Eindejaarspremie

eindejaarspremie

Voorwaarden

  • je bent in de loop van het kalenderjaar aan de slag geweest; 
  • tijdens het kalenderjaar heb je ten minste 3 maanden dienst (opeenvolgend of niet) in de onderneming.
  • je werd niet ontslagen om dringende reden; 
  • je hebt de onderneming niet vrijwillig verlaten (bv. door zelf je opzeg te geven).

Let op

Als je de onderneming verlaat om met pensioen of brugpensioen te gaan, krijg je de eindejaarspremie wel.

Bedrag

Wie een volledig kalenderjaar voltijds of deeltijds werkt met een vast loon krijgt een eindejaarspremie gelijk aan de brutomaandwedde van december. Als je geen volledig jaar hebt gewerkt, wordt de premie betaald in verhouding tot het aantal gewerkte maanden tijdens het kalenderjaar.

Variabele bezoldiging

Voor personeelsleden die met een variabele bezoldiging worden betaald, gelden specifieke regels. Meestal wordt een gemiddelde berekend van de lonen die in het kalenderjaar werden betaald. Als je variabel wordt betaald raadpleeg je best het LBC-NVK-secretariaat voor meer advies.

Afwezigheden

De werkgever kan het bedrag van de eindejaarspremie verminderen in verhouding tot een aantal afwezigheden die NIET gelijkgesteld zijn met effectieve prestaties. Hiermee worden bijvoorbeeld bedoeld: verlof zonder wedde, onwettige afwezigheid en voltijdse loopbaanonderbreking. Andere afwezigheden (zoals wettelijke verlofdagen, feestdagen, arbeidsongeval, klein verlet, familiaal verlof, educatief verlof, anciënniteitsverlof, eerste 30 dagen van ziekte...) hebben geen invloed op het bedrag van de eindejaarspremie.