Je inkomen in PC 202

kassa2
Je inkomen bestaat uit verschillende onderdelen. Hier lees je meer over:
 • je maandloon
  • barema's
  • index
 • extra's
  • toeslag late uren
  • kerstpremie
  • ecocheques
  • jaarlijkse premies
  • vakantiegeld
  • aanpassingspremie definitieve medische overmacht

Hoeveel moet je verdienen?

Je maandloon

Hoeveel je precies moet verdienen hangt af van verschillende factoren.
Functieclassificatie
Eerst en vooral is het loon afhankelijk van de aard van het werk dat je verricht. Daarom wordt elke job ingedeeld in een bepaalde functieclassificatie (een beroepsindeling). Aan elke functiecategorie is een eigen weddeschaal (of loonbarema) verbonden.
Weddeschaal
 • Het loonbarema geeft de maandlonen aan. Deze weddeschalen stijgen naargelang het aantal jaren dat je werkzaam bent in de onderneming. Telkens de datum van indiensttreding ‘verjaart’ kom je de maand daaropvolgend in een volgende baremastap terecht en verdien je dus een beetje meer.
 • Het loonbarema van elke categorie kent een eigen aanvangsleeftijd. Dat is de leeftijd waarop het aantal dienstjaren begint te tellen.
 • De bedienden die reeds op jongere leeftijd dan deze aanvangsleeftijd worden tewerkgesteld, ontvangen de maandlonen die apart volgens deze jongere leeftijd op de tabellen vermeld zijn.
Bruto- en nettoloon
 • De maandlonen zijn bruto maandlonen voor voltijdse arbeidsprestaties. Voor de deeltijdse werknemers moeten deze bedragen worden omgerekend in verhouding tot hun arbeidsduur (deeltijds contract ten opzichte van 35 uur per week).
 • De maandlonen in de tabellen zijn de brutominimumlonen van de sector: de werkgever mag dus in geen enkel geval minder betalen dan deze weddeschalen. Meer betalen aan sommige of aan alle personeelsleden is uiteraard wél mogelijk. Sommige ondernemingen beschikken over bedrijfsgebonden weddeschaalsystemen. Je LBC-NVK-vakbondsafgevaardigde kan je er meer over vertellen.
 • Het loon (zowel de sector-weddenschaallonen als de in werkelijkheid uitbetaalde lonen) kan stijgen dankzij indexverhogingen of door de cao-loonsverhogingen die het resultaat zijn van  het sociaal overleg tussen werkgevers en vakbonden. 
Van bruto naar netto
Brutomaandloon
- afhouding 13,07% sociale zekerheid (RSZ)
- bedrijfsvoorheffing (belastingen) 
___________________________________
= Nettoloon (het bedrag dat je ontvangt)
OPMERKING: De werkbonus
Alle brutolonen beneden de grens van € 2338,58 geven recht op een vermindering van de RSZ-bijdrage. Deze korting bedraagt maximaal  € 175, en wordt gradueel verminderd naarmate je loon dichter bij het plafond van €  2338,58 komt.

Hoe lees ik de weddeschalen?

Werk je in PC 202 A of 202 B?
 • Werk je bij Aldi, Colruyt, Delhaize De Leeuw, Match of Mestdagh, dan raadpleeg je de weddenschaal PC 202 A. Let wel! De meeste van deze ondernemingen hanteren een eigen, hoger barema. Hiervoor kan je steeds terecht bij de afgevaardigden in je onderneming of bij het LBC-NVK secretariaat in jeregio!
 • Werk je in een andere onderneming, dan raadpleeg je de weddeschaal PC 202 B.
 • Werk je bij Carrefour, dan raadpleeg je weddeschaal Carrefour.
Daarna bepaal je tot welke groep je behoort:
 • Groep 1 = het verkooppersoneel van winkels die kleiner zijn dan 750 m² en die minder dan de arbeidsduur van 30 voltijdsen tewerkstellen (dus minder dan 30 x 35 uur per week).
 • Groep 2 = het verkooppersoneel én het administratief personeel (ook depots en burelen in het algemeen) van winkels die groter zijn dan 750 m² of die meer dan de arbeidsduur van 30 voltijdsen tewerkstellen.
Welke functiecategorie?
Administratief personeel
Bedienden uit de administratie zijn, afhankelijk van de aard van hun functie, het vereiste opleidingsniveau, de graad van zelfstandig werken en dergelijke, onderverdeeld in 4 categorieën.
Aan de hand van een overeengekomen lijst van voorbeelden kan dan worden bepaald waar je functie thuishoort.
Verkooppersoneel
Bedienden tewerkgesteld in de verkoop worden, afhankelijk van hun functie, onderverdeeld in 5 categorieën.
Enkele voorbeelden m.b.t. verkooppersoneel kunnen alvast richtinggevend zijn:
 • Categorie 1
  • beginnend verkoopslid met minder dan 24 maanden beroepservaring.
 • Categorie 2
  • verkoopslid met meer dan 24 maanden ervaring;
  • aanvuller van het assortiment;
  • kassier in kleine winkels die minder dan de arbeidsduur van 9 voltijdse personen tewerkstellen en die een bijkomende kasvergoeding ontvangen.
 • Categorie 3
  • kassier (3 A in de winkels van groep 2), (3 B in de winkels van groep 1);
  • afdelingsverantwoordelijke zonder personeel onder zijn gezag of hoofd van een kleine afdeling (minder dan 3 personen);
  • receptionist van goederen, beenhouwer, visverkoper...
 • Categorie 4
  • afdelingshoofd met minimum 3 personen onder zijn gezag.
 • Categorie 5
  • chef-beenhouwerij, adjunct-filiaalleider.
Filiaalleiders
Filiaalleiders behoren tot een aparte categorie (1, 2 en 3) naargelang zij respectievelijk minder dan één voltijdse, 1 tot 2, 3 of meer personen tewerkstellen. Hieraan is een specifiek loonstatuut verbonden. Onze dienstverleners in de LBC-NVK-secretariaten in de regio helpen je hier graag mee verder.
Let wel! Sommige ondernemingen hanteren hun eigen functieclassificatie!
Hoeveel jaren ben je reeds tewerkgesteld?
Het aantal jaren dienst staat numeriek onder ‘anciënniteit’. Daarbij moet je, zoals eerder reeds vermeld, rekening houden met de aanvangsleeftijd van elke categorie. Deze aanvangsleeftijden vind je apart in een tabelletje, evenals de geldende lonen wanneer je deze aanvangsleeftijd nog niet zou hebben bereikt.

Indexering op sectoraal vlak

index

Sectoraal

De indexering van lonen en sociale uitkeringen is een belangrijk verworven goed. Er is echter geen algemene wetgeving die dit concreet regelt. De praktische modaliteiten van de indexering (tijdstip, berekeningswijze, percentages...) worden in principe geregeld op sectoraal vlak, door in de schoot van de paritaire comités afgesloten cao's. 
Als er geen sectorale cao rond de index bestaat, gebeurt de indexering bijgevolg op basis van een ondernemingscao of op basis van 'gebruik'. Soms baseert men zich op het indexmechanisme van een andere sector of op het mechanisme dat van toepassing is op de overheidslonen en de sociale uitkeringen. 
Hierna lees je (indien de informatie voorhanden is) meer over de sectorale indexaanpassing van dit paritair comité. 

Nationaal 

De nationale maandelijkse indexaanpassingen staan in de rubriek sociale wetgeving. 

Vragen?

Heb je nog vragen omtrent de indexering van je loon (bijvoorbeeld omdat je op de site geen sectorale info rond de index vindt of omdat de index via een ondernemingscao geregeld wordt) dan kan je best eens contact opnemen met een LBC-NVK secretariaat bij je in de buurt. 

Indexaanpassingen PC 202 Kleinhandel in voedingswaren

Indexaanpassing september 2016
Vorige lonen x 1,01
Indexaanpassing juni 2013 
Vorige lonen x 1,01
Indexaanpassing oktober 2012 
Vorige lonen x 1,01 
Indexaanpassing april 2012 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing januari 2012 
Vorige lonen x 1,01 
Indexaanpassing augustus 2011 
Vorige lonen x 1,01 
Indexaanpassing mei 2011 
Vorige lonen x 1,01 
Indexaanpassing februari 2011 
Vorige lonen x 1,01 
Indexaanpassing juli 2010 
Vorige lonen x 1,01 
Indexaanpassing januari 2009 
Vorige lonen x 1,01 
Indexaanpassing september 2008 
Vorige lonen x 1,01 
Indexaanpassing juli 2008 
Vorige lonen x 1,01 
Indexaanpassing mei 2008 
Vorige lonen x 1,01 
Indexaanpassing maart 2008 
Vorige lonen x 1,01 
Indexaanpassing december 2007 
Vorige lonen x 1,01 
Indexaanpassing maart 2007 
Vorige lonen x 1,01 
Indexaanpassing augustus 2006 
Vorige lonen x 1,01 
Indexaanpassing maart 2006 
Vorige lonen x 1,01 
Indexaanpassing juli 2005 
Vorige lonen x 1,01 
Indexaanpassing maart 2005 
Vorige lonen x 1,01 
Indexaanpassing augustus 2004 
Vorige lonen x 1,01 (enkel groepen A en B)

Sectorale minimumafspraken voor de elektronische maaltijdcheque

Sinds oktober 2015 kunnen enkel nog elektronische maaltijdcheques worden toegekend. Werkgevers die maaltijdcheques toekennen, moeten daarvoor een ondernemings-cao sluiten.
In het zopas afgesloten sectorakkoord zijn we overeengekomen dat bij het afsluiten van dergelijke cao’s dient rekening te worden gehouden met een aantal principes; met name:
 • het behoud van het toepassingsgebied, van de toepassingsvoorwaarden en -modaliteiten en van het bedrag van het patronaal en werknemersgedeelte van de maaltijdcheque
 • het gebruik van de maaltijdcheques in een elektronische vorm mag geen kosten voor de werknemer teweegbrengen, behalve in geval van diefstal of verlies.
In dat laatste geval zal de werknemer de kost van vervanging van de drager dragen. Behalve in geval van verzet vanwege de werknemer, zal deze kost afgehouden worden van de eerstvolgende netto verloning die hem verschuldigd is. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de eerste 2 vragen tot vervanging van de kaart.

Goed voor de portemonnee ... en het milieu

Jaarlijks hebben werknemers in het PC 202 recht op een bedrag aan ecocheques op basis van hun gemiddelde arbeidsduur. In onderstaande tabel vind je de minimumbedragen.
Wekelijkse arbeidsduur
Vanaf 27u/week 250 €
Vanaf 20 u en minder dan 27u/week 200 €
Vanaf 17,5 u en minder dan 20u/week 150 €
Minder dan 17,5 u/week 100 €
Contracten van 8u/week en eendagscontracten 75 €
 • De cheques moeten worden overhandigd in de loop van de maand juni. 
 • De referteperiode voor de berekening van het aantal cheques waarop je recht hebt loopt van 1 juni van het voorgaande jaar tot eind mei van het lopende jaar. Indien je niet de volledige periode tewerkgesteld was, heb je recht op een pro rata berekening. 
 • Afwezigheden omwille van moederschapsrust en de eerste 30 dagen afwezigheid omwille van arbeidsongeval en ziekte zijn gelijkgesteld. 
 • Ecocheques zijn 2 jaar geldig. 
 • Ecocheques kunnen bij cao in de onderneming omgezet worden in een ander gelijkwaardig voordeel.
Meer info op www.ecocheques.be

Twee keer per jaar iets extra's

1. December

In de maand december wordt aan alle bedienden een premie van € 148,74 bruto uitbetaald.
Deze premie wordt betaald aan 1/12 per gepresteerde maand van het betrokken jaar. Deeltijdse werknemers ontvangen deze premie in verhouding tot hun contractuele arbeidsprestaties.

2. Juni 

In de maand juni wordt er een jaarlijkse premie van €70 toegekend.
Voorwaarden:
 • Gewerkt hebben in het refertejaar (van juni van vorig jaar tot en met mei van dit jaar). Periodes van ziekte, bevallingsrust, vakantie, klein verlet,… worden gelijkgesteld zoals in de wetgeving op de jaarlijkse vakantie.
 • Voor de werknemers die geen volledig refertejaar hebben gewerkt, zal de premie berekend worden ten belope van 1/12 per volledig gepresteerde (of gelijkgestelde) maand.
 • Per gewerkte maand bedraagt de premie € 5,8333 (inclusief vakantiegeld en eindejaarspremie)
 • De premie wordt uitbetaald samen met het loon van de maand juni.
 • Als je de onderneming verlaat vóór 30 juni, wordt de premie uitbetaald in verhouding tot het aantal maanden dat je werkte in het refertejaar.
LET OP: 
 • Aan de deeltijdsen wordt deze premie toegekend in verhouding tot hun prestaties.
 • De premie van € 70 kan op bedrijfsvlak omgezet worden in evenwaardige voordelen (vb. invoering of verhoging maaltijdcheques, groepsverzekering,…) Hiervoor moet op bedrijfsvlak een cao afgesloten worden. Informeer even bij je LBC-NVK-vakbondsafgevaardigde!

Een extraatje met Kerst

Er wordt vóór kerstdag een premie uitbetaald gelijk aan het brutoloon van de maand december.
Deeltijdse werknemers ontvangen de premie overeenkomstig de contractuele arbeidsduur. Voor filiaalleiders is de premie begrensd tot € 1.487,36
Je hebt recht op een kerstpremie als:
 • je in dienst bent op 31 december van het betrokken jaar;
 • je 3 maanden dienst hebt, gedurende dit jaar, in de onderneming (dit kan opeenvolgend 3 maanden zijn of 3 maanden door de optelsom van verschillende tewerkstellingsperiodes in datzelfde jaar);
wie ontslag heeft genomen of gekregen tijdens het betrokken jaar geniet de premie niet, tenzij dit ontslag plaatsvond omwille van pensionering, bestendige invaliditeit of economische en technische redenen.

De kerstpremie wordt ook toegekend aan de bedienden die op 31 december:
 • in tijdskrediet, palliatief verlof, verlof voor de verzorging van zwaar ziek familielid, ouderschapsverlof zijn en die tijdens het beschouwde kalenderjaar arbeidsprestaties hebben uitgevoerd;
 • zich in een toestand bevinden die gelijkgesteld is met effectieve arbeid in toepassing van de wetgeving op de jaarlijkse vakantie (zoals ziekte, arbeidsongeval, familiaal verlof, educatief verlof, …).
Het bedrag van de premie kan worden verminderd in geval van niet gerechtvaardigde afwezigheid in de loop van het jaar.

Je loon tijdens je vakantie

Als werken onmogelijk wordt

In geval van ontslag bij definitieve medische overmacht, en indien geen andere tewerkstelling in de onderneming gevonden kan worden, ontvangt de bediende gedurende 24 maanden een premie van € 123,95 per maand.

Een extraatje voor late prestaties

Voor alle arbeidsuren die worden geleverd na 18 uur moet 40% meer betaald worden m.b.t. de eerste 5 dagen van de week en 75% meer voor de zaterdag.
Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden. In de winkel moet  minstens een equivalent van 4 voltijdse werknemers tewerkgesteld zijn (hierbij wordt de filiaalhouder buiten beschouwing gelaten).
Daarnaast moet de winkel open zijn tot 20 uur.