Sociaal overleg in grootdistributie (PC 202 - 311 - 312)

cao

Er is een sectorakkoord 2017-2018 voor de werknemers in de grootdistributie (PC202, PC311 en PC312)

Er waren nog twee lange onderhandelingsrondes nodig op 19 en 26 juni om tot een ontwerp van sectorakkoord te komen.
Dat ontwerp is inmiddels door alle sectororganisaties (zowel van vakbondszijde als van werkgeverszijde) goedgekeurd. Dit akkoord is van toepassing voor de werkgevers en de werknemers van alle winkels die de winkelketens in eigen beheer uitbaten.


Wat staat er in dit akkoord?

Koopkracht
 • Een verhoging van € 25 bruto vanaf 1 juli 2017.
  De lonen van alle werknemers, maar ook de loonbarema’s en het Gewaarborgd Minimum Maandinkomen dat van toepassing is, worden dankzij dit onderhandelde resultaat met 25€ bruto verhoogd. Voor wie deeltijds werkt, wordt het bedrag aangepast in functie van de tewerkstellingsbreuk.
 • Een eenmalige brutopremie van € 70 in december 2017
  Alle medewerkers die in dienst zijn op 30 november 2017, zullen in de maand december éénmalig een brutopremie van 70€ betaald krijgen. Voor deeltijdwerkers wordt ook hier het bedrag aangepast in functie van de tewerkstellingsbreuk.
Tijdskrediet
In de algemene regeling inzake tijdskrediet werd eind 2016 het recht op tijdskrediet zonder motief afgeschaft. Dus ook bij ons in de sector kan je voortaan enkel nog tijdskrediet opnemen met motief.
Méér zelfs, voor de zogenaamde ‘zorgmotieven’ onderhandelden we een uitbreiding van het tijdskrediet tot 51 maanden. De zorgmotieven zijn: 
 • Zorg voor een gehandicapt kind tot 21 jaar
 • Zorg voor een minderjarig zwaar ziek kind
 • Zorg voor een kind tot 8 jaar
 • Zorg voor een zwaar ziek gezins-of familielid
 • Palliatieve zorgen
Voor het volgen van een opleiding is het maximum interprofessioneel op 36 maanden vastgelegd. Dus konden we dat niet uitbreiden in de sector.
Wat we konden, was ervoor zorgen dat voor elk van deze motieven, dus zowel voor zorg als voor opleiding het tijdskrediet kan worden opgenomen zowel in een voltijdse, halftijdse als een 1/5e vermindering. Wat we dus ook hebben gedaan! Eén kantbemerking toch wel; niet-uitvoerend personeel heeft enkel recht op het tijdskrediet onder de vorm van de volledige onderbreking. Voor de andere vormen blijft het akkoord van de werkgever vereist.
De landingsbanen voor 55-plussers of de maatregelen voor bedrijven in moeilijkheden of in herstructurering blijven onveranderd en worden verlengd. Dit geldt eveneens voor de aanvullingen van het sectoraal fonds (€ 148,74). Niet-uitvoerend winkelpersoneel, met uitzondering van de store manager, zal voortaan ook de prestaties kunnen verminderen met 1/5de in het kader van de landingsbanen. Deze nieuwigheid treedt in voege per 1 januari 2018. 

SWT-regelingen (voorheen brugpensioen):
Naast de SWT-regeling die algemeen van toepassing is, met name het SWT aan de leeftijd van 62 jaar waarbij mannen een beroepsverleden dienen te bewijzen van 40 jaar en vrouwen in het jaar 2017 een beroepsverleden van 33 jaar én 34 jaar vanaf 2018, werden ook nog volgende mogelijkheden in het sectorakkoord ingeschreven:
In het sectorakkoord schrijven wij ook in dat onze werknemers nog beschikbaar dienen te blijven voor de arbeidsmarkt tot 60 jaar in het jaar 2017. In 2018 dient men tot 61 jaar beschikbaar te blijven. Dit is een aanpassing ten opzichte van de algemene regel die een beschikbaarheid voorziet tot de leeftijd van 65 jaar.

Kinderopvang
De tussenkomst in de kosten voor de opvang van kinderen van 0-3 jaar in een door Kind en Gezin erkende opvang wordt opgetrokken. Voortaan zal iedere ouder voor elk kind dat opvang krijgt € 3 per opvangdag ontvangen met een maximum van € 600, per ouder en per kind per jaar.

Beschermende werkkledij
Wanneer je werkgever je beschermende werkkledij moet ter beschikking stellen, dit is kledij die je moet dragen om te beletten dat je vuil wordt, dan moet de werkgever deze kosteloos ter beschikking stellen en die kledij ook zelf onderhouden.
De wetgeving voorziet ook dat werknemers en werkgevers kunnen overeenkomen dat werknemers hun werkkledij zelf onderhouden (als dat geen veiligheidsrisico inhoudt). Daartoe moet een sectorcao worden gesloten.
In het nieuwe sectorakkoord hebben wij ingeschreven dat de werkkledij voortaan ook door de werknemers kan worden onderhouden, voor zover blijkt dat dat geen risico inhoudt voor de gezondheid en voor zover daarover in de onderneming een cao wordt over gesloten die dit regelt.
In dat geval zijn de kosten voor onderhoud van de kledij vrij van RSZ en van bedrijfsvoorheffing.

en verder
Werkgroepen zullen zich in de komende 2 jaar buigen over een aantal belangrijke thema’s zoals:
 • De opleiding van de werknemers in de sector met het oog op de nieuwe evoluties (digitalisering, omnichannel, e-commerce, …)
 • De evolutie van de beroepen
 • Werkbaar werk over de ganse loopbaan in relatie tot het feit iedereen langer zal (moeten) werken
 • Veiligheid in de winkels
 • Herinschakeling van langdurig zieke collega’s
 • Functieclassificatie
 • de interpretatie van de cao’s

LBC-NVK blijft ijveren voor kwaliteitsvolle jobs voor winkelpersoneel in grootdistributie!

Na 3 overlegrondes zonder voortgang, waren de vakondsonderhandelaars in de grootdistributie (paritaire comités 202, 311 en 312) op 29 mei  bij een volledige patstelling aanbeland. Ten gevolge daarvan werd de hulp ingeroepen van de sociaal bemiddelaars van het Ministerie van Werk.
De overlegronde die was voorzien op 6 juni, werd zo omgevormd tot een verzoeningsvergadering. De inzet:
Kwaliteitsvolle jobs voor het winkelpersoneel NU en in de TOEKOMST.
Dat deze vergadering plaats moest vinden onder de vorm van een verzoening, en dus met aanwezigheid van een sociaal bemiddelaar van het Ministerie van Werk, had de werkgevers blijkbaar wakker geschud.
Deze keer gaven zij zowaar te kennen ‘goed door te willen werken’.
Standpunten rond tijdkrediet, rond eindeloopbaan en SWT kwamen meteen.

Tijdkrediet

 • Vanaf 1/1/18 TK 1/5 eindeloopbaan ook voor niet-uitvoerende bediende uitgezonderd store manager, en in 312 tot cat 5 inbegrepen
 • Verder alles wat bestaat, wordt verlengd

SWT:

 • 58 jaar, 33 jaar dienst zware beroepen
 • 58 jaar, 35 jaar dienst zware beroepen
 • 40 jaar loopbaan 58 en 59
 • Beschikbaarheid 60 jaar in 2017 – 61 jaar in 2018
Ook behoud van de bestaande maatregelen vanuit het Sociaal fonds (tegemoetkoming kinderopvang, tegemoetkoming bij halftijdse landingsbaan vanaf 5 jaar) vormen geen probleem.
Wanneer het echter op onze eisen inzake kwaliteit van werk en omkadering van de flexibiliteit komt, wordt het veel moeilijker.
De werkgevers willen hier op geen enkele van onze eisen ingaan. Tegelijk blijven zij zelf tegeneisen stellen waar ze wel toezeggingen van ons voor verwachten. (Gemiddelde arbeidsduur op jaarbasis voor alle deeltijdwerkers, invoeren van nieuwe flexibiliteit voor de voltijdsen, voltijdsen zouden tot 360 uur overuren mogen presteren, minder loon maar meer vakantie door de mogelijkheid om je eindejaarspremie om te zetten in extra vakantie,…).
Werkgevers eisen meer flexibliteit en niet minder. Het wordt dus steeds duidelijker dat er in dit sectorakkoord geen nieuwe stappen zullen kunnen gezet worden. De meningen van werkgevers en werknemers liggen in deze gewoon te ver uit elkaar. 
Dat de werkgevers ook steeds hebben gezegd dat zij maar bereid zijn om de loonmarge van 1.1% maximaal in te vullen als daar een reële uitbreiding van de flexibiliteit tegenover staat, maakt het gesprek er heus niet gemakkelijker op.
Van vakbondswege hebben wij een forfait van 30€ in de barema’s de reële lonen en het GMMI vooropgesteld. Maar daarover is dus nog lang geen akkoord op dit moment.
Ook inzake openingstijden, zondagwerk en middelen voor syndicale werking, schieten we tot nu toe niets op.
Inzake de veiligheid van werknemers stellen zij een vormingsaanbod voor, gekoppeld aan een incentive voor de ondernemingen die de vorming ook werkelijk aan hun werknemers aanbieden. In onze reactie gaven wij mee dat alleen dit niet voldoende is. Wij verwachten echt wel oplossingen voor de onveilige werksituaties door méér mensen op de winkelvloer in te zetten evenals we oplossingen verwachten voor de geldverhandelingen en geldtransporten waar die problematisch zijn.
Inzake vorming, vragen wij de werkgevers, gezien de veranderingen die de sector doormaakt – e-commerce, omnichannel, maar ook de toenemende automatisering en digitalisering- dat versneld werk wordt gemaakt van méér vorming met daarbij bijzondere aandacht naar het verbeteren van de competenties van alle uitvoerende werknemers in winkels en in stapelplaatsen en administraties.
Kortom, er is dus wel degelijk nog zéér veel werk aan de winkel. De vergadering van de 6e werd bij deze stand van zaken opgeschort.
Maandag 19 juni wordt er verder gepraat.

Cao-onderhandelingen opgestart in pc 202, 311 en 312

Woensdag 22 maart hebben we aan de werkgevers van het PC 202, PC 311 en PC 312 het eisenbundel voorgesteld. LBC-NVK zet deze keer, ondersteund door de campagne rond het 3x3-PLAN in op MEER KOOPKRACHT, MEER JOBS en MEER WELZIJN.
 • Opslag voor wie werkt, want met een hoger loon geven we ook méér uit.
 • Méér jobs zodat méér mensen een inkomen hebben uit arbeid en dus minder uitkeringen moeten worden uitbetaald. 
 • En als er méér mensen aan de slag zijn, zijn we met méér om het werk te verdelen. Daardoor kan de werkdruk naar beneden, kan het ook allemaal wat minder flexibel en houden we meer over voor zorgtaken. Zo verhoogt ieders welzijn
Vandaag zijn we 3 overlegrondes ver en ziet de toestand er zeer belabberd uit.
De werkgevers willen een sectorakkoord sluiten voor de zomer met daarin:
 • Afspraken over méér flexibiliteit
 • De mogelijkheid om experimenten op te zetten zodat bedrijven hun arbeidsorganisatie kunnen aanpassen op een eenvoudige manier en zonder dat alles vooraf al meteen tot in detail geregeld is.
 • Afspraken over een aantal mogelijkheden die de nieuwe Wet inzake werkbaar en wendbaar werkt voorziet, met name: het presteren van vrijwillige overuren, invoeren van kleinen flexibiliteit, de annualisering van de arbeidstijd.
 • Afspraken die het mogelijk maken dat werknemers (een deel van) hun eindejaarspremie kunnen omzetten in bijkomende vakantie
Dat terwijl ze tot nu toe maar zeer gedeeltelijk antwoordden op onze eisen die wij in het eisenbundel hebben gesteld.
Even overlopen:

Koopkracht: 

Comeos wil een brutopremie toekennen die op ondernemingsniveau kan worden omgezet naar netto. Bovendien zal de marge maar maximaal worden ingevuld als er voldoende nieuwe flexibiliteit voor de werkgevers tegenover staat.
Wij wijken niet af van onze eis tot bruto loonsverhoging IN de lonen, barema’s en in het GMMI. Dit is absoluut noodzakelijk omdat we al jàààren geen loonsverhoging in de barema’s meer hebben gehad en omdat alleen die loonsverhoging ook meetelt voor je pensioen, ziekte-uitkering, werkloosheid, … dus voor je inkomen op momenten dat je er zelf niet kan voor zorgen.

Kwaliteit van werk/ omkadering van de flexibiliteit: 

Op geen enkel moment wordt antwoord gegeven op onze eisen, behoudens het feit dat niet MINDER maar net MEER flexibiliteit nodig is. 

Zondagwerk/openingstijden

In de sector zijn tot nog toe nooit afspraken gemaakt over vergoedingen voor zondagwerk en dat willen ze nu ook niet doen.
Dat de discussie over zondagwerk en openingstijden niet alleen een discussie is over vergoedingen voor zondagwerk, maar een vraag om een langetermijnstrategie te ontwikkelen door afspraken te maken over grenzen aan openingstijden en zondagsopeningen, net om op die manier de retailers rust en financiële ademruimte te geven om zich te concentreren op de transitie, klinkt in dovemansoren.

Eindeloopbaan:    

Comeos gaf antwoord voor SWT en voor landingsbanen, maar geen antwoord op de vraag hoe  werknemers langer aan de slag kunnen blijven op een manier dat dat ook werkbaar en doenbaar blijft voor het betreffende personeel (cao 104). Ook inzake de definitie van zware beroepen krijgen we geen enkele steun van COMEOS.
Daarentegen wel de vraag om de EJP geheel of gedeeltelijk om te kunnen zetten in bijkomende vakantie. Dus nadat het langer werken is doorgevoerd en de mogelijkheden om op het eind van je carrière het wat rustiger aan te doen zijn beperkt, mag je nu wel méér vakantie opnemen. Op je eigen kosten welteverstaan, want je koopt je vakantie door eindejaarspremie in te leveren.

Opleiding/vorming: 

Gezien de uitdagingen waar de sector voor staat is hun pleidooi voor een status quo van de bestaande inspanningen een ruim onvoldoende antwoord. Wij willen méér opleiding, en dat vooral voor mensen in uitvoerende jobs.

Omkadering van studentenarbeid: 

Comeos heeft geen mandaat om de flexibiliteit die het inzetten van studenten biedt, enigszins in te perken en voorrang te geven aan deeltijdwerknemers die méér willen werken, of aan schoolverlters die een job zoeken en nu niet aan de bak komen.
Reden genoeg dus om niet op deze manier te blijven aanmodderen. En daarom vroegen wij samen met de andere vakbonden de verzoeningsvergadering aan bij het Ministerie van Werk.
Deze verzoeningsvergadering is inmiddels bevestigd en vindt plaats op dinsdag 6 juni 2017 om 14u.
Laten we hopen dat de situatie kan gedeblokkeerd raken en dat de basis kan worden gelegd voor echt sectoroverleg; zoniet zullen acties niet uit kunnen blijven.

Sectoroverleg gaat van start

Geld munten2
Woensdag 22 maart hebben we aan de werkgevers van het PC 202, PC 311 en PC 312 het eisenbundel voorgesteld. Hiermee is de aftrap gegeven voor het tweejaarlijks SECTOROVERLEG dat de afspraken vastlegt over lonen en arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers en werkgevers die tot het PC 202 (niet 202.01), het PC 311 en het PC 312 behoren.
 • Zoals je reeds weet, zet LBC-NVK deze keer, ondersteund door de campagne rond het 3x3-PLAN heel sterk in op MEER KOOPKRACHT, MEER JOBS en MEER WELZIJN.
 • Opslag voor wie werkt, maar ook hogere uitkeringen voor wie niet werkt! Want dat zorgt voor onmiddellijk rendement. Met een hoger loon geven we ook méér uit.
 • Méér jobs zodat méér mensen een inkomen hebben uit arbeid en dus minder uitkeringen moeten worden uitbetaald. 
En als er méér mensen aan de slag zijn, zijn we met méér om het werk te verdelen. Daardoor kan de werkdruk naar beneden, kan het ook allemaal wat minder flexibel en houden we meer over voor zorgtaken. Zo verhoogt ieders welzijn
Samen met de andere vakbonden waren we het vrij snel eens over het eisenbundel.

1. Koopkracht

 • Een forfaitaire loonsverhoging toe te passen op de barema’s, de reële lonen en op het sectoraal gewaarborgd minimum maandinkomen;
 • Een functieclassificatie met daaraan gekoppeld barema’s die overeenstemmen met de huidige realiteit
 • En tot slot ook een verhoging van het bedrag van de tegemoetkoming die leden van de vakbond krijgen voor hun lidmaatschap (syndicale premie).

2. Kwaliteit van werk en omkadering van flexibiliteit:

 • Voor voltijdsen willen we praten over collectieve arbeidsduurvermindering tot 32 u. met de mogelijkheid deze te presteren in 4 dagen. Dit zonder loonverlies en met compenserende aanwervingen.
 • Deeltijdwerkers die dat willen, moeten daardoor minstens een contract van 28 uur in de week krijgen.
 • Voorts willen we dat een dagprestatie minstens 4 uur bedraagt.
 • We willen een uitbreiding van de 4-daagse werkweek naar alle contracten en willen we voor de nog bestaande kleinere deeltijdcontracten het recht invoeren om je arbeidstijd te presteren in 3 dagen als jij dat wil.
 • Wij willen maatregelen die het ‘langer werken tot 67’ dat inmiddels werd doorgevoerd ook echt haalbaar te maken over de gehele loopbaan; via tijdkrediet, landingsbanen maar ook door het opzetten van een echt loopbaanbeleid.
 • Wij willen de verschillen wegwerken inzake bekendmaking van de uurroosters, het aantal vrije zaterdagen, de betaling van een loontoeslag voor late uren en voor zaterdagwerk.
 • Wij willen het ook hebben over een loontoeslag voor de prestaties die almaar vroeger op de dag starten, over garanties inzake de veiligheid van het personeel dat ’s morgens vroeg, ’s avonds laat, maar ook overdag zowel in winkels als stapelplaatsen of onderweg naar klanten kan worden belaagd.
 • Wij willen met de werkgevers een debat over de steeds ruimere openingstijden, het groeiend zondagswerk. Is dit wel een antwoord op de toenemende elektronische handel? Of zouden ze deze middelen beter zelf ook investeren in de uitbouw van hun e-commerce aansluitend bij de bestaande winkels? En wat dan met de loon- en arbeidsvoorwaarden van het personeel, ook voor die zondagen?

3. Studenten en carrièrestarters

Bedrijven zetten inmiddels te pas en te onpas studenten in. Van maandag tot zaterdag, ’s ochtends, overdag of ’s avonds. Doordat het werk voor studenten niet meer in dagen maar in uren gerekend wordt, zijn studenten de (te) gemakkelijke en goedkope oplossing. En dat terwijl de tewerkstelling van onbepaalde duur blijft afnemen. 
Tegelijk vinden carrièrestarters en werkzoekenden in het algemeen ofwel géén job ofwel alleen nog tijdelijke deeltijdse banen met onregelmatige uren. En dus willen wij afspraken maken over de inzet van studenten in de sector. Niet omdat we tegen studentenarbeid zijn, maar studenten moeten een extra zijn en mogen niet in de plaats komen van vast werk voor zij die niet meer op de schoolbanken zitten en dus van hun werk moeten leven.

4. Reïntegratie van langdurig zieken 

Gezien de nieuwe wetgeving om zieke werknemers al vrij snel terug toe te leiden naar werk, is het zéér belangrijk dat wij met onze werkgevers afspraken maken over initiatieven en mogelijkheden die er in de sector zijn of kunnen worden ontwikkeld om zieke werknemers op een goede manier te begeleiden in het traject om terug de eigen job of een andere, aangepaste job op te nemen.
Je merkt dat er heel wat te bespreken valt. En hopelijk blijft het niet alleen bij praten, maar zullen we ook ECHT afspraken kunnen maken die ertoe doen. Aan onze bereidheid om over dit alles te praten en aan onze inzet om ook echt tot afspraken te komen zal het alvast niet liggen.
Er werd een vergaderkalender afgesproken na de paasvakantie.
Wij houden je via deze weg regelmatig op de hoogte van de evoluties.

Sectorafspraken 2015-2016

cao
Het sectoroverleg over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor 2015-2016 heeft een akkoord opgeleverd voor de werknemers van de firma’s die tot het paritair comité 202 (niet 20201), 311 en 312 behoren. De onderhandelingen verliepen niet eenvoudig. Want door de indexsprong en de loonnorm liet de regering nauwelijks ruimte voor loonsverhogingen. Toch hebben we een aantal verbeteringen kunnen afdwingen. Hieronder lees je de voornaamste resultaten van de onderhandelingen. 

Centen:

Vanaf 2016 krijg je als voltijdse medewerker een Brutopremie van 250€. Voor deeltijdse medewerkers wordt die omgezet pro rata het deeltijds regime. Deze premie kan in je onderneming aan de hand van een ondernemings-cao worden omgezet in 1,45€ toekenning of verhoging van de maaltijdcheque; in een jaarlijkse storting van 289€ in een groepsverzekering (of in een combinatie van de twee)

Premie kinderopvang:

Voor de jaren 2016 en 2017 wordt het dagbedrag voorzien als tegemoetkoming voor kinderopvang van kinderen van 0 tot 3 jaar in een erkende kinderkribbe of bij een erkende onthaalouder opgetrokken van 1€ naar 2€ per opvangdag. (vergeet trouwens je tegemoetkoming voor 2014 niet)

Aankondiging van de uurroosters:

Voor DEELTIJDSE werknemers met een VARIABEL uurrooster zal in het PC202 het uurrooster voortaan 2 weken vooraf moeten worden geafficheerd voor de 3e week. In het PC311 zal het uurrooster voortaan 3 weken vooraf voor de 4e week moeten worden geafficheerd.

Vrije Weekends

In de winkels met meer dan 5 medewerkers heeft elke individuele werknemer het recht om aan zijn werkgever de vrijstelling van prestaties te vragen gedurende 8 weekends op een kalenderjaar (bovenop de hoofdvakantie). Deze nieuwe afspraak vervangt de regel van het beurtrolverlof op zaterdag.

Bijkomende uren

Voor deeltijdse werknemers met variabele uurroosters, mogelijkheid om de bijkomende uren onmiddellijk uitbetaald te krijgen of ze te recupereren binnen de 12 maanden die volgen op het kwartaal waarin ze werden gepresteerd! Dit verandert niets aan de mogelijkheid om een contractverhoging te vragen.

Tijdskrediet

Uitvoerend personeel:
1/5e, 1/2e, voltijds tijdkrediet zonder motief; 1/5e, 1/2e, voltijds tijdkrediet met motief; halftijdse of eenvijfde loopbaanvermindering vanaf 55 jaar 
Niet-uitvoerend personeel:
Voltijds tijdkrediet zonder motief; Voltijds tijdkrediet met motief; halftijds of eenvijfde met of zonder motief vanaf 55 jaar na instemming van de werkgever; Eenvijfde loopbaanvermindering vanaf 55 jaar na instemming van de werkgever

SWT (voorheen brugpensioen)

Wie 60 is of wordt voor 31/12/2017 en aan de voorwaarden voldoet kan nog met SWT. Ook wie voor 31/12/2016 58 wordt en een loopbaan van 40 jaar bewijst, kan nog met SWT. Tot slot, wie voor 31/12/2016 58 wordt, en 33 jaar dienst waarvan 20 jaar met nachtwerk bewijst, kan nog met SWT

Werknemers jonger dan 21:

De afschaffing van de aanvangsleeftijden (van 21, 23 en 25 jaar) in de barema’s is eindelijk rond. Wie na 1 juli 2015 wordt aangeworven en jonger is dan de voorziene aanvangsleeftijd, zal toch onmiddellijk starten in het ervaringsjaar ‘0’ en zal meteen kunnen starten aan de voortgang in het barema.

Veiligheid in de winkels:

Vanuit het sociaal fonds zullen seminaries georganiseerd worden met de bedoeling concrete voorstellen en initiatieven mogelijk te maken die erop gericht zijn het vormingsaanbod inzake preventie van agressie in de winkels te vergroten
Ook zal in de bedrijven een risicoanalyse uitgevoerd worden om de problematiek van diefstal, hold-up en geldtransport in kaart te brengen en de risico’s daarbij tot een minimum te beperken.

Andere:

Daarnaast willen wij samen met de werkgevers ook werk maken van de ‘erkenning als zwaar beroep’ voor een aantal functies in de distributie (onregelmatig werk in wisselende uurroosters, zware lasten tillen, jobs met veel psycho-sociale belasting, … of een combinatie hiervan)
Inzake het regeringsbeleid rond e-commerce, vragen we de regering om op korte termijn geen initiatieven te nemen, maar het aan de sociale partners over te laten om evenwichtige oplossingen te zoeken die de ontwikkeling van e-commerce mogelijk maken én er evengoed voor zorgen dat daar jobs van goede kwaliteit tegenover staan.
Download hier de volledige tekst van het akkoord

Collectieve arbeidsovereenkomsten online

Militanten van LBC-NVK moeten inloggen om alle cao's, recent afgesloten in het paritair comité, te raadplegen

Collectieve arbeidsovereenkomsten online

Op de site van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg kan je de cao-teksten van dit paritair comité (en PC 202.01) als pdf-bestand downloaden. Klik hier ...