Kinderopvang

De algemene regeling

Voor werknemers met flexibele uren is het niet altijd gemakkelijk om werk en gezin te combineren. Steeds vaker moeten ouders daarom beroep doen op kinderopvang. De kosten kunnen hoog oplopen, want ouderbijdragen zijn niet altijd fiscaal aftrekbaar of gekoppeld aan het gezinsinkomen. Daarom hebben vakbonden en werkgevers een aantal premies vastgelegd voor ondernemingen die behoren tot PC 201 en waar minder dan 20 werknemers werken.
Kinderopvang tot 3 jaar 
Welk soort opvang?
 1. De kinderen die jonger zijn dan 3 jaar.
 2. Het kind dat minstens 65 uren per kwartaal wordt opgevangen.
 3. Als de kinderopvang gebeurt in een kinderkribbe, peutertuin of bij een geregistreerde onthaalmoeder (Kind en Gezin).
 4. De kinderopvang die in 2017 is geschied of is aangevangen.
Welke bedienden hebben recht op de tussenkomst?
 1. Bedienden uit de onderneming die valt onder toepassing van het PC 201.
 2. Zowel mannelijke als vrouwelijke bedienden.
 3. Voor de kinderen waarvoor kosten voor kinderopvang (zie hierboven) gedragen worden.
 4. Voor de kinderen van de bediende of zijn samenwonende en die wonen op het adres van de aanvrager.
In specifieke niet voorziene gevallen kan de Raad van Beheer van het fonds een beslissing treffen om toch tot de betaling van een tussenkomst over te gaan.
Bedrag van de tussenkomst?
De tussenkomst bedraagt maximaal €520 per jaar, per kind en wordt vastgesteld pro rata het aantal maanden waarin er effectief opvang heeft plaatsgevonden. Voor de ouders jonger dan 26 jaar geldt een verhoogde tussenkomst van maximaal €780. De tussenkomst is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de betaalde ouderbijdrage. Het voordeel wordt uitbetaald aan de ouder die de kosten voor de opvang heeft betaald.
Hoe aanvragen?
 1. De aanvragen kunnen ingediend worden tot 30 september 2018.
 2. De aanvraag dient te gebeuren aan de hand van bijgevoegd aanvraagformulier.
 3. De aanvraag kan ingediend worden bij een van de werknemersorganisaties in het PC 201 of door de bediende zelf rechtstreeks bij het secretariaat van het Sociaal Fonds.
 4. Eén formulier per kind per kalenderjaar voor hetwelk een tussenkomst wordt aangevraagd.  Dit aanvraagformulier mag gekopieerd worden.
Buitenschoolse en flexibele opvang van kinderen van 2,5 tot 12
Welk soort opvang
Voor de toekenning van een tussenkomst komen in aanmerking de flexibele en buitenschoolse kinderopvang, die voldoet aan volgende voorwaarden:
 1. Voor en na schooltijd
 2. Op woensdagnamiddagen
 3. Tijdens schoolvakanties
 4. Op snipperdagen
Welke bedienden hebben recht op de tussenkomst?
 1. Bedienden uit de onderneming die valt onder toepassing van het PC 201.
 2. Zowel mannelijke als vrouwelijke bedienden.
 3. Voor de kinderen waarvoor de bediende kosten voor kinderopvang draagt.
 4. Voor de kinderen van de bediende of zijn samenwonende en die wonen op het adres van de aanvrager.
 5. De kinderen tussen 2,5 en 12 jaar.
 6. Het kind minstens 65 uren per kwartaal wordt opgevangen.
 7. Kinderopvang die is geschied in 2017.
Bedrag van de tussenkomst?
De tussenkomst bedraagt forfaitair maximaal €130 per kwartaal of maximum €520 per jaar en per kind dat gedurende tenminste 65 uren per kwartaal werd opgevangen. Voor de ouders jonger dan 26 jaar geldt een verhoogde tussenkomst van maximaal €780. De tussenkomst is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de betaalde ouderbijdrage. Het voordeel wordt uitbetaald aan de ouder die de kosten voor de opvang heeft betaald.
Hoe aanvragen?
 1. De aanvragen kunnen ingediend worden tot 30 september 2018.
 2. De aanvraag dient te gebeuren aan de hand van bijgevoegd aanvraagformulier.
 3. Bij de aanvraag dient een geattesteerde detailfactuur waaruit het effectief aantal uren opvang per kwartaal alsmede het bedrag van de ouderbijdrage blijkt.
 4. De aanvraag kan ingediend worden bij één van de erkende werknemersorganisaties vertegenwoordigd in het Paritair Comité 201 of rechtstreeks bij het secretariaat van het Fonds.
 5. Er kan slechts één aanvraagformulier per kind per kalenderjaar worden ingediend.
Opvang zieke kinderen
Welk soort opvang?
 1. Opvang van zieke kinderen door een erkende dienst.
 2. De kinderopvang die in 2017 is geschied of is aangevangen.
 3. De tussenkomst geldt pas vanaf minimum 4 uur opvang per dag.
Welke bedienden hebben recht op de tussenkomst?
 1. Bedienden uit de onderneming die valt onder toepassing van het PC 201.
 2. Zowel mannelijke als vrouwelijke bedienden.
 3. Voor de kinderen waarvoor kosten voor kinderopvang (zie hierboven) gedragen worden.
 4. Voor de wettelijke kinderen, adoptiekinderen, natuurlijke kinderen, pleegkinderen van de bediende of zijn samenwonende en die wonen op het adres van de aanvrager.
 5. Het voordeel wordt uitbetaald aan de ouder die de kosten voor de opvang van het zieke kind heeft betaald.
In specifieke niet voorziene gevallen kan de Raad van Beheer van het fonds een beslissing treffen om toch tot de betaling van een tussenkomst over te gaan.
Bedrag van de tussenkomst?
 1. De tussenkomst wordt vastgesteld op €30 voor 4 u opvang per dag tot €60 voor meer dan 4u per dag en per kind met een plafond van €450 per jaar en per kind. 
 2. De tussenkomst is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de betaalde ouderopvang.
Hoe aanvragen?
 1. De aanvragen kunnen ingediend worden tot uiterlijk 30 september van het jaar dat volgt op de genoten kinderopvang.
 2. De aanvraag dient te gebeuren aan de hand van bijgevoegd aanvraagformulier.
 3. De aanvraag kan ingediend worden bij een van de werknemersorganisaties in het PC 201 of door de bediende zelf rechtstreeks bij het secretariaat van het Sociaal Fonds.
 4. Eén formulier per kind voor hetwelk een tussenkomst wordt aangevraagd dient per kwartaal ingediend te worden. Dit aanvraagformulier mag gekopieerd worden.
 5. Er dient een attest toegevoegd van de erkende opvangdienst.