Sociaal overleg levert sterke sectorafspraken op

cao
Het sectoroverleg over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor 2015-2016 heeft een akkoord opgeleverd voor de werknemers van de firma’s die tot het paritair comité 202 (niet 20201), 311 en 312 behoren. De onderhandelingen verliepen niet eenvoudig. Want door de indexsprong en de loonnorm liet de regering nauwelijks ruimte voor loonsverhogingen. Toch hebben we een aantal verbeteringen kunnen afdwingen. Hieronder lees je de voornaamste resultaten van de onderhandelingen. 

Centen:

Vanaf 2016 krijg je als voltijdse medewerker een Brutopremie van 250€. Voor deeltijdse medewerkers wordt die omgezet pro rata het deeltijds regime. Deze premie kan in je onderneming aan de hand van een ondernemings-cao worden omgezet in 1,45€ toekenning of verhoging van de maaltijdcheque; in een jaarlijkse storting van 289€ in een groepsverzekering (of in een combinatie van de twee)

Premie kinderopvang:

Voor de jaren 2016 en 2017 wordt het dagbedrag voorzien als tegemoetkoming voor kinderopvang van kinderen van 0 tot 3 jaar in een erkende kinderkribbe of bij een erkende onthaalouder opgetrokken van 1€ naar 2€ per opvangdag. (vergeet trouwens je tegemoetkoming voor 2014 niet)

Aankondiging van de uurroosters:

Voor DEELTIJDSE werknemers met een VARIABEL uurrooster zal in het PC202 het uurrooster voortaan 2 weken vooraf moeten worden geafficheerd voor de 3e week. In het PC311 zal het uurrooster voortaan 3 weken vooraf voor de 4e week moeten worden geafficheerd.

Vrije Weekends

In de winkels met meer dan 5 medewerkers heeft elke individuele werknemer het recht om aan zijn werkgever de vrijstelling van prestaties te vragen gedurende 8 weekends op een kalenderjaar (bovenop de hoofdvakantie). Deze nieuwe afspraak vervangt de regel van het beurtrolverlof op zaterdag.

Bijkomende uren

Voor deeltijdse werknemers met variabele uurroosters, mogelijkheid om de bijkomende uren onmiddellijk uitbetaald te krijgen of ze te recupereren binnen de 12 maanden die volgen op het kwartaal waarin ze werden gepresteerd! Dit verandert niets aan de mogelijkheid om een contractverhoging te vragen.

Tijdskrediet

Uitvoerend personeel:
1/5e, 1/2e, voltijds tijdkrediet zonder motief; 1/5e, 1/2e, voltijds tijdkrediet met motief; halftijdse of eenvijfde loopbaanvermindering vanaf 55 jaar 
Niet-uitvoerend personeel:
Voltijds tijdkrediet zonder motief; Voltijds tijdkrediet met motief; halftijds of eenvijfde met of zonder motief vanaf 55 jaar na instemming van de werkgever; Eenvijfde loopbaanvermindering vanaf 55 jaar na instemming van de werkgever

SWT (voorheen brugpensioen)

Wie 60 is of wordt voor 31/12/2017 en aan de voorwaarden voldoet kan nog met SWT. Ook wie voor 31/12/2016 58 wordt en een loopbaan van 40 jaar bewijst, kan nog met SWT. Tot slot, wie voor 31/12/2016 58 wordt, en 33 jaar dienst waarvan 20 jaar met nachtwerk bewijst, kan nog met SWT

Werknemers jonger dan 21:

De afschaffing van de aanvangsleeftijden (van 21, 23 en 25 jaar) in de barema’s is eindelijk rond. Wie na 1 juli 2015 wordt aangeworven en jonger is dan de voorziene aanvangsleeftijd, zal toch onmiddellijk starten in het ervaringsjaar ‘0’ en zal meteen kunnen starten aan de voortgang in het barema.

Veiligheid in de winkels:

Vanuit het sociaal fonds zullen seminaries georganiseerd worden met de bedoeling concrete voorstellen en initiatieven mogelijk te maken die erop gericht zijn het vormingsaanbod inzake preventie van agressie in de winkels te vergroten
Ook zal in de bedrijven een risicoanalyse uitgevoerd worden om de problematiek van diefstal, hold-up en geldtransport in kaart te brengen en de risico’s daarbij tot een minimum te beperken.

Andere:

Daarnaast willen wij samen met de werkgevers ook werk maken van de ‘erkenning als zwaar beroep’ voor een aantal functies in de distributie (onregelmatig werk in wisselende uurroosters, zware lasten tillen, jobs met veel psycho-sociale belasting, … of een combinatie hiervan)
Inzake het regeringsbeleid rond e-commerce, vragen we de regering om op korte termijn geen initiatieven te nemen, maar het aan de sociale partners over te laten om evenwichtige oplossingen te zoeken die de ontwikkeling van e-commerce mogelijk maken én er evengoed voor zorgen dat daar jobs van goede kwaliteit tegenover staan.
Download hier de volledige tekst van het akkoord

Collectieve arbeidsovereenkomsten online

Militanten van LBC-NVK moeten inloggen om alle cao's, recent afgesloten in het paritair comité, te raadplegen

Collectieve arbeidsovereenkomsten online

Op de site van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg kan je de cao-teksten van dit paritair comité (en PC 202.01) als pdf-bestand downloaden. Klik hier ...

Eisenbundel 2015-2016

sociaal overleg
Op dinsdag 12 mei 2015 overhandigde de LBC-NVK aan de woordvoerders van Comeos het eisenbundel voor de komende sectoronderhandelingen.
Een klassiek eisenbundel, zo lijkt het, maar toch met een aantal duidelijke vingerwijzingen.
 • Inzake actualisering van de functieclassificaties, willen we een engagement om een nieuwe en analytische sectorclassificatie uit te werken. De werkgroep van de vorige keer legt dan geen resultaten voor, maar heeft wel de problemen (voor zover die nog niet duidelijk waren), bloot gelegd. In steeds meer bedrijven worden werknemers verkeerd ingeschaald. Wij willen hier nu eindelijk eens een klare oplossing voor.
 • In het hoofdstuk rond kwaliteit van werk beklemtonen wij dat steeds méér werknemers via tijdelijk en deeltijdwerk met hoge flexibiliteit wegzakken in armoede. Zomaar mensen aan het werk zetten volstaat niet; werknemers in de distributie hebben ook recht op waardig werk en kwaliteitsvol werk, dat hen een voldoende werkzekerheid en inkomenszekerheid verschaft om hun leven op lange termijn uit te bouwen.
 • Dezelfde logica bevestigen wij ook te zullen volgen in het luik rond e-commerce en nachtarbeid. Ook Comeos is trouwens de mening toegedaan dat wij dit debat niet zullen kunnen afronden tegen 30 juni.
 • Gezien ook de andere punten in het eisenbundel; kwaliteit van werk, omkadering studentenwerk, harmonisering, de problematiek van de winkelcentra, maar ook openingstijden en zondagwerk … stellen wij voor om in twee stappen te werken binnen dit sectoroverleg; nl.
  • Stap 1: tegen 30/6/15 af te ronden over:
   SWT, Tijdkrediet en landingsbanen, besteding middelen risicogroepen, e-commerce (i.f.v. verslag op volgende rondetafel)
   Bepalen inhoud en timing van wat in stap 2 nog verder zijn beslag krijgt
  • Stap 2: te zetten in het najaar.
Een volgende afspraak werd vastgelegd op woensdag 10 juni 2015. Dan zullen we te weten komen hoe Comeos en jullie werkgevers tegen de zaken aankijken.

Sectorakkoord 2013-2014 voor kleinhandel in voedingswaren (PC 202)

Wat zit erin? En voor wie?
Leden van de LBC-NVK kunnen hier de volledige tekst van het akkoord vinden in pdf. 
Inloggen is dan de boodschap! 

Alle leeftijden

Terugbetaling verplaatsingskosten voor woonwerkverplaatsingen
 • In het verleden kreeg je terugbetaling voor verplaatsingen met een privé-vervoermiddel indien je jaarloon lager was dan 33.000 €. Dit plafond wordt opgetrokken naar 35.000 € wat overeenstemt met een maandelijks inkomen van 2.514 €.
 • De vergoeding voor huis-werkverplaatsingen met de fiets wordt opgetrokken van 15 naar 22 eurocent. 
Tijdkrediet
Binnen de bepalingen van de nationale cao 103, worden volgende mogelijkheden afgesproken: 
Uitvoerend personeel:
 • Tijdkrediet zonder motief 
Volledig tijdkrediet Halftijds tijdkrediet 1/5 tijdkrediet
Aantal maanden  12 24 60

 • Tijdkrediet met motief 
Verzorging kind tot leeftijd van 8 jaar, voor palliatieve zorgen, voor zorg of medische bijstand aan een zwaar zieke gezins- of familielid, voor vorming.
Volledig tijdkrediet Halftijds tijdkrediet  1/5 tijdkrediet 
Aantal maanden 36* 36* 36*
*In geval het gaat om de verzorging van een gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 of om het verlenen van zorg of bijstand aan een zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van het gezin, bedraagt het maximum aantal maanden geen 36, maar 48.
Niet-uitvoerend personeel: 
 • Volledig tijdkrediet zonder motief ten belope van max. 1 jaar 
 • Volledig tijdkrediet gedurende 36 of 48 maanden* met motief 
Tussenkomst voor kinderopvang 
Voor wie:
 • Voor kinderen van werknemers met minimum 12 maanden dienst in het paritair comité van het betrokken sociaal fonds die onder contract zijn op het moment van de opvang van het kind.
 • Voor de kinderen van deze werknemers voor zover zij de leeftijd van 3 jaar niet hebben bereikt én die worden opgevangen bij een door Kind & Gezin erkende kinderopvang of onthaalouder;
Bedrag tussenkomst:
 • € 1 per dag effectieve opvang per kind per ouder-werknemer (te bewijzen op basis van het fiscaal attest) met een maximum van € 200 per jaar ;
 • Indien deze voorwaarden vervuld zijn en beide ouders werken in de sector, wordt de tegemoetkoming toegekend aan de beide ouders. 
De aanvragen om tegemoetkoming, worden op basis van een volledig dossier voorzien van de nodige stavingsstukken via de werkgevers bij het sociaal fonds ingediend. 

Specifiek voor jonge werknemers

Afbouw van de jongerenbarema's (uitgezonderd studentenwerk)
 • Vanaf 1/7/2014, hebben de 20-jarigen recht op het loon aan 100% van het sectorbarema.
 • Vanaf 1/1/2015, hebben de 19-jarigen recht op het loon aan 100% van het sectorbarema.
 • Vanaf 1/7/2015, hebben de 16-, 17- en 18-jarigen recht op het loon aan 100% van het sectorbarema. 
Afschaffing aanvangsleeftijden in de hogere looncategorieën 
Ook in de hogere loonklassen, waar je vandaag 23 of 25 moest zijn, zal je voortaan vanaf je 21e, mits je voldoet aan de vereiste ervaring, aanspraak kunnen maken op het barema in kwestie waardoor je niet meer hoeft te wachten tot je 23 of 25 bent om je voortgang in het barema te laten van start gaan.

Specifiek voor oudere werknemers

S.W.T. (brugpensioen)
 • De bestaande cao brugpensioen aan de leeftijd van 58 wordt nog verlengd tot 31/12/2014.
 • Er wordt een cao SWT (brugpensioen) gesloten voor werknemers vanaf 56 jaar die een lange loopbaan van 40 jaar dienst kunnen bewijzen. De cao loopt tot 31/12/2015. 
 • Er wordt een cao SWT afgesloten voor werknemers vanaf 56 jaar die een loopbaan van minstens 33 jaar kunnen bewijzen mét daarin minstens 20 jaar nachtprestaties.
Tijdkrediet eindeloopbaan
Uitvoerend personeel: 
 • Tijdkrediet 55 + : vermindering prestaties met 1/2 of 1/5 
 • Tijdkrediet 50 + : vermindering prestaties met 1/5 na een actieve loopbaan van minstens 28 jaar 
Niet-uitvoerend personeel: 
 • Tijdkrediet 55+ met vermindering 1/2 of 1/5 mits akkoord van de werkgever.
Zowel voor Uitvoerend als voor Niet-uitvoerend personeel:
 • Bij opname van Tijdkrediet Eindeloopbaan met vermindering tot 1/2 , ontvang je een bijbetaling vanuit het Sociaal Fonds van € 148 per maand wanneer je je voltijdse prestatie herleidt tot en halftijdse. 
 • Indien je minder dan voltijds werkt en toch je prestaties herleidt naar halftijdse, ontvang een bedrag in verhouding tot het aantal uren dat je vermindert.
Deze tegemoetkoming vanuit het Sociaal Fonds kan je al krijgen vóór je 55, wanneer je voorafgaand aan je halftijds tijdkrediet eindeloopbaan, nog tijdkrediet zonder motief neemt. 
Let wel, deze beide vormen van tijdkrediet moeten dan aan elkaar aansluiten, én het moet van bij de opname van je eerste tijdkrediet duidelijk zijn dat je in tijdkrediet blijft tot aan het pensioen.