Sociaal overleg levert sterke sectorafspraken op

cao
Het sectoroverleg over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor 2015-2016 heeft een akkoord opgeleverd voor de werknemers van de firma’s die tot het paritair comité 202.01 Middelgrote levensmiddelenbedrijven behoren. De onderhandelingen verliepen niet eenvoudig. Want door de indexsprong en de loonnorm liet de regering nauwelijks ruimte voor loonsverhogingen. Toch hebben we een aantal verbeteringen kunnen afdwingen. Hieronder lees je de voornaamste resultaten van de onderhandelingen. 

Centen:

Vanuit het vorige sectorakkoord krijg je (bij voltijdse prestaties) in april hetzij 250€ ecocheques, hetzij een bruto premie van 188€ bij het loon.
In 2016 komt daar nog een bruto premie van 188€ bij. De nieuwe premie moet worden betaald met het loon van de maand augustus. Deeltijdwerkers krijgen deze premie pro rata hun contractuele arbeidsduur. Je werkgever kan beslissen om je dit bedrag uit te betalen in maaltijdcheques. In dat geval moet hij je vanaf 1 januari 2016 per effectief gepresteerde dag een maaltijdcheque toekennen waarbij de waarde die werkgever in de maaltijdcheque betaalt gelijk is aan 1€. Had je al maaltijdcheques, dan moet per 1 januari 2016 de waarde van de maaltijdcheque met 1€ verhogen.

Fietsvergoeding gaat omhoog:

Ga je met de fiets naar het werk, dan zal je vanaf 1 januari 2016 geen 15 EUROCENT maar 22 EUROCENT ontvangen per kilometer tot maximum 20 km verplaatsing heen en terug.

Tijdskrediet:

In ondernemingen van 20 werknemers en meer hebben alle uitvoerende bedienden recht op volgende vormen van tijdskrediet:
-  Voltijds, halftijds en 1/5e tijdskrediet zonder motief
- Voltijds, halftijds en 1/5e tijdskrediet met motief
- Vermindering met 1/5e en halftijdse vermindering van prestaties vanaf 55 jaar
- Vermindering met 1/5e voor wie 50 is en 28 volle jaren loopbaan bewijst
Niet-uitvoerende bedienden in ondernemingen van 20 werknemers en meer hebben recht op:
- Volledige onderbreking in het kader van tijdkrediet met en zonder motief
- 1/5e vermindering van de prestaties vanaf 55 jaar
- Vermindering met 1/5e voor wie 50 is en 28 volle jaren loopbaan bewijst
Wie vanaf de leeftijd van 55 jaar de prestaties vermindert met 1/5e ontvangt daarbij een tegemoetkoming vanuit het sociaal fonds van de sector ten belope van 25€ per maand.

Kinderopvang:

De bestaande systemen van tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang blijven behouden.  Voor PC 20201 klik hier https://lbc-nvk.acv-online.be/lbc-nvk/Ik-werk/Distributie/PC-202-01-Middelgrote-Levensmiddelenbedrijven/Je-rechten/Kinderopvang/Kinderopvang.html. Voor PC 201 klik hier https://lbc-nvk.acv-online.be/lbc-nvk/Ik-werk/Distributie/PC-201-Zelfstandige-kleinhandel/Je-rechten/min20werknemers/Kinderopvang/Kinderopvang.html.
En vergeet niet, indien je aanvraag voor 2014 nog moet binnen sturen, heb je nog maar tot 30 september 2015 de tijd.

SWT (voorheen brugpensioen)

In ondernemingen met 5 werknemers of meer blijft het nog tot 31 december 2017 mogelijk om met SWT te gaan indien je aan de wettelijke voorwaarden daartoe voldoet.
In deze ondernemingen kan je ook een SWT bekomen aan de leeftijd van 58 jaar op voorwaarde dat je 40 volle jaren loopbaan bewijst, of op voorwaarde dat je 33 volle jaren loopbaan bewijst waarvan  20 met nachtarbeid. Deze vormen van SWT aan de leeftijd van 58 jaar gelden tot 31/12/2016.

Andere:

Daarnaast willen wij samen met de werkgevers ook werk maken van de ‘erkenning als zwaar beroep’ voor een aantal functies in de distributie (onregelmatig werk in wisselende uurroosters, zware lasten tillen, jobs met veel psycho-sociale belasting, … of een combinatie hiervan)
Er wordt eveneens een werkgroep opgericht inzake ‘flexibiliteit en kwaliteit van werk’ waarbinnen thema’s als openingstijden, zondagwerk, werken met flexibele uren, de inzet van studenten of uitzendwerkers, …. Zullen worden besproken met als doel toch een voldoende flexibele arbeidsorganisatie mogelijk te maken, maar dan met garanties voor kwaliteitsvolle en stabiele jobs in de sector.
Inzake het regeringsbeleid rond e-commerce, vragen we de regering om op korte termijn geen initiatieven te nemen, maar het aan de sociale partners over te laten om evenwichtige oplossingen te zoeken die de ontwikkeling van e-commerce mogelijk maken én er evengoed voor zorgen dat daar jobs van goede kwaliteit tegenover staan.

Download hier de volledige tekst van het akkoord

Collectieve arbeidsovereenkomsten online

Militanten van LBC-NVK moeten inloggen om alle cao's, recent afgesloten in het paritair comité, te raadplegen

Collectieve arbeidsovereenkomsten online

Op de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg kan je de cao-teksten van dit paritair comité (en het PC 202) in pdf-formaat downloaden

Eisenbundel 2015-2016

sociaal overleg
Onlangs overhandigde de LBC-NVK aan de vertegenwoordigers van de werkgevers het eisenbundel voor de komende sectoronderhandelingen.

1. Koopkracht

 • Verhoging van de reële barema’s en lonen 
 • Invulling 0.3% netto 

2. Kwaliteit van werk en omkadering van flexibiliteit

 • Collectieve arbeidsduurvermindering (32 u./4 d. wk) met behoud van het loon en compenserende aanwerving
 • Werkzekerheid
  • Een kader voor tijdelijk werk, uitzendwerk, studentenwerk
   • Omkadering van het volume aan contracten
   • Omkadering van het volume uren 
   • Type contracten en werkregelingen 
   • Arbeidsorganisatie 
   • Afschaffing van de jongerenbarema’s
 • Grenzen aan de flexibiliteit 
  • Min. dagelijkse arbeidsduur van 4u./dag  
  • Prestaties te spreiden over max. 5 dagen
  • Contract van minimum 20u/week
  • Beperking beschikbaarheid deeltijdwerkers
  • Registratie van de arbeidstijd 
  • Betere verloning van gepresteerde uren na 18 u.  
  • Recht op vrije weekends 
 • Tijdskrediet, maximalisering van rechten 
 • Eindeloopbaan  
  • Maximalisering van SWT-stelsels 
  • Erkenning van zware beroepen in de handel
  • Sectorkader Cao 104 in ondernemingen +20
  • Tijdskrediet landingsbanen
 • Openingsuren 
 • Zondagswerk
  • Omkadering van alle vormen van zondagswerk 
  • Arbeidsorganisatie 
  • specifiek loon en weekends vrij van prestaties

3. Vervoerskosten

 • Optrekken bedrag fietsvergoeding
 • Tegemoetkoming kosten privé-vervoer andere dan de fiets

4. Werkgroep harmonisering

 • Analytische functieclassificatie

5. Syndicale vertegenwoordiging op de werkvloer

6. Syndicale premie

7. Uitbouw van e-commerce

 • Opvolging rondetafel

8. Innovatie

9. Verlenging van bestaande sector- en bedrijfs-cao’s

 • Verlenging cao’s van bepaalde duur 
 • Verlenging van het aanvullend systeem van ecocheques en mogelijkheid om deze om te vormen via bedrijfs-cao

Cao 2013-2014 voor winkelbedienden in zelfstandige winkels (PC 202.01 en 201)

Nadat de onderhandelaars het op vrijdag 13 december 2013 al eens waren geworden over een aantal principes, kwamen ze op vrijdag 20 december tot een afgewerkt geheel met als belangrijkste afspraken:
De ecocheques worden vanaf het jaar 2014 jaarlijks betaald in de loop van de maand april (en niet in juni zoals voorheen)
De cao brugpensioen aan 58 jaar wordt nog verlengd tot 31/12/2014
Tijdkrediet in ondernemingen vanaf 20 werknemers: 
 • Uitvoerende bedienden 20+: 
  • Recht op alle vormen van tijdkrediet 
   • Tijdkrediet zonder motief
   • Tijdkrediet met motief 36 en 48 maanden
   • Eindeloopbaan 55 en +
   • Vermindering van prestaties met 1/5e voor wie 28 jaar loopbaan bewijst en 50 of ouder is
 • Niet-uitvoerende bedienden: 
  • Recht op volledige onderbreking van de prestaties in alle vormen van tijdkrediet 
   • Volledig tijdkrediet zonder motief
   • Volledig tijdkrediet met motief 36 en 48 maanden
  • Eindeloopbaan 55+ (enkel voor 1/5e vermindering)
  • 1/5 vermindering 50 en + voor wie 28 jaar loopbaan bewijst
Verlenging van alle tussenkomsten van het sociaal fonds
Én … last but not least, de tussenkomsten voor kinderopvang die nu al bestaan worden vanaf het jaar 2013, terugbetalingen in het jaar 2014 opgetrokken tot 130€ per kwartaal max of tot 520€ per jaar max.