Deeltijds werk in PC 202

De werkgever heeft de mogelijkheid om contracten te sluiten voor één dag per week.
Die uitzondering daargelaten, moeten alle deeltijdse contracten bestaan uit ten minste 20 uur per week en 3 uur per dag. 

Mogelijkheden tot contractuitbreiding

In samenspraak tussen werkgever en werknemer kunnen alle deeltijdse contracten steeds worden uitgebreid, hetzij voor een bepaalde tijd, maar ook voor onbepaalde tijd.
Los daarvan werden ook een paar vormen van contractuitbreiding afgesproken en bij cao vastgelegd als een individueel recht op contractuitbreiding! Deze contractuitbreiding kan in twee gevallen, of ook in twee stappen (als er tussen de beide voldoende tijd wordt gelaten).
STAP 1
Voorwaarden:
  • minstens 18 maanden dienst in de onderneming 
  • contract van onbepaalde duur hebben van 20 of 21 uur per week.
Hoe: 
Deeltijdse werknemers die dit wensen kunnen hun recht op contractuitbreiding schriftelijk bij de werkgever aanvragen. Hier vind je een modelformulier.  Je stuurt de brief best aangetekend op of je overhandigt hem persoonlijk aan de werkgever. Laat dan wel een kopie van deze brief door de directie tekenen ‘voor ontvangst'.
Wat: 
De betrokken deeltijdse werknemers hebben recht op een contractuitbreiding van 1 of 2 uur (dus van 20 of 21 naar 22 uur per week) mits zij bereid zijn in een variabel uurrooster te werken.
STAP 2
Voorwaarden:
  • minstens 3 jaar dienst in de onderneming
  • contract van onbepaalde duur hebben van 22 of 23 uur per week.
Als je eerder al een contractuitbreiding kreeg van 20 of 21 uur naar 22 uur per week moeten er minstens 18 maanden verstreken zijn tussen de aanpassing naar 22 uur en de aanpassing naar 24 uur.
Hoe:
Deeltijdse werknemers die dit wensen kunnen hun recht op contractuitbreiding schriftelijk bij de werkgever aanvragen. Hier vind je een modelformulier. Je stuurt de brief best aangetekend op of je overhandigt hem persoonlijk aan de werkgever. Laat dan wel een kopie van deze brief door de directie tekenen ‘voor ontvangst'.
Wat: 
De betrokken deeltijdse werknemers hebben recht op een contractuitbreiding van 1 of 2 uur (dus van 22 of 23 naar 24 uur per week mits zij bereid zijn in te stappen in een arbeidsregime waarin de arbeidsduur gemiddeld op jaarbasis wordt vastgesteld.
De wekelijkse prestatie kan niet lager zijn dan 22u en niet hoger dan 26u.  Uitzonderlijk, en enkel mits duidelijk akkoord van jezelf, is 28u mogelijk.
In winkels met minder dan 12 werknemers is de werkgever niet verplicht om méér dan 3 van deze contractuitbreidingen toe te staan per periode van 12 maanden.
In de regel mag de deeltijdse werknemer niet méér worden tewerkgesteld dan de overeengekomen arbeidstijd. Als je toch bijkomende uren verricht, kan dat aanleiding geven tot een aanpassing van de overeenkomst als je daar tenminste zelf om vraagt. Als de arbeidsprestaties gedurende zes maanden voorafgaand aan de aanvraag de contractuele arbeidsduur gemiddeld met één uur of meer overschrijden, heb je recht op zo’n aanpassing. 
Let wel
De prestaties in de maanden juli, augustus en december tellen niet mee! 
En nogmaals, je moet er zelf om vragen!

Uurroosters

De uurroosters van de deeltijdse werknemers moeten worden vermeld in het arbeidsreglement. De roosters moeten worden uitgehangen. Ze mogen slechts worden gewijzigd na voorafgaand akkoord van de betrokkene.
Goed om te weten
Als je 24 uur of minder werkt, kun je in het systeem van de vierdagenweek stappen. Je moet hiertoe een schriftelijk verzoek aan de werkgever indienen. 
De LBC-NVK-vakbondsafgevaardigden ontvangen driemaandelijks actuele informatie over de tewerkstellingsmogelijkheden in je onderneming, de verschillende arbeidsovereenkomsten, in- en uitdiensttredingen, enz.
Je kunt je over deze laatste nieuwtjes altijd bij hen informeren.De minimale dagprestatie moet minstens 4 uur bedragen van zodra je 5 jaar anciënniteit telt.

Overuren

Ook deeltijdsen kunnen in bepaalde gevallen overuren presteren en hebben dan ook recht op overurentoeslag. Voor meer uitleg hierover kan je terecht bij de LBC-NVK vakbondsafgevaardigde in de onderneming of bij onze dienstverleners op het LBC-NVK secretariaat van je regio.