar minimumloon terug in het vak dat overeenstemt met Cat. 2, ervaringsjaar 2. Dit omdat de ervaring maar vanaf haar 21e wordt geteld.
 • Sandra is 29, en werkt als meer gekwalificeerd verkoopster in een winkel voor ceremonie- en feestkleding, de nv Glossy Superchique Clothing. Een firma met 18 werknemers waarvan er 12 in de verkoop staan. Zij werkt er intussen 6 jaar. Zij ontvangt het loon dat overeenstemt met de Cat.3, ervaringsjaar 6, van het barema voor de bedienden in de verkoop van de ondernemingen die tot de tweede groep behoren. Sandra was 23 toen zij er aan de slag ging. Haar ervaring telt meteen vanaf het begin mee.
Bij aanwerving kan de werkgever voor de duurtijd van de proefperiode, en dat enkel maar voor werknemers die geen jaar ervaring hebben, het loonbarema van de categorie net onder de normale categorie toepassen. Dit mag uiteraard alleen maar als je wordt aangeworven met een contract van onbepaalde duur.
Hoewel de meeste werkgevers je onmiddellijk het loon betalen waar je recht op hebt, rekening houdend met de ervaring die je elders hebt opgedaan, is je werkgever niet verplicht je onmiddellijk dat loon te betalen. Betaalt hij je niet onmiddellijk op basis van je reële ervaring, dan moet hij op een beperkte periode, en met gelijke schijven het verschil goedmaken.
Dat moet uiterlijk:
 • Na 1 jaar indien je bij aanwerving minder dan 10 ervaringsjaren hebt
 • Na 2 jaar indien je bij aanwerving minder dan 15 ervaringsjaren hebt
 • Na 3 jaar indien je bij aanwerving 15 jaar ervaring of meer hebt.
Bovendien moet de werkgever bij aanwerving, maar ook bij elke verandering van categorie, dat schriftelijk aan de werknemer laten weten.

De filiaalleider

Het loon van de filiaalleider wordt opgebouwd uit een minimumloon, aangevuld met variabele vergoedingen en eventuele andere voordelen.
Blijft het baremaloon van de filiaalhouder lager dan het loon van de bediende categorie 4 met dezelfde ervaring als de filiaalleider, dan heeft die filiaalleider recht op dat bedrag vermeld bij de bediende categorie 4. 

Aarzel niet om bij twijfel over de juiste looncategorie contact op te nemen met de LBC-NVK-dienstverleners.
Het barema wordt op geregelde tijdstippen aangepast ondermeer dankzij de aanpassing van de lonen aan de index of door bij het sectoroverleg door de vakbond afgedwongen loonsverhogingen. 

Indexering op sectoraal vlak

index

Sectoraal

De indexering van lonen en sociale uitkeringen is een belangrijk verworven goed. Er is echter geen algemene wetgeving die dit concreet regelt. De praktische modaliteiten van de indexering (tijdstip, berekeningswijze, percentages...) worden in principe geregeld op sectoraal vlak, door in de schoot van de paritaire comités afgesloten cao's. 
Als er geen sectorale cao rond de index bestaat, gebeurt de indexering bijgevolg op basis van een ondernemingscao of op basis van 'gebruik'. Soms baseert men zich op het indexmechanisme van een andere sector of op het mechanisme dat van toepassing is op de overheidslonen en de sociale uitkeringen. 
Hierna lees je (indien de informatie voorhanden is) meer over de sectorale indexaanpassing van dit paritair comité. 

Nationaal 

De nationale maandelijkse indexaanpassingen staan in de rubriek sociale wetgeving. 

Vragen?

Heb je nog vragen omtrent de indexering van je loon (bijvoorbeeld omdat je op de site geen sectorale info rond de index vindt of omdat de index via een ondernemingscao geregeld wordt) dan kan je best eens contact opnemen met een LBC-NVK secretariaat bij je in de buurt. 

Indexaanpassingen doen loon stijgen

Indexaanpassing februari 2017
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing september 2013
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing mei 2012 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing september 2011 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing maart 2011 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing juli 2008 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing maart 2008 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing mei 2007 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing mei 2006 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing mei 2005
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing mei 2004 
Vorige lonen x 1,02 

Minimumloon

Naast het baremaloon is er ook een algemeen minimumloon vastgelegd. Minder mag de werkgever je niet betalen.
Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) per 1 augustus 2017: 
Leeftijd%- 6 maand anciënniteit+ 6 maand anciënniteit+ 12 maand anciënniteit
221612,46
21100%1435,841473,321515,71
1988 %1344,191379,281418,96
1882 %1252,541285,241322,22
1776 %1160,891191,191225,47
≤ 1670 %1069,241097,151128,72

Werknemers jonger dan 21 jaar krijgen een percentage van dit minimumloon gewaarborgd: 
 • 94% vanaf 20 jaar
 • 88% vanaf 19 jaar
 • 82% vanaf 18 jaar
 • 76% vanaf 17 jaar
 • 70% vanaf 16 jaar
De som van je loon over de voorbije 12 maand, verhoogd met de eindejaarspremie mag niet lager zijn dan het gemiddeld minimumloon over dezelfde periode.
Vooral wanneer je geen recht zou hebben op de eindejaarspremie, is het verstandig om na te rekenen of je met je loon het GGMMI bereikt. Je kan hiervoor een beroep doen op het LBC-NVK secretariaat.
De CAO zegt dat de werkgever deze berekening eind december moet maken. Het eventuele loontekort moet samen met de eindejaarspremie worden uitbetaald. Als je in de loop van het jaar de onderneming verlaat, moet dezelfde afrekening worden gemaakt in verhouding tot de geleverde prestaties.