Tijdskrediet in PC 202

Voortaan moet je een onderscheid maken tussen het recht op tijdkrediet, deze regels kan je vinden in de overeenkomsten van de sector, en het recht op een uitkering wanneer je tijdkrediet opneemt. Vroeger was er voor haast elke mogelijke vorm van tijdkrediet ook een uitkering voorzien. Maar op deze tegemoetkomingen werd door de regering Di Rupo I stevig ingehakt. Intussen zijn deze regels vastgelegd in een nieuw KB.
We geven dus eerst een beknopte samenvatting van het recht op tijdkrediet:
UITVOEREND PERSONEELNIET UITVOEREND PERSONEEL
Rechthebbenden
Recht op: 
Volledig tijdskrediet 
halftijds tijdskrediet 
loopbaanvermindering met 1/5
Recht op: Volledig tijdskrediet
Indien + 50 jaarRecht op: 
Volledig tijdskrediet 
halftijds tijdskrediet 
loopbaanvermindering met 1/5
Recht op: Volledig tijdskrediet 
Mogelijkheid: halftijds tijdskrediet en loopbaanvermindering met 1/5 mits instemming van de werkgever
DuurZie opmerking boven deze tabel / Maximum 5 jaarZie opmerking boven deze tabel / Maximum 5 jaar
Verlenging na 1 jaarVerlenging mogelijk per periode van 12 maanden 
per periode van 6 maanden verlengen kan ook maar van deze mogelijkheid kun je slechts 2 keer gebruik maken 
Verlengingen dienen schriftelijk te gebeuren 3 maanden vooraf.
Verlenging mogelijk per periode van 12 maanden 
per periode van 6 maanden verlengen kan ook maar van deze mogelijkheid kun je slechts 2 keer gebruik maken 
Verlengingen dienen schriftelijk te gebeuren 3 maanden vooraf.

Andere afspraken over tijdskrediet

 • Wie 50 jaar is of ouder en gebruikt maakt van het halftijds tijdskrediet heeft het recht de arbeidsduur te spreiden over slechts drie dagen per week.
 • 6% van het personeel van de onderneming mag tegelijk met tijdskrediet gaan.  Werknemers van 50 jaar of ouder, die hun arbeidsregime verminderen met 1/5 of de helftworden hiervoor niet meegeteld.
 • Na het nemen van tijdskrediet heeft de werknemer het recht terug te keren naar zijn functie of, wanneer dit niet mogelijk is, naar een gelijkwaardige of vergelijkbare functie. De plaats van tewerkstelling kan verschillend zijn.

En het recht op uitkeringen

Elke werknemer heeft voortaan 1 jaar recht op tijdkrediet met uitkering. We noemen dit het basisrecht. Je kan dit onder verschillende manieren nemen: ofwel gedurende een periode van 12 maanden volledige onderbreking van je loopbaan, ofwel gedurende 24 maanden vermindering tot halftijdse prestaties, ofwel gedurende 60 maanden vermindering met 1/5. 
Dit basisrecht kan worden uitgebreid met 3 jaar omwille van bepaalde motieven. Er is een extra jaar voorzien voor de opvang van een zwaar ziek of gehandicapt kind. Deze uitbreidingen zijn niet pro rata op te splitsen op basis van de modaliteit (voltijds, halftijds of 4/5) 
De werknemers vanaf de leeftijd van 55 jaar die een tijdkrediet opnemen, hebben recht op een verhoogde uitkering. Indien zij een zwaar beroep uitoefenen dat tevens ook een knelpuntberoep is, geldt de verhoogde uitkering vanaf 50 jaar.
Schematisch:
Basiskrediet van 1 jaar voor iedereen12 maanden voltijds 
24 maanden halftijds 
60 maanden 1/5
36 maanden/ drie jaar voor thematische verloven (niet pro rata)Voor: 
- Opvoeding kinderen jonger dan 8 jaar 
- Verzorging ziek familielid 
- Palliatieve zorg 
- Opleiding
48 maanden of 4 jaar (niet pro rata en niet cumulatief met 36 maanden)Voor: 
- Verzorging gehandicapt kind tot 21 jaar 
- Zwaar ziek kind
Tijdkrediet 50+ 
Halftijds of 1/5
Vanaf de leeftijd van 55 jaar verhoogde uitkering, vanaf 50 jaar indien zwaar beroep dat op lijst van knelpuntberoepen staat.

Toeslag van het sociaal fonds bij halftijds tijdkrediet vanaf 50 jaar of ouder

Onze cao voorziet voor werknemers van 50 of ouder die hun prestaties verminderen tot halftijdse prestaties een toeslag vanuit het Sociaal Fonds. De premie bedraagt € 148,74.
Voorwaarden:
 • Arbeidsprestaties verminderen tot halftijds 
 • minstens 5 jaar dienst in de onderneming met een contract van 27 uur of meer
 • minstens 27 uur per week gewerkt hebben in de 12 maanden voor de aanvang van het halftijds tijdskrediet.
 • Het halftijds tijdskrediet moet definitief zijn
 • De werknemer moet ten laatste zijn pensioen nemen op de wettelijke minimumleeftijd
 • De werknemer moet bereid zijn in een variabel uurrooster te werken
Door de genomen regeringsmaatregelen valt te verwachten dat, hoewel het in theorie mogelijk blijft om aan de leeftijd van 50 de prestaties te verminderen tot halftijdse prestaties zoals door de cao voorzien, en dus een beroep te doen op de tussenkomst van het sociaal fonds, door het wegvallen van de tegemoetkoming vanuit de RVA er ook geen aanvragen meer zullen zijn voor de tegemoetkoming vanuit het sociaal fonds vanaf de leeftijd van 50 jaar.
Wat wel nog mogelijk zou zijn:
 • Als je tijdens je carrière nog nooit tijdkrediet opnam, zou je vanaf je 53e halftijds tijdkrediet kunnen nemen mét RVA-vergoeding. Op basis daarvan zou je dan ook vanaf die leeftijd de tegemoetkoming vanuit het sociaal fonds kunnen opvragen. Uiteraard slechts enkel als je ook verder aan alle voorwaarden om die tegemoetkoming te kunnen krijgen, voldoet. En dus ook pas nadat je je engageert om vanaf je 55e dan ook effectief in de regeling voor oudere werknemers te stappen.
 • Vanaf de leeftijd van 55 instappen op voorwaarde dat je aan alle gestelde voorwaarden voldoet.
Op dit ogenblik is hier nog geen duidelijkheid over. Feit is dat de sociale partners in de sector hierover nieuwe afspraken zullen moeten maken. Zodra die er zijn, zullen wij die ook communiceren.

Ouderschapsverlof

 • Alle werknemers hebben recht op ouderschapsverlof. Zij mogen 3 maanden verlof nemen om voor hun kind te zorgen. Het verlof moet wel ingaan vóór het kind 12 jaar wordt (voor een gehandicapt kind is de leeftijd 21 jaar). Voor een geadopteerd kind moet het verlof genomen worden binnen de vier jaar nadat het kind is ingeschreven in het gezin en uiterlijk tot het kind 12 jaar wordt.
 • Zowel de vader als de moeder hebben elk recht op het ouderschapsverlof indien ze gedurende de laatste 15 maanden, 12 maanden met een arbeidsovereenkomst in dienst waren van de werkgever.
 • De werknemer moet het verlof best per aangetekende brief aanvragen bij de werkgever. Het verlof gaat drie maanden later in (tenzij de werkgever met een vroegere datum akkoord is ). Op verzoek van de werkgever kan het verlof in uitzonderlijke gevallen uitgesteld worden met maximum 6 maanden.

Vergoeding

 • Voor kinderen geboren vanaf 8 maart 2012 wordt het ouderschapsverlof gedurende 4 maanden vergoed. Voor kinderen die eerder zijn geboren, wordt slechts voor 3 maanden een vergoeding voorzien.
 • De voltijdse werknemer die zijn arbeidsovereenkomst volledig onderbreekt heeft recht op een RVA-uitkering van € 771,33 per maand op 1 februari 2012. De deeltijdse werknemer heeft recht op een uitkering in verhouding tot zijn arbeidsduur.
 • Voltijdse werknemers kunnen het ouderschapsverlof ook nemen door zes maanden halftijds te werken. De maandelijkse uitkering wordt dan gehalveerd. Verder heb je ook de mogelijkheid om 15 maanden 1/5 minder te werken. De uitkering bedraagt in dat geval € 130.83 op 1 februari 2012. Voor alleenstaande werknemers en/of 50 plussers zijn er hogere bedragen voorzien. Meer info hierover krijg je ongetwijfeld van je afgevaardigde of bij LBC-NVK. Er bestaan ook nog andere thematische verloven zoals palliatief verlof of verlof voor een ernstig ziek familielid. 
Let op
Op het ogenblik dat je volledig in tijdskrediet gaat, heb je een bepaalde anciënniteit. Deze anciënniteit loopt pas verder als je terugkeert uit tijdskrediet. De werkhervatting hoeft niet noodzakelijk in dezelfde functie of op dezelfde plaats te gebeuren.