Eindejaarspremie

eindejaarspremie

Bedrag van de premie

  • Voltijds: loon december
  • Deeltijds: maandelijks gemiddelde over de dienstperiode.

Toekenningsmodaliteiten

  • Ten minste 3 maanden (al dan niet opeenvolgend) in dienst zijn in de loop van het jaar.
  • Volledige premie: volledig jaar in dienst. Geen volledig jaar in dienst of periodes gespreid over meerdere jaren: pro rata dienstperiode.
  • Ook toegekend aan bedienden die per 31/12:
    -  met tijdskrediet, palliatief verlof, verlof voor verzorging van zwaar ziek familielid, ouderschapsverlof zijn en die tijdens het beschouwde kalenderjaar arbeidsprestaties hebben uitgevoerd;
    - zich in een toestand bevinden die gelijkgesteld is met effectieve arbeid (cfr. wetgeving jaarlijkse vakantie)
  • De premie wordt niet verminderd wegens de eerste 30 dagen afwezigheid door ziekte, klein verlet, wettelijk verlof enz.

Tijdstip van betaling

December, tenzij andere overeenkomst of gebruik