Vakantie en vrije dagen

Klein verlet

Voor familiale gebeurtenissen en burgerlijke verplichtingen worden afwezigheidsdagen met behoud van loon toegekend. Hierbij worden wettelijk samenwonenden gelijkgesteld met gehuwden.
Deeltijdsen hebben eveneens recht op klein verlet voor zover het gaat om dagen dat zij normaal zouden hebben gewerkt.
Hier vind je regelmatig de lijst van rechtmatige dagen ‘klein verlet’ terug. De vakbondsafgevaardigde in de onderneming kan je ongetwijfeld ook verder helpen.
Toch nog even aan herinneren dat het vaderschapsverlof uitgebreid is van 3 dagen naar 10 dagen, waarbij 7 dagen betaald worden via de ziekteverzekering. 
Als je gaat trouwen heb je, naast de twee wettelijke dagen, bovendien nog recht op één bijkomende verlofdag, met behoud van loon (in totaal dus 3 dagen).

Jaarlijkse Vakantie

 • Elke werknemer heeft recht op wettelijke vakantiedagen. Indien je het jaar vooraf een volledig jaar hebt gewerkt (ongeacht bij welke werkgever), heb je recht op vier weken vakantie. 
 • Deze moet genomen worden in de loop van het kalenderjaar (van 1 januari t.e.m. 31 december).
 • Indien je geen volledig jaar hebt gewerkt, heb je recht op een aantal vakantiedagen in verhouding tot de gewerkte periode.
Schoolverlaters hebben recht op 4 weken jeugdvakantie op voorwaarde dat ze gedurende minstens 1 maand een contract hadden in het jaar dat ze hun studies hebben beëindigd en hoogstens 25 jaar zijn. Meer info hierover bij de LBC-NVK-afgevaardigde of in het regionale LBC-NVK-secretariaat.

Verlofdagen

Anciënniteitsverlof
Bovenop de wettelijke jaarlijkse vakantie, heeft elke bediende recht op bijkomende vakantiedagen naargelang het aantal dienstjaren in de onderneming.
Deze bijkomende vakantiedagen zijn als volgt verdeeld:
 • Na 5 jaar dienst in de onderneming: 1 dag;
 • Na 10 jaar dienst in de onderneming: 2 dagen;
 • Na 15 jaar dienst in de onderneming: 3 dagen;
 • Na 20 jaar dienst in de onderneming: 4 dagen;
 • Na 25 jaar dienst in de onderneming: 5 dagen;
 • Na 30 jaar dienst in de onderneming: 6 dagen.
Let op
Voor sommige ondernemingen bestaan er gunstigere regelingen. 

Feestdagen

Elk jaar worden er 10 wettelijke feestdagen gewaarborgd:
 • 1 januari: Nieuwjaar
 • Paasmaandag
 • 1 mei: Feest van de Arbeid
 • O.L. Heer Hemelvaart
 • Pinkstermaandag
 • 21 juli: Nationale Feestdag
 • 15 augustus: O.L. Vrouw Hemelvaart
 • 1 november: Allerheiligen
 • 11 november: Wapenstilstand
 • 25 december: Kerstmis
Als de feestdag samenvalt met een dag (of een halve dag) waarop men gewoonlijk niet werkt, dan dient deze feestdag vervangen te worden door een andere dag (of een halve dag) inhaalrust. Feestdagen die samenvallen met een zondag geven ook recht op een vervangingsdag voor zowel voltijdse als deeltijdse werknemers.
Ofwel wordt deze vervangingsdag vastgelegd door de ondernemingsraad ofwel kan de vervangingsdag bij de jaarlijkse vakantie gevoegd worden of genomen worden binnen de twee weken vóór of na de feestdag in kwestie.
Let op
 • De deeltijdse werknemers met een vast werkrooster over één of meerdere weken hebben recht op de feestdagen en op de vervangingsdagen voor de feestdagen die op een zondag vallen, maar niet voor de feestdagen die vallen op de dagen dat zij niet werken.
 • Deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster hebben per feestdag recht op de recuperatie van het aantal uren dat zij gemiddeld volgens hun contract werken.

Beurtrolverlofdagen

Het verkooppersoneel van de filialen, waar minstens vier personen tewerkgesteld zijn die ten minste 20 uren per week werken, heeft recht op één beurtrolverlofdag per week. Als je al minstens één jaar in de onderneming werkt, mag je deze beurtrolverlofdag zevenmaal per jaar op een zaterdag nemen. In de weken waarin een feestdag valt op vrijdag of op maandag en tevens in de maanden juli, augustus en december, is er echter geen automatisch recht op een beurtrolverlofdag op zaterdag.
In weken met een feestdag, heb je uiteraard wel recht op de beurtrolverlofdagen. Valt deze dag samen met de feestdag, dan kan de beurtrolverlofdag op een andere dag genomen worden.

Verlof om dwingende redenen (onbetaald familiaal verlof)

Als je om dwingende reden van familiale of andere aard genoodzaakt bent om op je werk afwezig te blijven, heb je recht op maximum 10 onbezoldigde dagen per jaar.
Als dwingende reden wordt erkend:
 • Ziekte, ongeval of hospitalisatie van de echtgenoot, echtgenote, kinderen of familieleden en andere personen die bij je inwonen.
 • Ziekte, ongeval of hospitalisatie van de familieleden in de eerste graad die niet bij je wonen (ouders, kind, schoonouders, schoonkind).
 • Ernstige materiële schade aan je bezittingen, zoals bv. de eigen woning.
 • Het bevel tot verschijning in persoon in een rechtszitting waarbij je partij bent in het geding.
Ook andere omstandigheden kunnen in overleg met de werkgever een afwezigheid om dwingende reden rechtvaardigen.
Voorwaarden
 • De deeltijdse werknemers kunnen aanspraak maken op deze dagen in verhouding tot het aantal uren van hun arbeidsovereenkomst.
 • Deze afwezigheden dienen onmiddellijk verantwoord te worden. Binnen de 48 uren moet er een medisch attest worden ingediend. In dit attest moet vermeld staan dat de aanwezigheid van de bediende bij de zieke of gekwetste persoon noodzakelijk is.
 • Het verlof kan ook in halve dagen worden opgenomen.