Sociaal overleg levert sterke sectorafspraken op

Op de site van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg kan je de cao-teksten van dit paritair comité (en PC 202.01) als pdf-bestand downloaden. Klik hier ...

Sectoroverleg gaat van start

Geld munten2
Woensdag 22 maart hebben we aan de werkgevers van het PC 202, PC 311 en PC 312 het eisenbundel voorgesteld. Hiermee is de aftrap gegeven voor het tweejaarlijks SECTOROVERLEG dat de afspraken vastlegt over lonen en arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers en werkgevers die tot het PC 202 (niet 202.01), het PC 311 en het PC 312 behoren.
 • Zoals je reeds weet, zet LBC-NVK deze keer, ondersteund door de campagne rond het 3x3-PLAN heel sterk in op MEER KOOPKRACHT, MEER JOBS en MEER WELZIJN.
 • Opslag voor wie werkt, maar ook hogere uitkeringen voor wie niet werkt! Want dat zorgt voor onmiddellijk rendement. Met een hoger loon geven we ook méér uit.
 • Méér jobs zodat méér mensen een inkomen hebben uit arbeid en dus minder uitkeringen moeten worden uitbetaald. 
En als er méér mensen aan de slag zijn, zijn we met méér om het werk te verdelen. Daardoor kan de werkdruk naar beneden, kan het ook allemaal wat minder flexibel en houden we meer over voor zorgtaken. Zo verhoogt ieders welzijn
Samen met de andere vakbonden waren we het vrij snel eens over het eisenbundel.

1. Koopkracht

 • Een forfaitaire loonsverhoging toe te passen op de barema’s, de reële lonen en op het sectoraal gewaarborgd minimum maandinkomen;
 • Een functieclassificatie met daaraan gekoppeld barema’s die overeenstemmen met de huidige realiteit
 • En tot slot ook een verhoging van het bedrag van de tegemoetkoming die leden van de vakbond krijgen voor hun lidmaatschap (syndicale premie).

2. Kwaliteit van werk en omkadering van flexibiliteit:

 • Voor voltijdsen willen we praten over collectieve arbeidsduurvermindering tot 32 u. met de mogelijkheid deze te presteren in 4 dagen. Dit zonder loonverlies en met compenserende aanwervingen.
 • Deeltijdwerkers die dat willen, moeten daardoor minstens een contract van 28 uur in de week krijgen.
 • Voorts willen we dat een dagprestatie minstens 4 uur bedraagt.
 • We willen een uitbreiding van de 4-daagse werkweek naar alle contracten en willen we voor de nog bestaande kleinere deeltijdcontracten het recht invoeren om je arbeidstijd te presteren in 3 dagen als jij dat wil.
 • Wij willen maatregelen die het ‘langer werken tot 67’ dat inmiddels werd doorgevoerd ook echt haalbaar te maken over de gehele loopbaan; via tijdkrediet, landingsbanen maar ook door het opzetten van een echt loopbaanbeleid.
 • Wij willen de verschillen wegwerken inzake bekendmaking van de uurroosters, het aantal vrije zaterdagen, de betaling van een loontoeslag voor late uren en voor zaterdagwerk.
 • Wij willen het ook hebben over een loontoeslag voor de prestaties die almaar vroeger op de dag starten, over garanties inzake de veiligheid van het personeel dat ’s morgens vroeg, ’s avonds laat, maar ook overdag zowel in winkels als stapelplaatsen of onderweg naar klanten kan worden belaagd.
 • Wij willen met de werkgevers een debat over de steeds ruimere openingstijden, het groeiend zondagswerk. Is dit wel een antwoord op de toenemende elektronische handel? Of zouden ze deze middelen beter zelf ook investeren in de uitbouw van hun e-commerce aansluitend bij de bestaande winkels? En wat dan met de loon- en arbeidsvoorwaarden van het personeel, ook voor die zondagen?

3. Studenten en carrièrestarters

Bedrijven zetten inmiddels te pas en te onpas studenten in. Van maandag tot zaterdag, ’s ochtends, overdag of ’s avonds. Doordat het werk voor studenten niet meer in dagen maar in uren gerekend wordt, zijn studenten de (te) gemakkelijke en goedkope oplossing. En dat terwijl de tewerkstelling van onbepaalde duur blijft afnemen. 
Tegelijk vinden carrièrestarters en werkzoekenden in het algemeen ofwel géén job ofwel alleen nog tijdelijke deeltijdse banen met onregelmatige uren. En dus willen wij afspraken maken over de inzet van studenten in de sector. Niet omdat we tegen studentenarbeid zijn, maar studenten moeten een extra zijn en mogen niet in de plaats komen van vast werk voor zij die niet meer op de schoolbanken zitten en dus van hun werk moeten leven.

4. Reïntegratie van langdurig zieken 

Gezien de nieuwe wetgeving om zieke werknemers al vrij snel terug toe te leiden naar werk, is het zéér belangrijk dat wij met onze werkgevers afspraken maken over initiatieven en mogelijkheden die er in de sector zijn of kunnen worden ontwikkeld om zieke werknemers op een goede manier te begeleiden in het traject om terug de eigen job of een andere, aangepaste job op te nemen.
Je merkt dat er heel wat te bespreken valt. En hopelijk blijft het niet alleen bij praten, maar zullen we ook ECHT afspraken kunnen maken die ertoe doen. Aan onze bereidheid om over dit alles te praten en aan onze inzet om ook echt tot afspraken te komen zal het alvast niet liggen.
Er werd een vergaderkalender afgesproken na de paasvakantie.
Wij houden je via deze weg regelmatig op de hoogte van de evoluties.

Sectorafspraken 2015-2016

cao
Het sectoroverleg over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor 2015-2016 heeft een akkoord opgeleverd voor de werknemers van de firma’s die tot het paritair comité 202 (niet 20201), 311 en 312 behoren. De onderhandelingen verliepen niet eenvoudig. Want door de indexsprong en de loonnorm liet de regering nauwelijks ruimte voor loonsverhogingen. Toch hebben we een aantal verbeteringen kunnen afdwingen. Hieronder lees je de voornaamste resultaten van de onderhandelingen. 

Centen:

Vanaf 2016 krijg je als voltijdse medewerker een Brutopremie van 250€. Voor deeltijdse medewerkers wordt die omgezet pro rata het deeltijds regime. Deze premie kan in je onderneming aan de hand van een ondernemings-cao worden omgezet in 1,45€ toekenning of verhoging van de maaltijdcheque; in een jaarlijkse storting van 289€ in een groepsverzekering (of in een combinatie van de twee)

Premie kinderopvang:

Voor de jaren 2016 en 2017 wordt het dagbedrag voorzien als tegemoetkoming voor kinderopvang van kinderen van 0 tot 3 jaar in een erkende kinderkribbe of bij een erkende onthaalouder opgetrokken van 1€ naar 2€ per opvangdag. (vergeet trouwens je tegemoetkoming voor 2014 niet)

Aankondiging van de uurroosters:

Voor DEELTIJDSE werknemers met een VARIABEL uurrooster zal in het PC202 het uurrooster voortaan 2 weken vooraf moeten worden geafficheerd voor de 3e week. In het PC311 zal het uurrooster voortaan 3 weken vooraf voor de 4e week moeten worden geafficheerd.

Vrije Weekends

In de winkels met meer dan 5 medewerkers heeft elke individuele werknemer het recht om aan zijn werkgever de vrijstelling van prestaties te vragen gedurende 8 weekends op een kalenderjaar (bovenop de hoofdvakantie). Deze nieuwe afspraak vervangt de regel van het beurtrolverlof op zaterdag.

Bijkomende uren

Voor deeltijdse werknemers met variabele uurroosters, mogelijkheid om de bijkomende uren onmiddellijk uitbetaald te krijgen of ze te recupereren binnen de 12 maanden die volgen op het kwartaal waarin ze werden gepresteerd! Dit verandert niets aan de mogelijkheid om een contractverhoging te vragen.

Tijdskrediet

Uitvoerend personeel:
1/5e, 1/2e, voltijds tijdkrediet zonder motief; 1/5e, 1/2e, voltijds tijdkrediet met motief; halftijdse of eenvijfde loopbaanvermindering vanaf 55 jaar 
Niet-uitvoerend personeel:
Voltijds tijdkrediet zonder motief; Voltijds tijdkrediet met motief; halftijds of eenvijfde met of zonder motief vanaf 55 jaar na instemming van de werkgever; Eenvijfde loopbaanvermindering vanaf 55 jaar na instemming van de werkgever

SWT (voorheen brugpensioen)

Wie 60 is of wordt voor 31/12/2017 en aan de voorwaarden voldoet kan nog met SWT. Ook wie voor 31/12/2016 58 wordt en een loopbaan van 40 jaar bewijst, kan nog met SWT. Tot slot, wie voor 31/12/2016 58 wordt, en 33 jaar dienst waarvan 20 jaar met nachtwerk bewijst, kan nog met SWT

Werknemers jonger dan 21:

De afschaffing van de aanvangsleeftijden (van 21, 23 en 25 jaar) in de barema’s is eindelijk rond. Wie na 1 juli 2015 wordt aangeworven en jonger is dan de voorziene aanvangsleeftijd, zal toch onmiddellijk starten in het ervaringsjaar ‘0’ en zal meteen kunnen starten aan de voortgang in het barema.

Veiligheid in de winkels:

Vanuit het sociaal fonds zullen seminaries georganiseerd worden met de bedoeling concrete voorstellen en initiatieven mogelijk te maken die erop gericht zijn het vormingsaanbod inzake preventie van agressie in de winkels te vergroten
Ook zal in de bedrijven een risicoanalyse uitgevoerd worden om de problematiek van diefstal, hold-up en geldtransport in kaart te brengen en de risico’s daarbij tot een minimum te beperken.

Andere:

Daarnaast willen wij samen met de werkgevers ook werk maken van de ‘erkenning als zwaar beroep’ voor een aantal functies in de distributie (onregelmatig werk in wisselende uurroosters, zware lasten tillen, jobs met veel psycho-sociale belasting, … of een combinatie hiervan)
Inzake het regeringsbeleid rond e-commerce, vragen we de regering om op korte termijn geen initiatieven te nemen, maar het aan de sociale partners over te laten om evenwichtige oplossingen te zoeken die de ontwikkeling van e-commerce mogelijk maken én er evengoed voor zorgen dat daar jobs van goede kwaliteit tegenover staan.
Download hier de volledige tekst van het akkoord

Collectieve arbeidsovereenkomsten online

Militanten van LBC-NVK moeten inloggen om alle cao's, recent afgesloten in het paritair comité, te raadplegen