Je inkomen in PC 311

Geld2
De hoogte van je loon wordt bepaald door drie elementen:
 • je functie: (zie functieclassificatie)
 • je anciënniteit en leeftijd; Als de categorie gekend is, wordt gekeken naar de anciënniteit: dit is het aantal dienstjaren in de onderneming. Hoe langer je in de winkel werkt, hoe meer je zult verdienen. De aanvangsleeftijd voor elke looncategorie is 21 jaar.  Voor jongeren beneden 21 jaar en voor studenten bestaan er aparte loonbarema's.
 • je ervaring:  Als je eerder al gelijkaardige beroepservaring opdeed bij een andere onderneming, dan moet hiermee rekening worden gehouden bij de vaststelling van je aanvangsloon bij je nieuwe werkgever. Over de toepassing van deze regeling neem je best contact met je vakbondsafgevaardigde of met het LBC-NVK-secretariaat
Anciënniteit, ervaring en leeftijd bepalen de hoogte van je loon.
Deze weddeschalen vermelden brutolonen voor een voltijdse betrekking. Deeltijdse werknemers krijgen een brutoloon dat precies in verhouding staat tot het aantal uren dat men werkt.

Goed om te weten

Mag mijn werkgever méér betalen dan de weddeschalen voorzien? 
Ja zeker! De weddeschalen vermelden enkel de minimumlonen. In sommige ondernemingen wordt er (gelukkig) iets meer betaald. We spreken dan over een bedrijfsbarema of -weddeschaal. Als een werkgever zijn goeie werkkrachten wil houden, zal hij vaak spontaan zo’n (beter) huisbarema toepassen.
Ik krijg een klein vast loon én een commissieloon: mag dat? 
Ja, dat mag! Maar één ding staat als een paal boven water. Op jaarbasis moet je minstens gemiddeld het baremaloon krijgen dat voor jouw functie en anciënniteit van toepassing is. Als dat niet zo is, moet de werkgever een aanvulling betalen.
Wanneer stijgen de lonen?
Je loon kan op verschillende manieren stijgen: 
 • Anciënniteit: Het loon stijgt altijd met het aantal jaren dienst (tot een maximum van 20 jaar). We noemen dit ook de baremieke verhoging of verhoging van de weddeschaal. Meestal krijg je je verhoging de maand nà de ‘verjaardag’ van je indiensttreding. Soms gebeurt deze aanpassing pas bij het begin van het volgend kwartaal (bv. 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober). In nog andere gevallen vindt de aanpassing maar per half jaar (op 1 januari of op 1 juli) plaats. Het systeem verschilt van onderneming tot onderneming. De werkgever kan kiezen welk systeem hij voor zijn onderneming toepast.
 • Index: Zowel de weddeschalen als de effectieve lonen worden gekoppeld aan de stijging van de levensduurte. Een indexaanpassing zal gebeuren indien het indexcijfer met 2% is gestegen. Pas op: de index kwam en blijft er niet vanzelf. Regelmatig zetten politiekers en werkgevers de aanval in op dit systeem. Steun ons om dit te verdedigen!
 • Collectieve loonsverhogingen: Om de twee jaar onderhandelen vakbonden en werkgevers over de verbetering van loon- en arbeidsvoorwaarden. Dit kan dan resulteren in een verhoging van de weddeschalen met een vast bedrag of met een percentage.
 • Een hogere looncategorie: Als je functie-inhoud wijzigt (bv. van verkoper naar eerste verkoper of naar filiaalleider) stijgt je Looncategorie
Let op! Bij de overgang naar een andere categorie behoud je de verworven anciënniteit.
Voorbeeld: Isabelle werkt al 15 jaar als verkoopster (categorie 2bis) en ze wordt nu gerante in een winkel met 2 andere personeelsleden (= categorie 4). Martine krijgt dus het loon van categorie 4 met 15 jaar anciënniteit

Sectorale minimumafspraken voor de elektronische maaltijdcheque

Sinds oktober 2015 kunnen enkel nog elektronische maaltijdcheques worden toegekend. Werkgevers die maaltijdcheques toekennen, moeten daarvoor een ondernemings-cao sluiten.
In het zopas afgesloten sectorakkoord zijn we overeengekomen dat bij het afsluiten van dergelijke cao’s dient rekening te worden gehouden met een aantal principes; met name:
 • het behoud van het toepassingsgebied, van de toepassingsvoorwaarden en -modaliteiten en van het bedrag van het patronaal en werknemersgedeelte van de maaltijdcheque
 • het gebruik van de maaltijdcheques in een elektronische vorm mag geen kosten voor de werknemer teweegbrengen, behalve in geval van diefstal of verlies.
In dat laatste geval zal de werknemer de kost van vervanging van de drager dragen. Behalve in geval van verzet vanwege de werknemer, zal deze kost afgehouden worden van de eerstvolgende netto verloning die hem verschuldigd is. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de eerste 2 vragen tot vervanging van de kaart.

Ecocheques

ecocheque
Vanaf 2010 krijg je op het einde van het jaar een lading ecocheques. Hoeveel ecocheques je krijgt hangt af van je arbeidsduur.
Wekelijkse arbeidsduurBedrag
vanaf 27-35 u/week 250 €250 €
vanaf 20 uur en minder dan 27 u/week200 €
vanaf 17,5 uur en minder dan 20 u/week150 €
minder dan 17,5 u/week100 €
contracten van 8 u/week75 €
 • De cheques hebben een waarde van (maximum) 10 euro en ze zijn 2 jaar geldig. Op de cheques moeten geen belastingen betaald worden en er wordt ook geen sociale zekerheid afgehouden.
 • Wie in de periode 1 juni (vorig jaar) tot en met 31 mei (dit jaar) - deze periode noemt men de referteperiode - in dienst kwam en dus geen volledig jaar werkte, krijgt de ecocheques in verhouding toegekend.
 • Als je arbeidsovereenkomst geschorst wordt kan het aantal ecocheques ook herleid worden. De periodes van jaarlijkse vakantie, de eerste 30 dagen ziekte en bevallingsverlof worden gelukkig gelijkgesteld !
Let op! 
De ecocheques kunnen op bedrijfsvlak omgezet worden in evenwaardige voordelen (bv. invoering of verhoging maaltijdcheques, groepsverzekering…) Hiervoor moet op bedrijfsvlak een CAO afgesloten worden. Informeer even bij je LBC-NVK-vakbondsafgevaardigde!

Jaarlijkse premie

Jaarlijkse wordt er een premie van € 70 toegekend.

Voorwaarden

 • Gewerkt hebben in het refertejaar (van juni van vorig jaar tot en met mei van dit jaar). Periodes van ziekte, bevallingsrust, vakantie, klein verlet… worden gelijkgesteld zoals in de wetgeving op de jaarlijkse vakantie.
 • Voor de werknemers die geen volledig refertejaar hebben gewerkt zal de premie berekend worden ten belope van 1/12 per volledig gepresteerde (of gelijkgestelde) maand.
 • Per gewerkte maand bedraagt de premie € 5,8333 (inclusief vakantiegeld en eindejaarspremie)
 • De premie wordt uitbetaald samen met het loon van de maand juni.
 • Als je de onderneming verlaat voor 30 juni krijgt je de premie uitbetaald in verhouding tot het aantal maanden dat je werkte in het refertejaar.
Let op
 • Aan de deeltijdse werknemers zal deze premie worden toegekend in verhouding tot hun prestaties.
 • De premie van € 70 kan op bedrijfsvlak omgezet worden in evenwaardige voordelen (bv. invoering of verhoging maaltijdcheques, groepsverzekering,…) Hiervoor moet op bedrijfsvlak een CAO afgesloten worden. Informeer even bij je LBC-NVK-afgevaardigde.

Verplaatsingskosten

fiets
De werkgever is verplicht om bij te dragen in de verplaatsingskosten. De minimumafstand bedraagt 2 km voor openbaar of privé-vervoer. Met de fiets krijg je al een vergoeding vanaf de eerste meters.
Daarnaast hangt de bijdrage van de werkgever af van de wijze waarop de verplaatsing van en naar het werk wordt gemaakt. Maak je gebruik van het openbaar vervoer dan komt de werkgever gemiddeld 80% tussen in de kosten.
Kom je met de eigen wagen naar het werk dan komt de werkgever gemiddeld 75% tussen in de verplaatsingskosten. In het verleden kreeg je terugbetaling voor verplaatsingen met een privé-vervoermiddel.
indien je jaarloon lager was dan 33.000 €. Dit plafond wordt vanaf 1/1/2014 opgetrokken naar 35.000 € wat overeenstemt met een maandelijks inkomen van 2.514 €.

Hoe moet je de terugbetaling aanvragen ?

Om discussie te vermijden bezorg je best aan je werkgever het modelformulier ‘Verklaring op erewoord’. De werkgever mag deze verklaring controleren op haar juistheid.
Als je gebruik maakt van het openbaar vervoer moet je de vervoerbewijzen kunnen voorleggen die uitgereikt worden door de NMBS, De Lijn enz.
Wie met de fiets naar het werk komt heeft sinds 1/1/2014 recht op een vergoeding van 22 cent (voorheen 15 cent) per kilometer. De afstand woonplaats-werkplaats wordt geteld op basis van het aantal werkelijk afgelegde kilometers heen en terug.
De terugbetaling van de reiskosten gebeurt maandelijks.

Indexaanpassingen PC 311 Grote kleinhandelszaken

Indexaanpassing mei 2016 
Vorige lonen x 1,02